Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YSEA0200

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Pauliina Soanvaara, Hyvinvointiyksikkö

Osaamistavoitteet

Tarkoituksena on, että saat valmiuksia toimia terveyden ja hyvinvoinnin vaativan tason asiantuntijana julkisen,yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Opit johtamaan ja koordinoimaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa erilaisissa organisaatioissa ja sidosryhmäyhteistyössä.

Kurssin käytyäsi saat seuraavat osaamiset:
Ennakoiva kehittäminen (Osaat johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen)
Oppimaan oppiminen (Edistät omaa ja työyhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia)
Työelämässä toimiminen (Omaat valmiudet kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää)
Kestävä kehitys (Kehittät kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä tukee kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa)

Oppimistulokset:
Opintojakso suoritettuasi tiedät kansainväliset vaatimukset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijuudelle ja strategiselle johtamiselle.Kykenet kriittisesti arvioimaan omaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijuuttasi ja pyrit sen jatkuvaan kehittämiseen, yhdessä oppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen. Osaat arvioida tulevaisuussuuntautuneesti, kriittisesti ja kestävän kehityksen näkökulmat huomioiden oman toimialansa ja palveluiden muutoksia sekä niiden vaikutuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintaan. Osaat aktivoida ja tehdä yhteistyötä verkostojen ja sidosryhmien kanssa edistääkseen terveyden ja edistämisen strategian toteutumista ja näyttöön perustuvaa toimintaa. Hyödynnät näyttöön perustuvia terveyden edistämisen johtamisen työvälineitä kehittäessäsi ja johtaessasi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa.

Sisältö

Asiantuntijuus terveyden edistämisen johtamisessa
Terveyden edistämisen strategiat ja ohjelma
Verkosto- ja sidosryhmäyhteistyö terveyden edistämisen johtamisessa
Näyttöön perustuvat terveyden edistämisen johtamisen työvälineet
Terveyden edistämisen vaikuttavuuden arviointi
Kestävä kehitys

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson hyväksytyssä suorituksessa
Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa terveyden edistämisen asiantuntijuuttaan kansainvälisen arviointimittarin mukaisesti sekä tuo esille omia kehittämiskohteitaan terveyden edistämisen osaamisessa. Opiskelija osoittaa opintojakson aikana kykyä yhdessä oppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen. Hän arvioi tulevaisuussuuntautuneesti ja kriittisesti oman toimialansa ja palveluiden muutoksia sekä niiden vaikutuksia terveyden edistämisen toimintaan ja sen johtamiseen. Opiskelija tietää millaisia verkostoja ja sidosryhmiä terveyttä edistävään toimintaan liittyy hän omalla toimialueellaan. Hän ottaa haltuun erilaisia verkostoja ja sidosryhmiä osallistavia ja yhteistyötä aktivoivia työmenetelmiä, joiden avulla hän voi edistää terveyden edistämisen strategian toteutumista ja kehittää tutkittuun tietoon perstuvaa toimintaa. Opiskelija osaa hyödyntää tutkittuun tietoon perustuvia terveyden edistämisen johtamisen työvälineitä kehittäessään ja johtaessaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa julkisissa, yksityisissä tai kolmannen sektorin organisaatioissa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 22.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 25

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Emilia Lahdenperä
 • Pauliina Soanvaara
Vastuuopettaja

Pauliina Soanvaara

Ryhmät
 • YSC24KM
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • ZJAYSC24KM
  Avoin AMK, sote, Terveyden edistäminen, YAMK-polku
 • YSC23KM
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tavoitteet

Tarkoituksena on, että saat valmiuksia toimia terveyden ja hyvinvoinnin vaativan tason asiantuntijana julkisen,yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Opit johtamaan ja koordinoimaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa erilaisissa organisaatioissa ja sidosryhmäyhteistyössä.

Kurssin käytyäsi saat seuraavat osaamiset:
Ennakoiva kehittäminen (Osaat johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen)
Oppimaan oppiminen (Edistät omaa ja työyhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia)
Työelämässä toimiminen (Omaat valmiudet kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää)
Kestävä kehitys (Kehittät kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä tukee kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa)

Oppimistulokset:
Opintojakso suoritettuasi tiedät kansainväliset vaatimukset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijuudelle ja strategiselle johtamiselle.Kykenet kriittisesti arvioimaan omaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijuuttasi ja pyrit sen jatkuvaan kehittämiseen, yhdessä oppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen. Osaat arvioida tulevaisuussuuntautuneesti, kriittisesti ja kestävän kehityksen näkökulmat huomioiden oman toimialansa ja palveluiden muutoksia sekä niiden vaikutuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintaan. Osaat aktivoida ja tehdä yhteistyötä verkostojen ja sidosryhmien kanssa edistääkseen terveyden ja edistämisen strategian toteutumista ja näyttöön perustuvaa toimintaa. Hyödynnät näyttöön perustuvia terveyden edistämisen johtamisen työvälineitä kehittäessäsi ja johtaessasi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa.

