Siirry suoraan sisältöön

Kehittämis- ja tutkimustoimintaLaajuus (5 op)

Tunnus: ZZPP0620

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Laura Vertainen, Teknologia
 • Riikka Ahlgren, Liiketoiminta
 • Harri Peuranen, Teknologia
 • Raija Hämäläinen, Teknologia
 • Pasi Lehtola, Teknologia
 • Kristiina Juntunen, Hyvinvointi
 • Piotr Krawczyk, IB, Study Abroad (Kedge BS)
 • Anu Manner, Tiimiakatemia
 • Jarkko Immonen, Tietojenkäsittely
 • Mika Karhulahti, Business Inf. Technology

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelijaa kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteisiin ja tukea opinnäytetyön tekemistä.

Opintojakson osaamiset:
Eettinen osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

EUR-ACE akkreditoidut tutkinto-ohjelmat
Tutkimukset ja tiedonhaku
Tekniikan soveltaminen käytäntöön
Viestintä ja tiimityö

Opintojakson tavoitteet
Opiskelijana tunnet opinnäytetyötä tukevien kehittämis- ja tutkimusprosessien eri vaiheet, kehittämis- ja tutkimusotteet, sekä aineistonkeruun ja analyysien yleisimmät vaihtoehdot. Osaat valita opinnäytetyöhösi sopivan kehittämis- tai tutkimusotteen ja – menetelmät (aineistonkeruu- ja analysointimenetelmät). Tunnet JAMKin opinnäytetyöprosessin, osaat laatia opinnäytetyön aihe-ehdotuksen ja suunnitelman, jossa perustelet tekemäsi menetelmälliset valinnat. Tunnet opinnäytetyötä koskevan tutkimusetiikan ja toimit niiden ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaisesti.

Sisältö

Tutkimusprosessi (tutkimusasetelma: tutkimusongelma, tutkimuskysymys, tutkimusote, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät, luotettavuustarkastelu, avoin tiede)

Opinnäytetyön geneerinen rakenne, arviointikriteerit ja valmiiden töiden arviointiharjoitukset

Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen tai taiteellinen käytäntö

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus menetelmänä
- tutkimuskysymysten asettaminen, aineiston haku ja hankinta, aineiston keruu, aineiston laadun arviointi ja aineiston analysointi

Kvalitatiivinen tutkimus:
- yleisimmät kvalitatiiviset aineistonkeruumenetelmät, analyysimenetelmät, luotettavuustarkastelu

Kvantitatiivinen tutkimus:
- aineistonkeruu, mitta-asteikot, otanta, aineiston analysointimenetelmät perustasolla hyödyntämällä esim. Webropolin analysointimenetelmiä (esim. tunnusluvut, suora jakauma, ristiintaulukointi, tilastollinen merkitsevyys), määrällisen tutkimuksen luotettavuustarkastelu (reliabiliteetti ja validiteetti)

Tutkimuksellinen kehittämistoiminta:
- kehittämisongelmien/-kysymysten asettaminen, kehittämismenetelmien valinta, aineistonkeruu ja analysointi, tutkimuksellisen kehittämistoiminnan luotettavuuden arviointi

Opinnäytetyön aihe-ehdotuksen laadinta

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Opiskelija tuntee kehittämis- ja tutkimusprosessin vaiheet. Hän tietää, miten hankkia omaa kehittämis- tai tutkimusaluettaan koskevaa tutkimustietoa. Opiskelija tietää keskeisiä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä ja osaa kuvailla niiden eroja. Opiskelija tuntee opinnäytetyöhön liittyvät eettiset periaatteet ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. Hän toimiin näiden mukaisesti.

Tyydyttävä 2
Opiskelija osaa hankkia omaa kehittämis- tai tutkimusaluettaan koskevaa tietoa. Hän tunnistaa kehittämis- ja tutkimusmenetelmien soveltamismahdollisuuksia. Opiskelija tuntee opinnäytetyöhön liittyvät eettiset periaatteet ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. Hän toimiin näiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Opiskelija osaa itsenäisesti hankkia kehittämis- tai tutkimusaluettaan koskevaa tietoa sekä arvioida sitä. Hän osaa valita opinnäytetyöhönsä soveltuvan kehittämis- tai tutkimusmenetelmän. Opiskelija tuntee opinnäytetyöhön liittyvät eettiset periaatteet ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. Hän toimiin näiden mukaisesti.

