Siirry suoraan sisältöön

Erityispedagoginen tietoperusta (5 op)

Toteutuksen tunnus: AE00BO56-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

01.08.2021 - 31.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

 • Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Opettaja

 • Tiina Parviainen
 • Seija Eskola
 • Leena Selkivuori
 • Kaisa Räty
 • Kaija Peuna-Korpioja
 • Jari Karttunen

Ryhmät

 • AJE21SJE
  Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:

Tällä opintojaksolla perehdyt erityisen tuen arvoperustaan ja erityispedagogiseen tiedonmuodostukseen. Tutustut tieteellisiin julkaisuihin ja tarkastelet tutkimustiedon soveltavaa käyttöä erityiskasvatuksen ratkaisuissa. Pohdit erityisen tuen käytäntöjä ja pedagogisia ratkaisuja. Arvioit erityisen tuen vaikuttavuutta ja merkitystä yksilön ja yhteisön kannalta.

Opintojakson osaamiset:

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan

Kehittämisosaamista,
joka tarkoittaa valmiuksia perehtyä ja käyttää erityispedagogista tutkimustietoa. Kehittämisosaaminen konkretisoituu suunniteltaessa ja toteutettaessa inklusiivisia ratkaisuja.

Reflektio-osaamista,
joka tarkoittaa tiedostavaa reflektointia sekä kriittistä ja tutkivaa otetta koulutuksen, opetuksen ja erityisen tuen toteuttamiseen. Se on myös kykyä toimia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisen tuen kehittämistyössä inklusiivisten periaatteiden mukaisesti.

Opintojakson osaamistavoite:

Noudatat työssäsi erityiseen tukeen liitettäviä ammattieettisiä periaatteita ja osaat käyttää erityispedagogiikan alan tutkimusta oman työsi perustan arvioinnissa ja kehittämisessä.

Sisältö

Erityiskasvatuksen teoria ja filosofia: käsitteistö ja käsitteet, toimintaa ohjaavat paradigmat, soveltava tieto käytännön toimintana. Erityispedagogiikka tieteenalana.
Soveltava tutkimus ammatillisen koulutuksen erityisen tuen kehittämisen välineenä. Ammatillisen erityisopetuksen tutkimusperustainen kehittäminen.
Tieteellisen tutkimuksen merkitys ja käytäntö erityisen tuen suunnittelun, toteutuksen ja kehittämisen välineenä. Erityiskasvatuksen; erityisopetus, erityispedagogiikka, erityishuolto, ajankohtaiset teemat. Erityinen tuki opettajan työnä; valintojen ja vaikuttavuuden tutkimusperusteisuus.

Aika ja paikka

Verkkokurssi on avoinna 4.6.-30.10.2021.
Opintojakson aloituswebinaari on 4.6.2021. Kaksi samansisältöistä koontiwebinaaria järjestetään syys- lokakuussa 2021. Ajankohdat ilmoitetaan erikseen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ei tentittävää kirjallisuutta. Opintojakson erityispedagogiikan alan tutkimusjulkaisut ja muut soveltuvat tutkimukset, verkkosivut ja -julkaisut on kuvattu myös osioissa.

Perusteos: Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H. & Vehmas, S. 2019. Erityispedagogiikan perusteet. Uudistettu 4. painos. Jyväskylä. PS-kustannus.

Tutkimuksia;
Arola, T. 2015. Maahanmuuttajataustaisen tutkinnon suorittajan henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9738-4

Burns, E. 2015. Tertiary teachers with dysleksia as narrators of their professional life and identity. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Väitöskirja. DOI: 10.13140/2.1.2515.2804

Hakkarainen, A. 2016. Matematiikan ja lukemisen vaikeuksien yhteys toisen asteen koulutuspolkuun ja jatko-opintoihin tai työelämään sijoittumiseen. urn_isbn_978-952-61-2035-5.pdf (uef.fi)

Hirvonen, M. 2006. Ammattikouluista avoimiin oppimisympäristöihin. Ammatillisen erityisopettajan työ muutoksessa. JAMK Julkaisu. JAMKJULKAISUJA642006_web.pdf (theseus.fi)

Honkanen, E. 2006. Erityiskasvatus: Opinto-ohjaus ja erityisopetus. Asiakirja- ja haastattelututkimus opetussuunnitelman perusteiden mukaisesta opinto-ohjauksesta ammatillisessa erityisopetuksessa. HAMK Julkaisut. Saarijärven Offset Oy: Saarijärvi

Kaikkonen, L. (toim.) 2010. Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä asiantuntijoina. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010052810855