Sisältö

Asiantuntijuus terveyden edistämisen johtamisessa
Terveyden edistämisen strategiat ja ohjelma
Verkosto- ja sidosryhmäyhteistyö terveyden edistämisen johtamisessa
Näyttöön perustuvat terveyden edistämisen johtamisen työvälineet
Terveyden edistämisen vaikuttavuuden arviointi
Kestävä kehitys

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu täysin verkossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Green, J., Cross, R. Woodall, J. & Tones, K. 2019. Health promotion: planning and strategies. Los Angeles: Sage. (Health public policy, Mass communication, Working with communities, Settings for health)

IUHPE Health Promotion Accreditation system. Health Promotion Practitioner. https://www.iuhpe.org/index.php/en/the-accreditation-system

Jalava, M. 2017. Sidosryhmien kartoitus ja sidosryhmäsuhteiden hallinta. Kandidaatintyö. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, tuotantotalous. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201705156414

Melkas, T. 2013. Health in all policies as a priority in Finnish health policy: A case study on national health policy development. Scandinavian Journal of Public Health. Viitattu 7.12.2018. https://doi.org/10.1177/1403494812472296

Ottawa Charter. 1986. WHO. https://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/

Stakeholder engagement. 2014. RICS guidance note. 1st edition.
https://www.apm.org.uk/media/6673/stakeholder_engagement_1st_edition_pgguidance_2014.pdf

Terveyden edistämisen laatusuositus. 2006. STM julkaisuja 2006:19. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201504226805

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa. 2011. Toim. S. Sundqvist & L. Oulasvirta. Kuntaliitto. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=2572

Verkostojohtamisen opas. 2019. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2019:12.

Terveyden ja hyvinvoinnin kansalliset suositukset ja ohjelmat opiskelijan oman asiantuntijuusalueen mukaan.

Kangasniemi, M., Halminen, O., Hult, M., Kallio, H., Linna, M. & Suominen, S. 2021. Kohdennettu ja ennakoitu hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen: vaikutusten ja kustannusten arviointityökalut. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:54. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-421-7

PODCASTIT JA VIDEOT:
Ajankohtainen materiaali tarkennetaan opintojakson alussa.

VERKKOSIVUSTOT - soveltuvin osin
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen. 2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen

Health Impact Assessment. WHO/Europe. http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/health-impact-assessment

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA). 2021. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/paatosten-vaikutusten-ennakkoarviointi

WHO Health Promotion. https://www.who.int/health-topics/health-promotion#tab=tab_1

EuroHealthNet. https://eurohealthnet.eu/

UN Sustainable Development Goals. https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Ajankohtainen muu oppimateriaali tarkennetaan opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Ohjaaminen ja palautteen anto tapahtuu verkko-oppimisympäristössä. Opiskelu koostuu itsenäisestä opiskelusta ja webinaareista (Zoomissa).

Opintojaksolla käytetään menetelmänä käänteisen oppimisen menetelmää, Flipped learningia, jolloin opintojakson kunkin moduulin itsenäinen työskentely (oppimateriaaliin perehtyminen ja oppimistehtävät) tehdään aina ennen webinaareja. Opintojaksolla on osana itsenäistä opiskelua nauhoitettuja verkkoluentoja, joissa on mukana testikysymyksiä oppimistehtävinä. Webinaareissa painottuvat yhdessä oppiminen ja vertaistuen merkitys mm. pienryhmätehtävien yhteydessä.

Itsenäiseen opiskeluun sisältyy oppimistehtävinä:
-reflektiivinen oman terveyden edistämisen asiantuntijuuden arviointi kansainvälisten akkreditointikriteereiden mukaisesti (IUHPE:n Health Promotion Practitioner -akkreditointikriteerit)
-kirjallinen oppimistehtävä koskien opiskelijan valitseman alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategioita ja ohjelmia sisältäen kestävän kehityksen näkökulman
-kirjallinen oppimistehtävä pienryhmätyönä koskien terveyden edistämisen asiantuntijan verkosto- ja sidosryhmätyötä
-terveyden edistämisen asiantuntijan blogiteksti
-koko opintojakson ajan kirjoitettava reflektiivinen oppimispäiväkirja Moodle-oppimisalustalla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtäviä voi liittää työelämän kehittämistoimintaan.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään osin kansainvälistä oppimateriaalia ja -kirjallisuutta. Opintojaksolla hyödynnetään WHO:n ja WHO:n Euroopan alueen englanninkielistä videoluentomateriaalia sekä WHO:n ja UN:n verkkosivustojen materiaalia.
Osaamisen itsearviointi tehdään IUHPE (International Union for Health Promotion and Education) -organisaation Health Promotion Practitioner -akkreditoinnin arviointiaineistoon pohjautuen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit (sis. valmistautumisen ja jälkityöt) 14 tuntia
Itsenäinen työskentely:
Verkkoluennot ja tietotestit 6 tuntia
Oman osaamisen itsearviointi IUHPEn mittarilla 6 tuntia
Muut oppimistehtävät ja tietotestit 52 tuntia
Muu itsenäinen työskentely sisältäen reflektiivisen oppimispäiväkirjan kirjoittamisen 57 tuntia
Yhteensä 135 opiskelijan työtuntia

