Siirry suoraan sisältöön

Biotalouden kehittäminen: Syksy 2020

Tunnus: YLB2020KYA

Tutkinto:
Maa- ja metsätalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Agrologi (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Kesto:
1.5 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2019

Opetuskieli:
suomi

Kuvaus

Biotalouden kehittämisen tutkinto-ohjelmassa kehität asiantuntijuusosaamistasi osana moniammatillista tutkivan oppimisen tiimiä. Perehdyt biotalousalan elinkeinotoiminnan muutosta ja kasvua edistävien palvelujen, prosessien ja toimintamallien kehittämisen ja uudistamisen menetelmiin. Osaat huomioida työssäsi niin ekologiset, teknologiset, taloudelliset kuin kulttuurilliset ja sosiaaliset näkökulmat.

Opit ennakoimaan biotalousalan kansallista ja kansainvälistä kehitystä. Kehität alan yritystoiminnan malleja oman organisaatiosi tarpeisiin perustuen. Kykenet toimimaan biotalousalan asiantuntijana sekä kehittämistoiminnan koordinaattorina niin julkisissa kuin yksityisissä organisaatioissa.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2019-2020 2020-2021 Syksy 2019 Kevät 2020 Syksy 2020 1. / 2019 2. / 2020 3. / 2020 1. / 2020
YLB2020KYA-1001
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOPINNOT

(Valitaan kaikki )

5
YLBM02000 Tutkimus- ja kehittämisopinnot 5 3.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 0.8 0.8 1.7
YLB2020KYA-1002
BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN

(Valitaan kaikki )

20
YLBM02200 Biotalous, ihminen ja yhteiskunta 5 5 5 2.5 2.5
YLBM02400 Teknologia biotalouden mahdollistajana 5 5 5 2.5 2.5
YLBM02300 Biotalouden ekologia ja ympäristö 5 3.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 0.8 0.8 1.7
YLBM02500 Biotalouden talous ja toimintaympäristö 5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
YLB2020KYA-1004
OPINNÄYTETYÖ YLEMPI (AMK)

(Valitaan kaikki )

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30 20 10 10 10 10 10 5 5 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3
YLB2020KYA-1003
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YLBM02100 Biotalouden tuotannolliset perusteet 5 3.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 0.8 0.8 1.7
YLBM02600 Vapaasti valittavat opinnot 5 3.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 0.8 0.8 1.7
YLBM02601 Biotalouden menetelmät LCA 5 3.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 0.8 0.8 1.7
YLBM02602 Biotalouden menetelmät - paikkatieto 5 3.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 0.8 0.8 1.7
YLBM02700 Biotalouden syventävät opinnot 5 3.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 0.8 0.8 1.7
Yhteensä 60 56.3 24.7 24.7 32.2 24.7 24.67 15.83 15.83 24.67

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2019

Kansainvälisyysosaaminen

Opiskelija
* viestii taitavasti toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä sekä kansainvälisissä yhteyksissä
* toimii kansainvälisissä toimintaympäristöissä
* ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan.

Biotalous, ihminen ja yhteiskunta
Biotalouden syventävät opinnot
Oppimisen taidot

Opiskelija
* arvioi ja kehittää monipuolisesti ja tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan ja on valmis jatkuvaan oppimiseen
* hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
* ottaa vastuun yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta.

Tutkimus- ja kehittämisopinnot
Vapaasti valittavat opinnot
Tiedonhallintaosaaminen

Opiskelija
* hallitsee tiedonhankinnan ja käytön eettiset periaatteet
* tunnistaa avoimen tieteen ja tutkimuksen merkityksen yhteiskunnan kehittämisessä ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita omassa työssään
* osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa ja yhdistää eri alojen tietoa relevantisti toisiinsa.

Tutkimus- ja kehittämisopinnot
Biotalouden ekologia ja ympäristö
Biotalouden menetelmät LCA
Biotalouden menetelmät - paikkatieto
Työyhteisöosaaminen

Opiskelija
* soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita, edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskun-tavastuun toteutumista
* kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia
* osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
* johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä kehittää ennakoiden uusia strategisia lähestymistapoja
* osallistuu ja johtaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Teknologia biotalouden mahdollistajana
Biotalouden tuotannolliset perusteet
Biotalouden syventävät opinnot
Viestintäosaaminen

Opiskelija
* viestii hyvin suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään erilaisissa työympäristöissä
* kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
* tekee ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön sekä tasa-arvoisuuden periaatteiden näkökulmat.

