Siirry suoraan sisältöön

Data-analytiikka (3 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD67-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Riikka Ahlgren
 • Teija Koskinen

Ryhmät

 • HTL21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJA23SH
  Avoin amk, lita
 • HTL21SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLDIG
  Digitaalinen liiketoiminta, liiketalous
 • 12.09.2023 16:00 - 17:30, Data-analytiikka HL00BD67-3003
 • 19.09.2023 16:00 - 17:30, Data-analytiikka HL00BD67-3003
 • 26.09.2023 16:00 - 17:30, Data-analytiikka HL00BD67-3003
 • 03.10.2023 16:00 - 17:30, Data-analytiikka HL00BD67-3003
 • 10.10.2023 16:00 - 17:30, Data-analytiikka HL00BD67-3003
 • 24.10.2023 16:00 - 17:30, Data-analytiikka HL00BD67-3003
 • 31.10.2023 16:00 - 17:30, Data-analytiikka HL00BD67-3003
 • 07.11.2023 16:00 - 17:30, Data-analytiikka HL00BD67-3003
 • 14.11.2023 16:00 - 17:30, Data-analytiikka HL00BD67-3003
 • 21.11.2023 16:00 - 17:30, Data-analytiikka HL00BD67-3003
 • 28.11.2023 16:00 - 17:30, Data-analytiikka HL00BD67-3003

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tavoitteena on, että tunnet data-analytiikan ja tiedolla johtamisen keskeiset teoreettiset käsitteet ja menetelmät. Ymmärrät datan vaikutuksen liiketoiminnan ohjaamiseen. Tunnistat, ymmärrät ja osaat kuvata yrityksen ydinprosessit. Osaat kerätä, muokata, tulkita ja visualisoida tietoa liiketoiminnan kehittämiseksi. Osaat hyödyntää työhösi soveltuvia työkaluja.

Osaamiset
Oppimaan oppiminen

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakso antaa perusvalmiuksia datan hyödyntämiseen päätöksenteon tueksi. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on keskeiset tiedot omaan suuntautumisvaihtoehtoon liittyvistä data-analytiikan mahdollisuuksista ja hyödyistä.

Sisältö

Liiketoimintaprosessit ja tiedolla johtaminen. Datan lähteet ja keräystavat, tallennusmenetelmät, analysointityökalut ja -menetelmät, tiedon visualisointi. Datan eettinen ja läpinäkyvä hyödyntäminen liiketoiminnassa. MS PowerBi-ohjelmisto.

Aika ja paikka

Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelijat.
Opintojakso toteutetaan kontaktiopetuksena, joka nauhoitetaan soveltuvin osin monimuoto-opiskelijoita varten.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

EMC Education Services & Services, E. 2015. Data science & big data analytics: Discovering, analyzing, visualizing and presenting data. 1st edition. Indianapolis, Indiana: John Wiley & Sons.

Knight, D., Knight, B., Pearson, M. & Quintana, M. 2018. Microsoft Power BI Quick Start Guide. 1st edition. Packt Publishing.

Muu erikseen mainittu materiaali oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Luennot
Itsenäiset harjoitustehtävät
Kyselyt
Parityönä tehtävä oppimistehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyvät mahdolliset yritysvierailijat vahvistetaan opintojakson aikana.
Oppimistehtävä toteutetaan toimeksiantona mahdollisuuksien mukaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon ei liity tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus yhteensä 81h
Luennot 20h
Itsenäinen oppimateriaaleihin perehtyminen 24h
Harjoitustehtävien tekeminen 37h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäinen oppimateriaaliin perehtyminen, luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5

Opintojakso sisältyy pakollisena Digitaalisen liiketoiminnan suuntautumisen opintoihin.
Opintojaksoa suositellaan Talousjohtamisen suuntautumisen opiskelijoille.
Opintojakso soveltuu hyvin myös Tourism management ja palveluliiketoiminnan 2.-3. vuoden opiskelijoille vapaasti valittaviin opintoihin.

Opintojakson arviointi perustuu seuraavien osasuoritusten kautta osoitettuun osaamiseen: harjoitus- ja oppimistehtävät (100%, 3 op)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat data-analytiikan ja tiedolla johtamisen keskeiset periaatteet ja tiedät sen käyttömahdollisuuksia. Osaat kerätä ja muokata hankkimaasi dataa. Osaat käyttää työkaluja ohjatusti.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät data-analytiikan ja tiedolla johtamisen keskeiset periaatteet ja sen käyttömahdollisuuksia. Osaat kerätä, muokata ja tulkita hankkimaasi dataa. Osaat hyödyntää työkaluja lähes itsenäisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Sovellat data-analytiikan ja tiedolla johtamisen periaatteita ja työkaluja tilanteeseen sopivasti. Osaat kerätä, muokata, tulkita ja visualisoida hankkimaasi dataa. Käsittelet tietoa eettisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Osaat hyödyntää soveltuvia työkaluja itsenäisesti.

Kiitettävä 4
Sovellat data-analytiikan ja tiedolla johtamisen periaatteita ja työkaluja päätöksenteon tueksi. Osaat kehittää liiketoimintaa dataan pohjautuvasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Sovellat data-analytiikan ja tiedolla johtamisen periaatteita ja työkaluja liiketoiminnan kehittämiseksi. Osaat kehittää ja tehostaa liiketoimintaa dataan pohjautuvasti. Osaat arvioida ja käsitellä keräämääsi tietoa eettisesti, kriittisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Osaat perustella ratkaisujesi hyödyt ja arvon dataan pohjautuen.

Esitietovaatimukset

Tilastotieteen perusteet, taulukkolaskennan perusteet

Lisätiedot

Opintojakso soveltuu markkinoinnin, johtamisen, sport busineksen ja taloushallinnon opiskelijoille, jotka haluavat syventää osaamistaan tietoon pohjautuvan liiketoiminnan kehittämisessä.