Sisällön jaksotus

Verkko-oppimisympäristö rakentuu modulaarisesti, joista kunkin moduulin suorittaminen vie aikaa 2-3 viikkoa työn ohella.
M1: Asiantuntijuus terveyden edistämisen johtamisessa
M2: Terveyden edistämisen strategiat ja ohjelmat
M3: Verkosto- ja sidosryhmäyhteistyö terveyden edistämisen johtamisessa
M4: Näyttöön perustuvat terveyden edistämisen johtamisen työvälineet

Jokaisessa moduulissa on yksi webinaari. Webinaarien ajankohdat:
1.webinaari ti 6.2.2024 klo 12.30-15.30
2.webinaari ti 12.3.2024 klo 12.30-15.30
3.webinaari ti 9.4.2024 klo 12.30-15.30
4.webinaari ti 7.5.2023 klo 12.30-15.30

Moodle-työtila aukeaa 22.1.2024.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on kehittävää arviointia, joka pohjautuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Keskeisessä roolissa on sinun (opiskelijan) oma reflektiivinen itsearviointi osaamisesi kehittymisestä. Vertaiskommentointi tukee sinua terveyden edistämisen asiantuntijuuden ja johtamisen oppimisessa.

Oppimistehtävät ja reflektiivinen oppimispäiväkirja arvioidaan hyväksytty/täydennettävä. Opintojakson arviointikriteerien mukaiseen hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan oppimistehtävien ja reflektiivisen oppimispäiväkirjan hyväksytty suoritus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson hyväksytyssä suorituksessa
Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa terveyden edistämisen asiantuntijuuttaan kansainvälisen arviointimittarin mukaisesti sekä tuo esille omia kehittämiskohteitaan terveyden edistämisen osaamisessa. Opiskelija osoittaa opintojakson aikana kykyä yhdessä oppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen. Hän arvioi tulevaisuussuuntautuneesti ja kriittisesti oman toimialansa ja palveluiden muutoksia sekä niiden vaikutuksia terveyden edistämisen toimintaan ja sen johtamiseen. Opiskelija tietää millaisia verkostoja ja sidosryhmiä terveyttä edistävään toimintaan liittyy hän omalla toimialueellaan. Hän ottaa haltuun erilaisia verkostoja ja sidosryhmiä osallistavia ja yhteistyötä aktivoivia työmenetelmiä, joiden avulla hän voi edistää terveyden edistämisen strategian toteutumista ja kehittää tutkittuun tietoon perstuvaa toimintaa. Opiskelija osaa hyödyntää tutkittuun tietoon perustuvia terveyden edistämisen johtamisen työvälineitä kehittäessään ja johtaessaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa julkisissa, yksityisissä tai kolmannen sektorin organisaatioissa.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 14.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Emilia Lahdenperä
 • Pauliina Soanvaara
Vastuuopettaja

Pauliina Soanvaara

Ryhmät
 • YSY22ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • ZJAYSY22ST
  Avoin AMK, sote, Terveyden edistäminen, YAMK-polku

Tavoitteet

Tarkoituksena on, että saat valmiuksia toimia terveyden ja hyvinvoinnin vaativan tason asiantuntijana julkisen,yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Opit johtamaan ja koordinoimaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa erilaisissa organisaatioissa ja sidosryhmäyhteistyössä.

Kurssin käytyäsi saat seuraavat osaamiset:
Ennakoiva kehittäminen (Osaat johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen)
Oppimaan oppiminen (Edistät omaa ja työyhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia)
Työelämässä toimiminen (Omaat valmiudet kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää)
Kestävä kehitys (Kehittät kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä tukee kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa)

Oppimistulokset:
Opintojakso suoritettuasi tiedät kansainväliset vaatimukset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijuudelle ja strategiselle johtamiselle.Kykenet kriittisesti arvioimaan omaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijuuttasi ja pyrit sen jatkuvaan kehittämiseen, yhdessä oppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen. Osaat arvioida tulevaisuussuuntautuneesti, kriittisesti ja kestävän kehityksen näkökulmat huomioiden oman toimialansa ja palveluiden muutoksia sekä niiden vaikutuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintaan. Osaat aktivoida ja tehdä yhteistyötä verkostojen ja sidosryhmien kanssa edistääkseen terveyden ja edistämisen strategian toteutumista ja näyttöön perustuvaa toimintaa. Hyödynnät näyttöön perustuvia terveyden edistämisen johtamisen työvälineitä kehittäessäsi ja johtaessasi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa.

