Siirry suoraan sisältöön

Musiikki: YKM2019SYA

Tunnus: YKM2019SYA

Tutkinto:
Musiikin ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2019

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2019-2020 2020-2021 Syksy 2019 Kevät 2020 Syksy 2020 Kevät 2021 1. / 2019 2. / 2020 3. / 2020 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021
YZZZ0Z-1025
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan opintopisteitä: 5)

0 - 5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YZZZ1Z-1025
JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

0 - 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YKMP7Z-1009
UUSIUTUVA PEDAGOGIIKKA

(Valitaan kaikki )

20
YKMP0100 Toiminnallinen ryhmäpedagogiikka 10 10 5 5 5 5
YKMP0200 Musiikkikasvatusteknologia 5 5 5 5
YKMP0300 Oppimisen pelillistäminen 5 5 5 5
YSZY1Z-1084
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30 15 15 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
YTZZ0601 Kypsyysnäyte 0
YKM2019SYA-1001
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YKM2019SYA-1002
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
Yhteensä 60 35 15 17.5 17.5 7.5 7.5 17.5 17.5 0 7.5 7.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2019

Kansainvälisyysosaaminen

Opiskelija
* viestii taitavasti toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä sekä kansainvälisissä yhteyksissä
* toimii kansainvälisissä toimintaympäristöissä
* ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan.

Kehittyvä strategia
Oppimisen taidot

Opiskelija
* arvioi ja kehittää monipuolisesti ja tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan ja on valmis jatkuvaan oppimiseen
* hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
* ottaa vastuun yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta.

Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Toiminnallinen ryhmäpedagogiikka
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Tiedonhallintaosaaminen

Opiskelija
* hallitsee tiedonhankinnan ja käytön eettiset periaatteet
* tunnistaa avoimen tieteen ja tutkimuksen merkityksen yhteiskunnan kehittämisessä ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita omassa työssään
* osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa ja yhdistää eri alojen tietoa relevantisti toisiinsa.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Talouden ohjaus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Työyhteisöosaaminen

Opiskelija
* soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita, edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskun-tavastuun toteutumista
* kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia
* osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
* johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä kehittää ennakoiden uusia strategisia lähestymistapoja
* osallistuu ja johtaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Uudistuva johtajuus
Viestintäosaaminen

Opiskelija
* viestii hyvin suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään erilaisissa työympäristöissä
* kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
* tekee ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön sekä tasa-arvoisuuden periaatteiden näkökulmat.

Tutkiva kehittäminen
Uudistuva johtajuus
Musiikkikasvatusteknologia
Oppimisen pelillistäminen
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte
Yrittäjyys- ja innovaatio-osaaminen

Opiskelija
* työskentelee itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittä-jänä
* kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa
* osaa johtaa projekteja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
* hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä oman alan, työympäristön ja työelämän kehittämiseen
* osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
* omaa erikoistuneet ongelmanratkaisutaidot joita tarvitaan työelämän kehittämisessä.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Talouden ohjaus
Luokittelemattomat

YAMK: Musiikkipedagogi 2018-2019

Uusiutuvan musiikkipedagogiikan asiantuntijaosaaminen

Opiskelija
• valitsee, kehittää ja luo tarkoituksenmukaisia pedagogisia ja teknologisia ratkaisuja oppimisen tueksi
• hyödyntää uuden teknologian mahdollisuuksia oppimisen ohjaamisessa ja oppimisympäristöjen kehittämisessä
• tunnistaa vahvuutensa ja kehittymiskohteensa asiantuntijana sekä osaa arvioida, ajantasaistaa ja syventää osaamistaan jatkuvasti
• tunnistaa ja ymmärtää toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset
• kehittää omaa ja työyhteisönsä toimintaa muuttuvia työelämätarpeita vastaavaksi
• johtaa työyhteisönsä ja alan verkoston kehittämistyötä.

Toiminnallinen ryhmäpedagogiikka
Musiikkikasvatusteknologia
Oppimisen pelillistäminen
Luokittelemattomat
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YZZZ0Z-1025
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan opintopisteitä: 5)

0 - 5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YZZZ1Z-1025
JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

0 - 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YKMP7Z-1009
UUSIUTUVA PEDAGOGIIKKA

(Valitaan kaikki)

20
YKMP0100 Toiminnallinen ryhmäpedagogiikka 10
YKMP0200 Musiikkikasvatusteknologia 5
YKMP0300 Oppimisen pelillistäminen 5
YSZY1Z-1084
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
YTZZ0601 Kypsyysnäyte 0
YKM2019SYA-1001
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YKM2019SYA-1002
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5