Biotalouden ekologia ja ympäristö
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Vapaasti valittavat opinnot
Yrittäjyys- ja innovaatio-osaaminen

Opiskelija
* työskentelee itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittä-jänä
* kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa
* osaa johtaa projekteja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
* hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä oman alan, työympäristön ja työelämän kehittämiseen
* osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
* omaa erikoistuneet ongelmanratkaisutaidot joita tarvitaan työelämän kehittämisessä.

Biotalouden talous ja toimintaympäristö
Biotalouden menetelmät LCA
Biotalouden menetelmät - paikkatieto
Luokittelemattomat

YAMK: Biotalouden kehittäminen 2015-2019

Arviointiosaaminen

Opiskelija
- kykenee arvioimaan biotalouden yleisen kehityksen ja rajattujen kehittämistoimenpiteiden välisisiä syy-seuraussuhteita kriittisesti, kokonaisvaltaisella otteella.

Tutkimus- ja kehittämisopinnot
Biotalous, ihminen ja yhteiskunta
Biotalouden substanssiosaaminen

Opiskelija
- tuottaa biotalouden kehittämiseen liittyvää uutta tietoa omalta osaamisalueeltaan
- osaa soveltaa oman osaamisalueessa teoreettista tutkimustietoa käytännön ongelmaratkaisuun.

Biotalous, ihminen ja yhteiskunta
Teknologia biotalouden mahdollistajana
Biotalouden ekologia ja ympäristö
Biotalouden talous ja toimintaympäristö
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Biotalouden tuotannolliset perusteet
Biotalouden menetelmät LCA
Biotalouden menetelmät - paikkatieto
Biotalouden syventävät opinnot
Kehittämisosaaminen

Opiskelija
- kykenee analysoimaan ja ennakoimaan kansallisen ja kansainvälisen biotalousalan toimintaympäristön muutoksia
- ymmärtää biotalouteen liittyviä innovaatioita ja kehitystrendejä ja osaa hyödyntää niiden tarjoamia mahdollisuuksia
- osaa tunnistaa, kehittää ja uudistaa biotalouden kasvua kehittäviä ja vahvistavia prosesseja yksilö-, yhteisö- ja aluetasolla.

Tutkimus- ja kehittämisopinnot
Biotalouden talous ja toimintaympäristö
Tietoperustaosaaminen

Opiskelija
- hallitsee biotalousalan monitieteisen tietoperustan ja ymmärtää laaja-alaisesti ekologisten, teknologisten, taloudellisten sekä kulttuurillisten ja sosiaalisten näkökulmien välisiä suhteita biotalouden ja siihen liittyvän elinkeinotoiminnan muutosten kannalta
- omaa kokonaisvaltaisen, kriittisen ja kehittämisorientoituneen työskentelytavan toimiessaan biotalouden kehittämisen asiantuntijana erilaisissa julkisissa, yksityisissä ja kolmannen sektorin organisaatioissa.

Tutkimus- ja kehittämisopinnot
Teknologia biotalouden mahdollistajana
Biotalouden ekologia ja ympäristö
Biotalouden tuotannolliset perusteet
Vapaasti valittavat opinnot
Biotalouden syventävät opinnot
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YLB2020KYA-1001
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOPINNOT

(Valitaan kaikki)

5
YLBM02000 Tutkimus- ja kehittämisopinnot 5
YLB2020KYA-1002
BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN

(Valitaan kaikki)

20
YLBM02200 Biotalous, ihminen ja yhteiskunta 5
YLBM02400 Teknologia biotalouden mahdollistajana 5
YLBM02300 Biotalouden ekologia ja ympäristö 5
YLBM02500 Biotalouden talous ja toimintaympäristö 5
YLB2020KYA-1004
OPINNÄYTETYÖ YLEMPI (AMK)

(Valitaan kaikki)

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YLB2020KYA-1003
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YLBM02100 Biotalouden tuotannolliset perusteet 5
YLBM02600 Vapaasti valittavat opinnot 5
YLBM02601 Biotalouden menetelmät LCA 5
YLBM02602 Biotalouden menetelmät - paikkatieto 5
YLBM02700 Biotalouden syventävät opinnot 5