Sisältö

Asiantuntijuus terveyden edistämisen johtamisessa
Terveyden edistämisen strategiat ja ohjelma
Verkosto- ja sidosryhmäyhteistyö terveyden edistämisen johtamisessa
Näyttöön perustuvat terveyden edistämisen johtamisen työvälineet
Terveyden edistämisen vaikuttavuuden arviointi
Kestävä kehitys

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Green, J., Cross, R. Woodall, J. & Tones, K. 2019. Health promotion: planning and strategies. Los Angeles: Sage. (Health public policy, Mass communication, Working with communities, Settings for health)

IUHPE Health Promotion Accreditation system. Health Promotion Practitioner. https://www.iuhpe.org/index.php/en/the-accreditation-system

Jalava, M. 2017. Sidosryhmien kartoitus ja sidosryhmäsuhteiden hallinta. Kandidaatintyö. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, tuotantotalous. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201705156414

Melkas, T. 2013. Health in all policies as a priority in Finnish health policy: A case study on national health policy development. Scandinavian Journal of Public Health. Viitattu 7.12.2018. https://doi.org/10.1177/1403494812472296

Ottawa Charter. 1986. WHO. https://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/

Stakeholder engagement. 2014. RICS guidance note. 1st edition.
https://www.apm.org.uk/media/6673/stakeholder_engagement_1st_edition_pgguidance_2014.pdf

Terveyden edistämisen laatusuositus. 2006. STM julkaisuja 2006:19. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201504226805

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa. 2011. Toim. S. Sundqvist & L. Oulasvirta. Kuntaliitto. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=2572

Verkostojohtamisen opas. 2019. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2019:12.

Terveyden ja hyvinvoinnin kansalliset suositukset ja ohjelmat opiskelijan oman asiantuntijuusalueen mukaan.

Kangasniemi, M., Halminen, O., Hult, M., Kallio, H., Linna, M. & Suominen, S. 2021. Kohdennettu ja ennakoitu hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen: vaikutusten ja kustannusten arviointityökalut. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:54. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-421-7

PODCASTIT JA VIDEOT:
Ajankohtainen materiaali tarkennetaan opintojakson alussa.

VERKKOSIVUSTOT - soveltuvin osin
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen. 2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen

Health Impact Assessment. WHO/Europe. http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/health-impact-assessment

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA). 2021. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/paatosten-vaikutusten-ennakkoarviointi

WHO Health Promotion. https://www.who.int/health-topics/health-promotion#tab=tab_1

EuroHealthNet. https://eurohealthnet.eu/

Ajankohtainen muu oppimateriaali tarkennetaan opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Ohjaaminen ja palautteen anto tapahtuu verkko-oppimisympäristössä.
Opiskelu koostuu itsenäisestä opiskelusta ja webinaareista (Zoom).
Opintojaksolla käytetään menetelmänä Fipped learningia, jolloin opintojakson kunkin moduulin itsenäinen työskentely (oppimateriaaliin perehtyminen ja oppimistehtävät) tehdään aina ennen webinaareja
Opintojaksolla on osana itsenäistä opiskelua nauhoitettuja verkkoluentoja, joissa on mukana testikysymyksiä oppimistehtävinä.
Yhdessä oppimista ja vertaistukea erityisesti opintojakson webinaareissa ja pienryhmätehtävien yhteydessä.
Itsenäiseen opiskeluun sisältyy oppimistehtävinä:
-reflektiivinen oman terveyden edistämisen asiantuntijuuden arviointi kansainvälisten akkreditointikriteereiden mukaisesti (IUHPE Health Promotion Practitioner akkreditointikriteerit)
-kirjallinen oppimistehtävä pienryhmätyönä koskien terveyden edistämisen asiantuntijan verkosto- ja sidosryhmätyötä
-kirjallinen oppimistehtävä koskien opiskelijan valitseman alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategioita ja ohjelmia
-terveyden edistämisen asiantuntijan blogiteksti
-koko opintojakson ajan kirjoitettava reflektiivinen oppimispäiväkirja Moodle-oppimisalustalla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään alumnivierailuja.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnetään WHO:n ja WHO:n Euroopan alueen englanninkielistä videoluentomateriaalia.
Osaamisen itsearviointi tehdään IUHPEn (International Union for Health Promotion and Education) organisaation Health Promotion Practitioner akkreditoinnin arviointiaineistoon pohjautuen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit (sis. valmistautumisen ja jälkityöt) 14 tuntia
Itsenäinen työskentely:
Verkkoluennot ja tietotestit 6 tuntia
Oman osaamisen itsearviointi IUHPEn mittarilla 6 tuntia
Muut oppimistehtävät ja tietotestit 52 tuntia
Muu itsenäinen työskentely sisältäen reflektiivisen oppimispäiväkirjan kirjoittamisen 57 tuntia
Yhteensä 135 tuntia