Leino, O. 2011. Oppisopimusopiskelijan oppimisen henkilökohtaistaminen ja oppimismahdollisuudet työpaikalla. Itä-Suomen yliopisto. urn_isbn_978-952-61-0593-2.pdf (uef.fi)

Kuronen, I. 2010. Peruskoulusta elämänkouluun: ammatillisesta koulutuksesta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten tarinoita peruskoulusuhteesta ja elämänkulusta peruskoulun jälkeen. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. 978-951-39-3890-1.pdf (jyu.fi)

Mietola, R. 2015. Hankala erityisyys : Etnografinen tutkimus erityisopetuksen käytännöistä ja erityisyyden muotoutumisesta yläkoulun arjessa. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9375-3

Miettinen, K. 2008: Opetussuunnitelmat ja erityisopetus ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7298-5

Mäki-Ketelä, J. 2012 Kiskot vievät elämään. Ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita. Itä-Suomen yliopisto. 15170033.pdf (core.ac.uk)

Niemi, A-M. 2015. Erityisiä koulutuspolkuja? Tutkimus erityisopetuksen käytännöistä peruskoulun jälkeen. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0316-1

Ojala, T. 2017. Kun perusopetuksen oppilaat oireilevat psyykkisesti: opettajien kokemuksia.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6952-3

Perttula, R. 2015. Syrjäytymispuhe hallinnan strategiana opiskelijahuollon sosiaalityössä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Väitöskirja. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6076-6

Räty, K. 2016.Erityinen tuki elinikäisen oppimisen mahdollistajana ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1962-9

Sandberg, E. 2016.ADHD perheessä Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Väitöskirja. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2115-8

Selkivuori, L. 2015. ”Ei näihin vaikeuksiin työelämässä törmää” Oppimisen tuki ja erityiselle tuelle annetut merkitykset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa opiskelijan näkökulmasta. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45611

Ylönen, M. 2011. Aikuiset opin poluilla oppimistukikeskuksen asiakkaiden opiskelukokemuksista ja kouluttautumishalukkuudelle merkityksellisiä tekijöitä. Itä-Suomen yliopisto. urn_isbn_978-952-61-0686-1.pdf (uef.fi)

Äikäs, A. 2012. Toiselta asteelta eteenpäin. Narratiivinen tutkimus vaikeavammaisen nuoren aikuisen koulutuksesta ja työllistymisestä. Itä-Suomen yliopisto.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:bib:me:I00601943301

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkkokurssina, jossa on aloitus- ja päätöswebinaari ja itsenäistä työskentelyä. Opintojaksossa on kolme tehtävää.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen voi hankkia suorittamalla verkkokurssin tai hyödyntämällä aikaisemmin hankittua osaamista.

Verkkokurssin voi korvata aiemmin suoritetuilla erityispedagogiikan perusopinnoilla (25op)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on yhteensä 135 h (5 op x 27 h) opiskelijan työtä. Opintojaksolla on kaksi kaikille tarkoitettua webinaaria: aloitus- ja koontiwebinaari. Muu työskentely tapahtuu itsenäisesti verkkokurssin aineistoon perehtyen ja osioiden tehtäviä tehden. Tehtävissä käytettävän kirjallisuuden lukeminen ja sisältöjen analysointi tehdään peilaten omaan työhön ja reflektoiden koettua ja luettua. Opintojakson kokoavassa tehtävässä kirjoitetaan yhtenäinen teksti.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat webinaareihin aktiivinen osallistuminen, verkkoaineistoon perehtyminen ja sen hyödyntäminen tehtävissä. Arviointiaineistoa ovat
myös opintojakson tehtävät, verkkokeskustelut ja itsearviointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn tason arviointikriteerit:

Kehittämisosaaminen:
Ymmärrät erityispedagogisen tutkimuksen tiedonrakentumisen ja soveltavan tiedon mahdollisuudet erityisen tuen käytännön ratkaisuihin. Osaat soveltaa tutkimustietoa oman työn ja työyhteisön erityisen tuen osaamisen kehittämiseen.

Reflektio-osaaminen:
Osaat reflektoida omaan ammattialaasi liittyviä peruskäsityksiä, arvoja ja asenteita liittyen moninaisuuteen, erityiseen tukeen ja osallisuuteen. Osaat asettaa itsellesi tavoitteita inklusiivisen toimintaympäristön kehittämiseksi.

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opiskelijoille.
Opintojakso sopii myös opettajaopintoja tekeville tai jo opettajana toimiville/toimineille henkilöille, jotka haluavat perehtyä erityispedagogiikkaan.