Siirry suoraan sisältöön

Havaintoja biotaloudesta (2 op)

Toteutuksen tunnus: LM00CB98-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

  • Laura Vertainen

Ryhmät

  • LMS24SM
    Maaseutuelinkeinot (AMK)
  • ZJALMS24SM
    Avoin amk, Maaseutuelinkeinot, Monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opintojaksolla tutustut biotalouden keskeisiin käsitteisiin sekä sektoreihin. Tutustut maa- ja metsätaloustuotantoon, maatalouden ympäristö- ja energiakysymyksiin sekä älybiotalouteen. Opit alan ajankohtaisia teemoja käytännönläheisesti ja teet havaintoja pohtien niitä kestävyyden eri näkökulmista tietoperustaa hyödyntäen. Opintojakson suoritettuasi sinulle on muodostunut yleiskuva biotaloudesta.

Opintojakson osaamiset

Kestävä kehitys:
-osaat käyttää omaan alaasi liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimiseen, käyttöönottamiseen ja vakiinnuttamiseen
-ymmärrät kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Opintojakson osaamistavoitteet

Ymmärrät biotalouden peruskäsitteet, tärkeimmät sektorit sekä maaseudun toimintaympäristön ajankohtaisia ominaispiirteitä Suomessa. Tunnet biotalouden keskeisiä tuotantomuotoja ja niiden edellytyksiä sekä rajoitteita kestävyyden eri näkökulmista.

Sisältö

Johdanto biotalouden perusteisiin ja toimialaan Suomessa.
Kestävyyden näkökulmat biotalouden toimintasektoreiden mahdollistajina ja rajoittajina.
Maatalous, metsätalous, vesi- ja ympäristö, uusiutuva energia sekä älybiotalous.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Biotalous. https://www.biotalous.fi/ (soveltuvin osin)
MMM: Bio- ja kiertotalous. https://mmm.fi/biotalous (soveltuvin osin)
Seppänen, M., Kurppa, S., Rinne, M: & Alakukku, L. 2019. Ruokaa! – Kestävä maatalous ja ruoantuotanto. Maahenki. (soveltuvin osin)
Tapio. n.d. Metsänhoidon suositukset. https://tapio.fi/metsanhoidon-suositukset/ (soveltuvin osin)

Opetusmenetelmät

Tutustuminen biotalouden perusteisiin autenttisessa maaseutuympäristössä tai virtuaalisesti, alustukset ajankohtaisista teemoista, yksilö- ja ryhmäharjoitukset, kirjalliset tehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suoritus 100% oppimistehtävillä.

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, kirjalliset ja suulliset ryhmätehtävät, kirjallinen tehtävä ja raportti valitulta biotalouden osa-alueelta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 24 h
Itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävät 30 h

Lisätietoja opiskelijoille

itsearviointi, vertaisarviointi, arviointiktriteereihin perustuva arviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytty (HYV), kun saavutat opintojakson oppimistulokset, eli ymmärrät biotalouden peruskäsitteet, tärkeimmät sektorit sekä maaseudun toimintaympäristön ominaispiirteet Suomessa sekä tunnet maa- ja metsätalouden keskeiset tuotantomuodot ja niiden edellytyksiä sekä rajoitteita kestävyyden eri näkökulmista.