Sisällön jaksotus

Verkko-oppimisympäristö rakentuu modulaarisesti, joista kunkin moduulin suorittaminen vie aikaa 2-3 viikkoa työn ohella.
M1: Asiantuntijuus terveyden edistämisen johtamisessa
M2: Terveyden edistämisen strategiat ja ohjelmat
M3: Verkosto- ja sidosryhmäyhteistyö terveyden edistämisen johtamisessa
M4: Näyttöön perustuvat terveyden edistämisen johtamisen työvälineet

Jokaisessa moduulissa on yksi webinaari. Webinaarien ajankohdat ovat seuraavat:
1.webinaari ti 31.1.2023 klo 13-15.30
2.webinaari ti 7.3.2023 klo 13-15.30
3.webinaari ti 4.4.2023 klo 13-15.30
4.webinaari ti 2.5.2023 klo 13-15.30

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on kehittävää arviointia, joka pohjautuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Keskeisessä roolissa on sinun, opiskelijan oma reflektiivinen itsearviointi osaamisesi kehittymisestä. Vertaiskommentointi tukee sinua terveyden edistämisen asiantuntijuuden ja johtamisen oppimisessa.
Oppimistehtävät ja reflektiivinen oppimispäiväkirja arvioidaan hyväksytty/täydennettävä. Opintojakson arviointikriteerien mukaiseen hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan oppimistehtävien ja reflektiivisen oppimispäiväkirjan hyväksytty suoritus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson hyväksytyssä suorituksessa
Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa terveyden edistämisen asiantuntijuuttaan kansainvälisen arviointimittarin mukaisesti sekä tuo esille omia kehittämiskohteitaan terveyden edistämisen osaamisessa. Opiskelija osoittaa opintojakson aikana kykyä yhdessä oppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen. Hän arvioi tulevaisuussuuntautuneesti ja kriittisesti oman toimialansa ja palveluiden muutoksia sekä niiden vaikutuksia terveyden edistämisen toimintaan ja sen johtamiseen. Opiskelija tietää millaisia verkostoja ja sidosryhmiä terveyttä edistävään toimintaan liittyy hän omalla toimialueellaan. Hän ottaa haltuun erilaisia verkostoja ja sidosryhmiä osallistavia ja yhteistyötä aktivoivia työmenetelmiä, joiden avulla hän voi edistää terveyden edistämisen strategian toteutumista ja kehittää tutkittuun tietoon perstuvaa toimintaa. Opiskelija osaa hyödyntää tutkittuun tietoon perustuvia terveyden edistämisen johtamisen työvälineitä kehittäessään ja johtaessaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa julkisissa, yksityisissä tai kolmannen sektorin organisaatioissa.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 14.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Emilia Lahdenperä
 • Pauliina Soanvaara
Vastuuopettaja

Pauliina Soanvaara

Ryhmät
 • ZJAYSC23KM
  Avoin AMK, sote, Terveyden edistäminen, YAMK-polku
 • YSC23KM
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tavoitteet

Tarkoituksena on, että saat valmiuksia toimia terveyden ja hyvinvoinnin vaativan tason asiantuntijana julkisen,yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Opit johtamaan ja koordinoimaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa erilaisissa organisaatioissa ja sidosryhmäyhteistyössä.

Kurssin käytyäsi saat seuraavat osaamiset:
Ennakoiva kehittäminen (Osaat johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen)
Oppimaan oppiminen (Edistät omaa ja työyhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia)
Työelämässä toimiminen (Omaat valmiudet kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää)
Kestävä kehitys (Kehittät kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä tukee kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa)

Oppimistulokset:
Opintojakso suoritettuasi tiedät kansainväliset vaatimukset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijuudelle ja strategiselle johtamiselle.Kykenet kriittisesti arvioimaan omaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijuuttasi ja pyrit sen jatkuvaan kehittämiseen, yhdessä oppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen. Osaat arvioida tulevaisuussuuntautuneesti, kriittisesti ja kestävän kehityksen näkökulmat huomioiden oman toimialansa ja palveluiden muutoksia sekä niiden vaikutuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintaan. Osaat aktivoida ja tehdä yhteistyötä verkostojen ja sidosryhmien kanssa edistääkseen terveyden ja edistämisen strategian toteutumista ja näyttöön perustuvaa toimintaa. Hyödynnät näyttöön perustuvia terveyden edistämisen johtamisen työvälineitä kehittäessäsi ja johtaessasi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa.