Kiitettävä 4
Opiskelija osaa itsenäisesti hankkia kehittämis- tai tutkimusaluettaan koskevaa tietoa sekä arvioida sitä kriittisesti. Opiskelija osaa valita omaan kehittämis- tai tutkimustyöhönsä soveltuvan kehittämis- tai tutkimusotteen ja -menetelmän ja perustella valintansa. Opiskelija tuntee opinnäytetyöhön liittyvät eettiset periaatteet ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. Hän toimiin näiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija osaa hankkia kehittämis- tai tutkimusaluettaan koskevaa tietoa ja kykenee lähdekritiikkiin
Hän osaa analysoida kehittämis- ja tutkimusmenetelmien eroja ja perustella kehittämis- tai tutkimusmenetelmien valinnan opinnäytetyöhönsä. Opiskelija tuntee opinnäytetyöhön liittyvät eettiset periaatteet ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. Hän toimiin näiden mukaisesti.

Timing

02.09.2024 - 31.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Health and Social Studies

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 30

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Nursing
Teachers
 • Marjo Palovaara
 • Suleiman Kamau
Teacher in charge

Suleiman Kamau

Groups
 • SNS23SG1
  Bachelor's Degree Programme in Nursing
 • SNS24VS
  Bachelor's Degree Programme in Nursing, vaihto-opiskelu/Exchange studies

Objective

Purpose of the course
The purpose of the course is to familiarise the student with the basics of development and research activities and support the writing of the bachelor's thesis.

Course competences:
Ethical competence
Internationalisation and communications competence
Learning and information management competence

EUR-ACE accredited degree programmes
Investigations and information retrieval
Engineering practice
Communication and team-working

Course learning outcomes
As a student, you are familiar with the different stages involved in research and development processes supporting your thesis, the required approaches to research and development and the most common options for data collection and analysis. You are able to choose a development or research approach and methods (data collection and analysis methods) that are suitable to your thesis. You are familiar with JAMK’s thesis process and are able to prepare a thesis topic proposal and plan in which you justify the methodological choices you made. You are familiar with the research ethics governing thesis preparation and act in accordance with it and the principles of good scientific practice.

Content

Research process (research setting: research problem, research question, research approach, data collection and analysis methods, reliability review, open science)

The generic structure of a thesis, evaluation criteria and exercises on evaluating completed theses

Research ethics and good scientific or artistic practice

Integrative literature review
- Problem identification, location of studies, data collection from individual studies, evaluation of the studies and data analysis

Qualitative research:
- the most common qualitative data collection methods, analysis methods, reliability review

Quantitative research:
- data collection (existing or self-collected data, questionnaire), measuring scales, sampling, data analysis methods (indicators, direct distribution, cross-tabulation, statistical tests, reliability of results)

Research-based development
- setting development problems / questions, choosing development methods, data collection and analysis, assessing the reliability of research and development activities

Preparation of a thesis topic proposal

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Dodd, S-J. & Epstein, I. 2012. Practice-based research in social work: a guide for reluctant researchers. London; New York: Routledge.

Bryman, A. 2012. Social research methods. Oxford: Oxford University Press cop.

Yin, R. K. 2018. Case study research and applications : design and methods. Los Angeles: Sage.

Ethical principles and ethical review in human sciences. 2020. Finnish National Board on Research Integrity. www.tenk.fi/en

Responsible conduct of research and procedures for handling allegations of misconduct in Finland. 2012. Finnish National Board on Research Integrity. www.tenk.fi/en

Teaching methods

Individual learning tasks
Group work
Lectures
Webinars

Exam schedules

Verkkotentti tehdään opintojaksolla ilmoitettuna valvottuna ajankohtana.
Hylätyn verkkotentin voi suorittaa uusintakerroilla (2 kpl)

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson voi opinnollistaa tutkintosäännön mukaisesti.

Student workload

- lectures/online lectures 24 h
- learning tasks 45 h
- studying the course material 20 h
- preparation for the exam 26 h
- thesis subject 20h

Total 135 hours.

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Adequate 1
The student is familiar with the steps involved in the development and research process. They know how to obtain research knowledge concerning their own area of development or research. The student knows some key research and development methods and is able to describe the differences between them. The student is familiar with the ethical principles and principles of good scientific practice related to the thesis. The student acts in compliance with them.

