Ylempi AMK

Projektijohtaminen YAMK (liiketalous)

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Osaamiskuvaus

Projektijohtamisen tutkinto-ohjelmasta valmistunut osaa johtaa projektitoimintaa ja hyödyntää projektijohtamisen menetelmiä ja työvälineitä. Hän osaa soveltaa tietoa monialaisissa projekteissa eri rooleissa toimintaympäristön muutoksia ennakoiden sekä toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Opintojen aikana hankittu kehittämis-, johtamis- ja vuorovaikutusosaaminen luovat valmiuksia toimia erilaisissa verkostoissa ja moniammatillisissa tiimeissä. Koulutus luo hyvän pohjan projektijohtamisen sertifiointeihin. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet jatkuvaan oppimiseen, luovaan ongelmanratkaisuun ja työelämän kehittämiseen.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Projektijohtamisen ylempi AMK, Liiketalouden, 90 op, sisältö ja rakenne on seuraavanlainen:

Yhteinen Master -osaamisen kokonaisuus muodostuu kahdesta moduulista Johtaminen ja Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Yhteisten johtamisopintojen laajuus on 10 op ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan opintojen laajuus on 10 op.

Asiantuntijan ydinosaamisen kokonaisuus muodostuu projektijohtamisen opinnoista (20 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Opinnäytetyö on tutkintosäännön mukaan työelämän kehittämistehtävä, jonka tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Täydentävän osaamisen kokonaisuus laajentaa tai syventää opiskelijan osaamista. Opiskelijan vapaasti valittavat opinnot, jotka soveltuvat hänen henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa, tukevat hänen urasuunnitelmansa mukaista osaamisen kehittämistä. Opiskelija voi valita opintoja muiden ammattikorkeakoulujen verkkotarjonnasta (CampusOnline), EduFutura opintotarjonnasta, joiden toteuttamisesta vastaavat Jamk, Jyväskylän yliopisto ja Gradia sekä Jamkin omasta YAMK-tarjonnasta.

Lisäksi opiskelija voi edistää kansainvälisyys- ja yrittäjyysosaamistaan valitsemalla englanninkielisestä opintotarjonnasta tai osallistumalla kansainvälisiin intensiivikoulutusohjelmiin. Yrittäjyyttä kehittävät opinnoilla opiskelija voi edistää omaa yritystoimintaansa. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa mahdollistuu myös kasvatustieteellisten perusopintojen vapaasti valittavina opintoina.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opinnot toteutetaan joustavasti etäopintoina verkko-oppimisympäristössä, jossa on itsenäisesti ja tiimityönä tehtäviä verkkotehtäviä, webinaareja, verkkoluentoja, esitelmiä ja seminaareja. Vapaasti valittavia opintoja voit valita Jamkin muista ylemmän amkin tutkinto-ohjelmista.

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja myös suomalaisissa ja ulkomaisissa kumppanikorkeakouluissa, esimerkiksi muissa ammattikorkeakouluissa (CampusOnline-tarjonta), yliopistoissa ja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia). Muualla suoritettuja korkeakouluopintoja voi hakea hyväksilukuna tutkintoon. Opiskelija osoittaa suorittamansa opinnot todistuksella tai muulla dokumentilla. Työelämässä tai muuten hankittu osaaminen voidaan hyödyntää osana ammattikorkeakoulututkintoa. Tämä lyhentää opintoaikaasi ja keventää osin opiskeluasi. Lisätietoja Opiskelijalle-sivuilla.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteen mukaisesti voit hakea osaamisesi perusteella hyväksilukua (ks. Tutkintosääntö 17 §). Olet voinut hankkia tai hankit opintojen aikana osaamista esimerkiksi opiskelemalla toisessa korkeakoulussa, työssä ja projekti- tai vapaaehtoistoiminnassa.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintojaksoihin sisältyviä oppimistehtäviä voi tehdä omaan tai valitsemaasi työyhteisöön. Monia työyhteisön kehittämistehtäviä voidaan myös toteuttaa osana oppimistehtäviä ja projekteja suunnitellen, jalostaen ja/tai ratkaisten.

Opiskeluun on mahdollista rakentaa henkilökohtainen opintopolku opinnollistamalla työtä ja hyödyntämällä laajasti Jamkin ylempien amk-tutkintojen tarjontaa.

Opinnäytetyö on työelämän tutkimuksellinen kehittämistehtävä.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma on tarkoitettu eri aloilla toimiville henkilöille, joilla on halu laajentaa valmiuksiaan projektitoiminnan suunnittelu-, kehitys- ja johtamistehtävissä. Opintojen tavoitteena on syventää osaamista projektin hallinnan eri osa-alueilla. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä.

Kehittyminen projektijohtamisen asiantuntijana avaa sinulle uusia ja haastavia työtehtäviä, sekä mahdollisuuden uralla etenemiseen. Syvennät johtamis- ja vuorovaikutustaitojasi sekä valmiuksiasi toimia verkostoissa projektitoiminnan eri rooleissa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia organisaation toiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana.

Koulutuksen aikana verkostoidut eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Kelpoisuudet

YAMK-tutkinto avaa uusia uramahdollisuuksia, sillä saat kelpoisuuden julkiseen virkaan tai toimeen, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Jatko-opinnot

Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009) sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Tutkinto-ohjelman suunnittelussa on ollut mukana työelämän edustajia ja asiantuntijoita sekä Jamkin asiantuntijoita ja YAMK-opiskelijoita eri aloilta. Tutkinto-ohjelman tavoitteiden ja sisällön suunnittelu pohjautuu tutkimuksen ja työelämän edustajien kautta saatuun tietoon nykyisistä ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Suunnitteluun osallistuvat säännöllisesti myös eri alojen neuvottelukunnat, joihin kuuluu joukko asiantuntijoita ja johtajia eri yrityksistä. Koulutusta kehitetään työelämässä toimivien opiskelijoiden jatkuvan palautteen perusteella.

Vastuuhenkilö

Sami Kalliomaa
Yliopettaja, Liiketalous
+3584000707536
etunimi.sukunimi@jamk.fi