Sisältö

Asiantuntijuus terveyden edistämisen johtamisessa
Terveyden edistämisen strategiat ja ohjelma
Verkosto- ja sidosryhmäyhteistyö terveyden edistämisen johtamisessa
Näyttöön perustuvat terveyden edistämisen johtamisen työvälineet
Terveyden edistämisen vaikuttavuuden arviointi
Kestävä kehitys

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Green, J., Cross, R. Woodall, J. & Tones, K. 2019. Health promotion: planning and strategies. Los Angeles: Sage. (Health public policy, Mass communication, Working with communities, Settings for health)

IUHPE Health Promotion Accreditation system. Health Promotion Practitioner. https://www.iuhpe.org/index.php/en/the-accreditation-system

Jalava, M. 2017. Sidosryhmien kartoitus ja sidosryhmäsuhteiden hallinta. Kandidaatintyö. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, tuotantotalous. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201705156414

Melkas, T. 2013. Health in all policies as a priority in Finnish health policy: A case study on national health policy development. Scandinavian Journal of Public Health. Viitattu 7.12.2018. https://doi.org/10.1177/1403494812472296

Ottawa Charter. 1986. WHO. https://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/

Stakeholder engagement. 2014. RICS guidance note. 1st edition.
https://www.apm.org.uk/media/6673/stakeholder_engagement_1st_edition_pgguidance_2014.pdf

Terveyden edistämisen laatusuositus. 2006. STM julkaisuja 2006:19. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201504226805

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa. 2011. Toim. S. Sundqvist & L. Oulasvirta. Kuntaliitto. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=2572

Verkostojohtamisen opas. 2019. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2019:12.

Terveyden ja hyvinvoinnin kansalliset suositukset ja ohjelmat opiskelijan oman asiantuntijuusalueen mukaan.

Kangasniemi, M., Halminen, O., Hult, M., Kallio, H., Linna, M. & Suominen, S. 2021. Kohdennettu ja ennakoitu hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen: vaikutusten ja kustannusten arviointityökalut. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:54. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-421-7

PODCASTIT JA VIDEOT:
Ajankohtainen materiaali tarkennetaan opintojakson alussa.

VERKKOSIVUSTOT - soveltuvin osin
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen. 2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen

Health Impact Assessment. WHO/Europe. http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/health-impact-assessment

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA). 2021. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/paatosten-vaikutusten-ennakkoarviointi

WHO Health Promotion. https://www.who.int/health-topics/health-promotion#tab=tab_1

EuroHealthNet. https://eurohealthnet.eu/

Ajankohtainen muu oppimateriaali tarkennetaan opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Ohjaaminen ja palautteen anto tapahtuu verkko-oppimisympäristössä.
Opiskelu koostuu itsenäisestä opiskelusta ja webinaareista (Zoom).
Opintojaksolla käytetään menetelmänä Fipped learningia, jolloin opintojakson kunkin moduulin itsenäinen työskentely (oppimateriaaliin perehtyminen ja oppimistehtävät) tehdään aina ennen webinaareja
Opintojaksolla on osana itsenäistä opiskelua nauhoitettuja verkkoluentoja, joissa on mukana testikysymyksiä oppimistehtävinä.
Yhdessä oppimista ja vertaistukea erityisesti opintojakson webinaareissa ja pienryhmätehtävien yhteydessä.
Itsenäiseen opiskeluun sisältyy oppimistehtävinä:
-reflektiivinen oman terveyden edistämisen asiantuntijuuden arviointi kansainvälisten akkreditointikriteereiden mukaisesti (IUHPE Health Promotion Practitioner akkreditointikriteerit)
-kirjallinen oppimistehtävä pienryhmätyönä koskien terveyden edistämisen asiantuntijan verkosto- ja sidosryhmätyötä
-kirjallinen oppimistehtävä koskien opiskelijan valitseman alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategioita ja ohjelmia
-terveyden edistämisen asiantuntijan blogiteksti
-koko opintojakson ajan kirjoitettava reflektiivinen oppimispäiväkirja Moodle-oppimisalustalla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään alumnivierailuja.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnetään WHO:n ja WHO:n Euroopan alueen englanninkielistä videoluentomateriaalia.
Osaamisen itsearviointi tehdään IUHPEn (International Union for Health Promotion and Education) organisaation Health Promotion Practitioner akkreditoinnin arviointiaineistoon pohjautuen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit (sis. valmistautumisen ja jälkityöt) 14 tuntia
Itsenäinen työskentely:
Verkkoluennot ja tietotestit 6 tuntia
Oman osaamisen itsearviointi IUHPEn mittarilla 6 tuntia
Muut oppimistehtävät ja tietotestit 52 tuntia
Muu itsenäinen työskentely sisältäen reflektiivisen oppimispäiväkirjan kirjoittamisen 57 tuntia
Yhteensä 135 tuntia

Sisällön jaksotus

Verkko-oppimisympäristö rakentuu modulaarisesti, joista kunkin moduulin suorittaminen vie aikaa 2-3 viikkoa työn ohella.
M1: Asiantuntijuus terveyden edistämisen johtamisessa
M2: Terveyden edistämisen strategiat ja ohjelmat
M3: Verkosto- ja sidosryhmäyhteistyö terveyden edistämisen johtamisessa
M4: Näyttöön perustuvat terveyden edistämisen johtamisen työvälineet

Jokaisessa moduulissa on yksi webinaari. Webinaarien ajankohdat ovat seuraavat:
1.webinaari ti 31.1.2023 klo 13-15.30
2.webinaari ti 7.3.2023 klo 13-15.30
3.webinaari ti 4.4.2023 klo 13-15.30
4.webinaari ti 2.5.2023 klo 13-15.30