Satisfactory 2
The student is able to obtain knowledge concerning their own area of development or research. They recognise possibilities for applying development and research methods. The student is familiar with the ethical principles and principles of good scientific practice related to the thesis. The student acts in compliance with them.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good 3
The student is able to independently obtain and assess knowledge concerning their own area of development or research. They are able to choose a development or research method suitable for their thesis. The student is familiar with the ethical principles and principles of good scientific practice related to the thesis. The student acts in compliance with them.

Very good 4
The student is able to independently obtain and critically assess knowledge concerning their own area of development or research. The student is able to choose a development or research approach and method suitable for their thesis and justify their choice. The student is familiar with the ethical principles and principles of good scientific practice related to the thesis. The student acts in compliance with them.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent 5
The student is able to obtain knowledge concerning their area of development or research and is capable of source criticism.
They are able to analyse the differences between different development and research methods and justify the choice of development or research methods for their thesis. The student is familiar with the ethical principles and principles of good scientific practice related to the thesis. The student acts in compliance with them.

Enrollment

01.11.2021 - 09.01.2022

Timing

21.03.2022 - 19.05.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

2 op

Mode of delivery

60 % Face-to-face, 40 % Online learning

Unit

School of Health and Social Studies

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 30

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Nursing
Teachers
 • Marjo Palovaara
 • Suleiman Kamau
Teacher in charge

Marjo Palovaara

Groups
 • SNS20SG1
  Degree Programme in Nursing
 • SNS22VK
  Bachelor's Degree Programme in Nursing, vaihto-opiskelu/Exchange studies

Objective

Purpose of the course
The purpose of the course is to familiarise the student with the basics of development and research activities and support the writing of the bachelor's thesis.

Course competences:
Ethical competence
Internationalisation and communications competence
Learning and information management competence

EUR-ACE accredited degree programmes
Investigations and information retrieval
Engineering practice
Communication and team-working

Course learning outcomes
As a student, you are familiar with the different stages involved in research and development processes supporting your thesis, the required approaches to research and development and the most common options for data collection and analysis. You are able to choose a development or research approach and methods (data collection and analysis methods) that are suitable to your thesis. You are familiar with JAMK’s thesis process and are able to prepare a thesis topic proposal and plan in which you justify the methodological choices you made. You are familiar with the research ethics governing thesis preparation and act in accordance with it and the principles of good scientific practice.

Content

Research process (research setting: research problem, research question, research approach, data collection and analysis methods, reliability review, open science)

The generic structure of a thesis, evaluation criteria and exercises on evaluating completed theses

Research ethics and good scientific or artistic practice

Integrative literature review
- Problem identification, location of studies, data collection from individual studies, evaluation of the studies and data analysis

Qualitative research:
- the most common qualitative data collection methods, analysis methods, reliability review

Quantitative research:
- data collection (existing or self-collected data, questionnaire), measuring scales, sampling, data analysis methods (indicators, direct distribution, cross-tabulation, statistical tests, reliability of results)

Research-based development
- setting development problems / questions, choosing development methods, data collection and analysis, assessing the reliability of research and development activities

Preparation of a thesis topic proposal

Further information

exchange student 5

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Adequate 1
The student is familiar with the steps involved in the development and research process. They know how to obtain research knowledge concerning their own area of development or research. The student knows some key research and development methods and is able to describe the differences between them. The student is familiar with the ethical principles and principles of good scientific practice related to the thesis. The student acts in compliance with them.

Satisfactory 2
The student is able to obtain knowledge concerning their own area of development or research. They recognise possibilities for applying development and research methods. The student is familiar with the ethical principles and principles of good scientific practice related to the thesis. The student acts in compliance with them.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good 3
The student is able to independently obtain and assess knowledge concerning their own area of development or research. They are able to choose a development or research method suitable for their thesis. The student is familiar with the ethical principles and principles of good scientific practice related to the thesis. The student acts in compliance with them.

Very good 4
The student is able to independently obtain and critically assess knowledge concerning their own area of development or research. The student is able to choose a development or research approach and method suitable for their thesis and justify their choice. The student is familiar with the ethical principles and principles of good scientific practice related to the thesis. The student acts in compliance with them.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent 5
The student is able to obtain knowledge concerning their area of development or research and is capable of source criticism.
They are able to analyse the differences between different development and research methods and justify the choice of development or research methods for their thesis. The student is familiar with the ethical principles and principles of good scientific practice related to the thesis. The student acts in compliance with them.