Siirry suoraan sisältöön

Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa (5 op)

Toteutuksen tunnus: YS00BT49-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Opettaja

 • Emilia Lahdenperä
 • Johanna Lehosmaa

Vastuuopettaja

Emilia Lahdenperä

Ryhmät

 • YSB23S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • ZJAYSB23S1
  Avoin AMK, sote,Projektijohtaminen, YAMK-polku
 • 24.01.2024 12:00 - 17:00, Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa YS00BT49-3006
 • 08.02.2024 16:00 - 17:00, Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa YS00BT49-3006
 • 21.02.2024 16:00 - 17:00, Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa YS00BT49-3006
 • 06.03.2024 14:00 - 17:00, Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa YS00BT49-3006
 • 19.03.2024 16:00 - 17:00, Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa YS00BT49-3006
 • 03.04.2024 14:00 - 17:00, Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa YS00BT49-3006
 • 10.04.2024 16:00 - 17:00, Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa YS00BT49-3006
 • 08.05.2024 16:00 - 17:00, Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa YS00BT49-3006
 • 15.05.2024 12:00 - 17:00, Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa YS00BT49-3006

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on antaa valmiuksia hyödyntää palvelumuotoilun asiakaslähtöistä
lähestymistapaa yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden palvelujen kehittämistoiminnassa.

Opintojaksolla keskitytään palvelumuotoilun suunnitteluprosessin vaiheisiin ja niihin soveltuviin
menetelmiin sekä asiakaskokemuksen merkitykseen palvelujen kehittämisen keskeisenä tekijänä.

Opintojakson osaamiset
Työelämässä toimiminen
Oppimaan oppiminen
Ennakoiva kehittäminen
Kestävä kehitys

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät asiakaskokemuksen muodostumisen mekanismeja sekä osaat kuvata palvelumuotoiluprosessin ja sen menetelmiä sekä osaat
hyödyntää niitä kehittämistoiminnassa. saat perustella kehittämisen tarvetta näyttöön perustuen sekä ymmärrät asiakaskokemuksen merkityksen kehittämisessä. Osaat soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä asiakaslähtöisessä työelämän kehittämistoiminnassa.

Sisältö

Johdanto palvelumuotoiluajatteluun
Palvelumuotoilun prosessi
Asiakaslähtöisyys palvelumuotoilun lähtökohtana
Palvelumuotoilun menetelmät ja työkalut
Palvelumuotoilun hyödyntäminen kehittämistoiminnassa

Aika ja paikka

HYVINVOINTIYKSIKKÖ

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Soveltuvin osin:
Stickdorn, M., Hormess, M., Lawrence, A. & Schneider, J. 2018. This is service design doing. Canada: O´Reilly.
Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Hämeenlinna: Talentum.

+ muu opintojaksolla suositeltu aineisto.

Opetusmenetelmät

Käänteinen luokkahuone
Webinaari (läsnäolovelvoite): pienryhmätyöskentely ja luento
Itsenäinen yksilötyöskentely
Itsenäinen ryhmätyöskentely
Oppimistehtävät: Oppimisportfolio, projektityö ryhmässä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen palvelumuotoiluprojekti (ryhmätyö)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kuormitus jakautuu seuraavasti:

1. Ennakkotehtävien tekeminen 1 op. Arviointi hyväksytty/hylätty.
2. Osallistuminen webinaareihin + niihin valmistautuminen 1 op. Webinaarit ovat läsnäolovelvollisia.
3. Projektityö pienryhmissä 3 op, posteri. Arviointi hyväksytty/hylätty
4. Oppimisportfolio (työstäminen sisältyy kaikkiin opintojakson aktiviteetteihin). Arviointi hyväksytty/hylätty
5. Itsearviointi

Yhteensä 135 h

Sisällön jaksotus

Johdanto palvelumuotoiluun: Opintojakso alkaa tammikuussa 2024 ennakkotehtävällä
Webinaari 1 helmikuu 2024
Itsenäinen yksilö- ja pienryhmätyöskentely
Webinaari 2 maaliskuu 2024
Itsenäinen yksilö- ja pienryhmätyöskentely
Webinaari 3 huhtikuu 2024
Itsenäinen yksilö- ja pienryhmätyöskentely
Webinaari 4 huhti-toukokuu 2024
Projektityön esittäminen

Opintojakson toteutukseen sisältyy myös viikoittaisia ohjausaikoja, joihin osallistuminen on vapaaehtoista. Ohjausajat ilmoitetaan opintojakson työtilassa opintojakson alkaessa.

Merkittävä osa opintojaksoa on ryhmässä toteutettava, työelämälähtöinen palvelumuotoiluprojekti, johon opiskelijan tulisi kyetä sitoutumaan. Opiskelijat voivat valita projektin aiheen valmiista toimeksiannoista tai tuoda oman, soveltuvan aiheen. Työskentelyajat projektityön parissa projektiryhmä määrittelee itse.

Lisätietoja opiskelijoille

Reflektiivinen itsearviointi, vertaisarviointi, jatkuva palaute ja kokoava loppuarviointi.

1. Ennakkotehtävien ja viikkotehtävien arviointi hyväksytty/täydennettävä
2. Osallistuminen webinaareihin / Poissaolo: Aiheen perusteellinen käsittely ja reflektointi oppimisportfoliossa
3. Projektityö pienryhmissä arviointi hyväksytty/hylätty.
4. Oppimisportfolio arviointi hyväksytty/hylätty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointi Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Opiskelija osaa kuvata palvelumuotoiluprosessin ja sen keskeisiä menetelmiä sekä perustella niiden valintaa näyttöön perustuen. Opiskelija osaa soveltaa palvelumuotoiluprosessia ja sen menetelmiä tavoitteellisesti työelämän kehittämisessä. Opiskelija ymmärtää asiakkaan kokemuksen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa hyödyntää niitä kehittämistoiminnassa näyttöön perustuen.