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on kehittävää arviointia, joka pohjautuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Keskeisessä roolissa on sinun, opiskelijan oma reflektiivinen itsearviointi osaamisesi kehittymisestä. Vertaiskommentointi tukee sinua terveyden edistämisen asiantuntijuuden ja johtamisen oppimisessa.
Oppimistehtävät ja reflektiivinen oppimispäiväkirja arvioidaan hyväksytty/täydennettävä. Opintojakson arviointikriteerien mukaiseen hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan oppimistehtävien ja reflektiivisen oppimispäiväkirjan hyväksytty suoritus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson hyväksytyssä suorituksessa
Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa terveyden edistämisen asiantuntijuuttaan kansainvälisen arviointimittarin mukaisesti sekä tuo esille omia kehittämiskohteitaan terveyden edistämisen osaamisessa. Opiskelija osoittaa opintojakson aikana kykyä yhdessä oppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen. Hän arvioi tulevaisuussuuntautuneesti ja kriittisesti oman toimialansa ja palveluiden muutoksia sekä niiden vaikutuksia terveyden edistämisen toimintaan ja sen johtamiseen. Opiskelija tietää millaisia verkostoja ja sidosryhmiä terveyttä edistävään toimintaan liittyy hän omalla toimialueellaan. Hän ottaa haltuun erilaisia verkostoja ja sidosryhmiä osallistavia ja yhteistyötä aktivoivia työmenetelmiä, joiden avulla hän voi edistää terveyden edistämisen strategian toteutumista ja kehittää tutkittuun tietoon perstuvaa toimintaa. Opiskelija osaa hyödyntää tutkittuun tietoon perustuvia terveyden edistämisen johtamisen työvälineitä kehittäessään ja johtaessaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa julkisissa, yksityisissä tai kolmannen sektorin organisaatioissa.

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

07.02.2022 - 13.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Emilia Lahdenperä
 • Pauliina Soanvaara
Vastuuopettaja

Pauliina Soanvaara

Ryhmät
 • ZJA21SSYT
  Avoin AMK, sote, terveyden edistäminen, YAMK-polku
 • YSY21ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen

Tavoitteet

Tarkoituksena on, että saat valmiuksia toimia terveyden ja hyvinvoinnin vaativan tason asiantuntijana julkisen,yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Opit johtamaan ja koordinoimaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa erilaisissa organisaatioissa ja sidosryhmäyhteistyössä.

Kurssin käytyäsi saat seuraavat osaamiset:
Ennakoiva kehittäminen (Osaat johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen)
Oppimaan oppiminen (Edistät omaa ja työyhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia)
Työelämässä toimiminen (Omaat valmiudet kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää)
Kestävä kehitys (Kehittät kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä tukee kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa)

Oppimistulokset:
Opintojakso suoritettuasi tiedät kansainväliset vaatimukset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijuudelle ja strategiselle johtamiselle.Kykenet kriittisesti arvioimaan omaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijuuttasi ja pyrit sen jatkuvaan kehittämiseen, yhdessä oppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen. Osaat arvioida tulevaisuussuuntautuneesti, kriittisesti ja kestävän kehityksen näkökulmat huomioiden oman toimialansa ja palveluiden muutoksia sekä niiden vaikutuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintaan. Osaat aktivoida ja tehdä yhteistyötä verkostojen ja sidosryhmien kanssa edistääkseen terveyden ja edistämisen strategian toteutumista ja näyttöön perustuvaa toimintaa. Hyödynnät näyttöön perustuvia terveyden edistämisen johtamisen työvälineitä kehittäessäsi ja johtaessasi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa.

Sisältö

Asiantuntijuus terveyden edistämisen johtamisessa
Terveyden edistämisen strategiat ja ohjelma
Verkosto- ja sidosryhmäyhteistyö terveyden edistämisen johtamisessa
Näyttöön perustuvat terveyden edistämisen johtamisen työvälineet
Terveyden edistämisen vaikuttavuuden arviointi
Kestävä kehitys

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Green, J., Cross, R. Woodall, J. & Tones, K. 2019. Health promotion: planning and strategies. Los Angeles: Sage. (Health public policy, Mass communication, Working with communities, Settings for health)

IUHPE health promotion accreditation system. Health Promotion Practitioner. https://www.iuhpe.org/index.php/en/the-accreditation-system

Jalava, M. 2017. Sidosryhmien kartoitus ja sidosryhmäsuhteiden hallinta. Kandidaatintyö. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, tuotantotalous. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201705156414

Melkas, T. 2013. Health in all policies as a priority in Finnish health policy: A case study on national health policy development. Scandinavian Journal of Public Health. Viitattu 7.12.2018. https://doi.org/10.1177/1403494812472296

Ottawa Charter. 1986. WHO. https://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/

Stakeholder engagement. 2014. RICS guidance not.e. 1st edition
https://www.apm.org.uk/media/6673/stakeholder_engagement_1st_edition_pgguidance_2014.pdf

Terveyden edistämisen laatusuositus. 2006. STM julkaisuja 2006:19. Terveyden edistämisen
laatusuositus. 2006. STM julkaisuja 2006:19. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201504226805

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa. 2011. Toim. S. Sundqvist & L. Oulasvirta. Kuntaliitto. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=2572

TEA-viisari. 2019. Terveyden ja hyvinvoininlaitos. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen

Hyvinvointijohtaminen kunnassa. 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen

Terveyden ja hyvinvoinnin kansalliset suositukset ja ohjelmat opiskelijan oman asiantuntijuusalueen mukaan.


