Siirry suoraan sisältöön

Strateginen johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: YZ00CL57-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 25.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 08.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysala
 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Restonomi
 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Tradenomi

Opettaja

 • Tapio Mäkelä

Vastuuopettaja

Tapio Mäkelä

Ryhmät

 • YSB22S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • YSB23S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • YSY22SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
 • YSH23S1
  Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • 10.09.2024 12:00 - 17:00, Strateginen johtaminen YZ00CL57-3003
 • 30.09.2024 12:00 - 17:00, Strateginen johtaminen YZ00CL57-3003
 • 29.10.2024 16:00 - 18:30, Strateginen johtaminen YZ00CL57-3003

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Kun käyt tämän opintojakson, niin ymmärrät strategia-ajattelua ja osaat perehtyä strategiseen johtamiseen ja strategian toteutukseen. Strategia on prosessi, jossa toimintaympäristön analyysillä on keskeinen merkitys. Strategian puitteissa organisaation johto asettaa tavoitteet ja määrittää toimenpiteet, joiden avulla organisaatio pyrkii saavuttamaan pitkän aikavälin menestystä ja kilpailuetua.

Opintojakson osaamiset:
Ennakoiva kehittäminen
Osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Opintojakson osaamistavoite
Tunnistat strategian ja strategisen johtamisen roolin ja merkityksen yritysten ja julkisten organisaatioiden tulevaisuuden menestystekijänä. Hallitset strategia-ajattelun peruskäsitteistön ja tunnistat erilaisia strategisen johtamisen koulukuntia sekä tutustut digiajan strategiseen ajatteluun. Sisäistät strategian merkityksen toiminnan kehittämisen välineenä sekä tunnistat strategiaprosessin eri vaiheet, hallitset strategian jäsentämiseen sekä jalkauttamiseen liittyviä työkaluja sekä menetelmiä.

Osaat arvioida erilaisia strategioita ja sinulla on tiedolliset valmiudet strategisen analyysin tekemiseen, strategian valintaan ja sen toteutukseen.

Sisältö

Tämän opintojakson keskeiset sisällöt ovat:

Strategiat, strategiatyypit, strateginen ajattelu ja strategisen johtamisen käsitteistö: skenaariot, visio, missio, arvot, tavoitteet.
Strategian kehityssuunnat ja yhteys päätöksentekoprosessiin.
Strategiaprosessi ja strategioiden analysointi, työkalut ja jalkauttaminen.
Mittarit ja mittaaminen osana strategista johtamista ja onnistumisen arviointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Porter, M. (1996). What is Strategy? Harvard Business Review, Nov-Dec 1996, pages 61-78.
Porter, M. (2008). The Five Competitive Forces that Shape Strategy. Harvard Business Review, Jan 2008, pages 78-93.
Prahalad, C. & Hamel, G. (1990). The Core Competence of the Organization. Harvard Business Review, May-June 1990, pages 79-91
Kim, W. Chan Sinisen meren strategia 2005 (tai uudempi) Helsinki, Talentum.

Ja muu opetuksen yhteydessä esitettävä lähteistö.

Suositeltava kirjallisuus
Juuti, P., Luoma, M. 2022. Strateginen ajattelu ja johtaminen: matka läpi maailmankuvien. Jyväskylä. (soveltuvin osin)
Porter, M., Lee, T. 2013. ”The Strategy That Will Fix Health Care”. Harvard Business Rewiew. https://hbr.org/2013/10/the-strategy-that-will-fix-health-care
Syväjärvi, A. & Leinonen, J. 2020. Strategiatyöllä hyvinvointia? Strategiakäytäntöjen kehittyneisyys kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Hallinnon tutkimus –lehti 1/2020. https://journal.fi/hallinnontutkimus/article/view/98078/56026.
Juholin, E. & Rydenfelt, H. 2020. Strateginen viestintä ja organisaation tavoitteet. Mihin viestin
nällä pyritään. Media & Viestintä 43(2020):1, 79–99. Strateginen viestintä ja organisaation tavoitteet: Mihin viestinnällä pyritään?

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus, ryhmätyö sekä itsenäinen opiskelu ja vertaistuki

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakso voidaan opinnollistaa JAMKin tutkintosäännön mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävä ja siihen valmistautuminen 10 h
Luennot ja työpajat 20 h
Vertaisen arviointi 10 h
Virtuaaliopiskelu 45 h
Itsenäinen työskentely 50 h

Sisällön jaksotus

Ennakkotehtävä 10 h
Luennot ja työt ryhmässä 20 h
Välitehtävä 20 h
Oppimistehtävä 85 h

Lisätietoja opiskelijoille

Oppimistehtävän arviointi. vertais- ja itseisarviointi, aktiivisuus

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Arvioit ja analysoit strategian ja strategisen johtamisen roolin ja merkityksen soveltaen keskeistä teoriatietoa. Määrittelet keskeiset aiheen erityisosaamiseen liittyvät käsitteet suhteessa toisiinsa. Osaat hyödyntää myös kansainvälistä tutkimustietoa. Arvioit oman strategisen analyysin osaamisesi kehittymistä perustellen kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Raportoit vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden. Osoitat reflektiivisyyttä pohdinnassa. Kirjoitat argumentoivaa ja virheetöntä asiatyyliä. Noudatat Jamkin raportointiohjeistusta. Osallistut yhteisiin verkkotapaamisiin, jossa jaat oppimaasi muille.

Hylätty
Et täytä hyväksytyn osaamisen tasoa.