PODCASTIT JA VIDEOT:
Podcast: Vaikutusten ennakkoarvioinnilla kestäviä päätöksiä. Kuntaliitto (23:42) https://www.kuntaliitto.fi/podcast-vaikutusten-ennakkoarvioinnilla-kestavia-paatoksia

Tietojen hyödyntäminen suunnittelussa ja johtamisessa. 2019. Verkkokoulutus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://verkkokoulut.thl.fi/web/tietojen-hyodyntaminen

VERKKOSIVUSTOT - soveltuvin osin
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen. 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen

Health Impact Assessment. WHO/Europe. http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/health-impact-assessment

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVAUS). 2019. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/paatosten-vaikutusten-ennakkoarviointi

WHO Health Promotion. https://www.who.int/health-topics/health-promotion#tab=tab_1

EuroHealthNet. https://eurohealthnet.eu/

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Ohjaaminen ja palautteen anto tapahtuu verkko-oppimisympäristössä.

Opintojaksolla on nauhoitettuja verkkoluentoja, joissa mukana testikysymyksiä oppimistehtävinä.

Yhdessä oppimista ja vertaistukea erityisesti opintojakson webinaareissa ja pienryhmätehtävien yhteydessä

Terveyden edistämisen asiantuntijan blogi teksti tai video (vlogi)

Reflektiivinen oman terveyden edistämisen asiantuntijuuden arviointi kansainvälisten akkreditointikriteereiden mukaisesti (IUHPE Health Promotion Practitioner akkreditointikriteerit)

Tietotestit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään alumnivierailuja.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnetään WHO:n ja WHO:n Euroopan alueen englanninkielistä videoluentomateriaalia.
Osaamisen itsearviointi tehdään IUHPEn (International Union for Health Promotion and Education) organisaation Health Promotion Practitioner akkreditoinnin arviointiaineistoon pohjautuen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit (sis. valmistautumisen ja jälkityöt) 12 tuntia
Verkkoluennot ja tietotestit 6 tuntia
Oman osaamisen itsearviointi IUHPEn mittarilla 6 tuntia
Muut oppimistehtävät ja tietotestit 54 tuntia
Itsenäinen työskentely 57 tuntia
Yhteensä 135 tuntia

Sisällön jaksotus

Verkko-oppimisympäristö rakentuu modulaarisesti, joista kunkin moduulin suorittaminen vie aikaa 2-3 viikkoa työnohella.
M1: Asiantuntijuus terveyden edistämisen johtamisessa
M2: Terveyden edistämisen strategiat ja ohjelmat
M3: Verkosto- ja sidosryhmäyhteistyö terveyden edistämisen johtamisessa
M4: Näyttöön perustuvat terveyden edistämisen johtamisen työvälineet

Jokaisessa moduulissa on yksi webinaari.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on kehittävää arviointia, joka pohjautuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Keskeisessä roolissa on sinun, opiskelijan oma reflektiivinen itsearviointi osaamisesi kehittymisestä. Vertaiskommentointi tukee sinua terveyden edistämisen asiantuntijuuden ja johtamisen oppimisessa.

CampusOnline 5 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson hyväksytyssä suorituksessa
Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa terveyden edistämisen asiantuntijuuttaan kansainvälisen arviointimittarin mukaisesti sekä tuo esille omia kehittämiskohteitaan terveyden edistämisen osaamisessa. Opiskelija osoittaa opintojakson aikana kykyä yhdessä oppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen. Hän arvioi tulevaisuussuuntautuneesti ja kriittisesti oman toimialansa ja palveluiden muutoksia sekä niiden vaikutuksia terveyden edistämisen toimintaan ja sen johtamiseen. Opiskelija tietää millaisia verkostoja ja sidosryhmiä terveyttä edistävään toimintaan liittyy hän omalla toimialueellaan. Hän ottaa haltuun erilaisia verkostoja ja sidosryhmiä osallistavia ja yhteistyötä aktivoivia työmenetelmiä, joiden avulla hän voi edistää terveyden edistämisen strategian toteutumista ja kehittää tutkittuun tietoon perstuvaa toimintaa. Opiskelija osaa hyödyntää tutkittuun tietoon perustuvia terveyden edistämisen johtamisen työvälineitä kehittäessään ja johtaessaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa julkisissa, yksityisissä tai kolmannen sektorin organisaatioissa.