AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Liiketalous

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
OPISKELU- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 9-52 op)
Osaajana kehittyminen 5
Itsensä johtaminen 4
Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot 2
Life balance - tasapainoa elämään 5
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
Opiskelijatutorointi 3 - 5
Monimuototutorointi 3 - 5
Mentorointi 3
Löydä oma liikuntamuotosi 5
Opiskelija aktiivina JAMKissa 5 - 15
TYÖELÄMÄN KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
Työelämän viestintä 3
FUTURE FACTORY
(Kaikki pakollisia)
JAMK InnoFlash 2
Yrittäjyys 3
Future Factory -projekti 10
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Markkinointi 4
Palveluiden johtaminen 4
Johtaminen 4
Sopimusoikeus 4
Johdon laskentatoimi 5
Taloushallinto 5
Tilastotiede 3
Talousmatematiikka 3
ICT-valmiudet 3
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2
Opinnäytetyön toteutus, AMK 6
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4
Kypsyysnäyte, AMK 0
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
Harjoittelu 30
KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-23 op)
Kirjanpito 1 5
Palkkahallinto 5
As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto 5
Kirjanpito 2 5
Konsernitilinpäätös 3
TILINPÄÄTÖSTIEDON ANALYSOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-13 op)
Tilinpäätösanalyysi 5
Tilintarkastus 5
Tilintarkastusalan standardit 3
TALOUSOHJAUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-18 op)
Sisäisen laskennan menetelmät 5
Kannattavan toiminnan ohjaus 5
Budjetointi 3
Projektien taloudellinen johtaminen 5
VEROTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-13 op)
Henkilöverotus 3
Arvonlisäverotus 5
Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu 5
RAHOITUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
Kansantalous 5
Pankki- ja vakuutustoiminta 5
Yritysrahoitus 5
Sijoitustoiminta 5
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta 5
FINANSSIPALVELUJEN MYYNTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-18 op)
Nordea-polku 1 3
Nordea-polku 2 3
APV1 12
JURIDIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-28 op)
Perhe- ja jäämistöoikeus 5
Työoikeus 5
Markkinointi ja kilpailuoikeus 5
Yritysoikeus 5
Informaatio-oikeus 3
Varallisuus- ja kiinteistöoikeus 5
DIGITAALINEN MARKKINOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Digital Marketing Strategies 5
Markkinointi sosiaalisessa mediassa 5
Hakukonemarkkinointi 5
MYYNTI JA ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Myynnin ja myyntitiimin johtaminen 5
Asiakaskokemusjohtaminen 5
B2B-myynti 5
MARKKINOINNIN JA PALVELUIDEN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Marketing Management 5
Markkinointiviestintä 5
Brändin johtaminen 5
Palvelumuotoilu 5
MARKKINOINTIPÄÄTÖSTEN TUKI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
Markkinointitutkimus 5
Asiakasymmärrys 5
TULEVAISUUDEN VERKKOKAUPPA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Verkkokauppa 4
Hankinnat 3
Web-analytiikka 4
Markkinoinnin automaatio 4
LIIKETOIMINNAN DIGITAALISET TYÖKALUT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Yritysohjelmistot 5
Taulukkolaskennan tehokäyttö 5
Web Design 5
DIGILIIKETOIMINNAN KÄYTÄNNÖT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Dynaamiset verkkopalvelut 3
Digital Business Models 4
Data-analytiikka 3
Lohkoketjuteknologia päivittäisessä liiketoiminnassa 5
LIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Liiketoimintastrategiat 5
Suorituskyvyn johtaminen 5
Liiketoimintaprosessien johtaminen 5
UUDISTUMISKYVYN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Muutosjohtaminen 5
Osaamisen johtaminen 5
Uudistuva organisaatio 5
HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Työhyvinvoinnin johtaminen 5
HR-prosessit 5
Digitaalinen HR 5
PAREMPI ESIHENKILÖ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Esihenkilötyö 5
Esihenkilön vuorovaikutustaidot 5
Esihenkilön työkalut 5
INTERNATIONAL MARKETING AND MANAGEMENT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
International Market Entry 5
International Marketing Communications 5
Intercultural Business Skills 5
International Management and Leadership 5
SPORT BUSINESS FUNDAMENTALS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Sport Marketing 5
Sport Accounting and Administration 5
Sport Management 5
Sport Social Construct 5
SPORT MARKETING AND BUSINESS INTELLIGENCE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Sport Business Intelligence and Service Design 5
Sport Digital Communications 5
Sport Legal Framework and Athlete Management 5
INTERNATIONAL SPORT MANAGEMENT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Sport and Event Management 5
International Sport Development 5
International Sport Marketing 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
Asiakaslähtöiset palveluprosessit 5
Urheilijan opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Urheilijan hyvinvointi 5
Urheilijan yhteistyösuhteet 5
Urheilijan urasuunnittelu 5
GRAAFINEN SUUNNITTELU
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-6 op)
Adobe InDesign 2
Adobe Illustrator 2
Adobe Photoshop 2
+ Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-23 op)
0 - 23
Ideasta yritykseksi 5
Yrittäjävalmennus 8
Unelmat+Inspiraatio! 3
Luo oma kesäduunisi 1 - 2
DreamUp-projektikurssi 5
EDUFUTURA-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
CAMPUSONLINE-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)

Kuvaus

Suuntautumisvaihtoehdot ovat:
Digitaalisen liiketoiminnan suuntautumisessa opiskelija oppii ymmärtämään digitaalisia liiketoimintamalleja ja soveltamaan niitä käytäntöön. Opintojen kautta opiskelija ymmärtää datapohjaisen liiketoiminnan käsitteet ja oppii tuottamaan oman verkkopalvelun. Lisäksi hän hahmottaa miten liiketoimintaa kehitetään verkkokaupan avulla. Suuntautumisessa hän oppii monipuolisesti hyödyntämään dataa, digitaalisia työkaluja ja ohjelmistoja työtehtäviesi tukena. Suuntautumisvaihtoehto antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä digitaalisen liiketoiminnan tehtävissä.

Finanssialan suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa hankitaan perustiedot rahoituksesta ja sijoittamisesta sekä sijoituspalvelualan sääntelyn määrittämä pätevyys finanssipalvelujen myyntitehtävissä toimimiseen. Lisäksi osaamista täydennetään soveltuvin osin juridiikalla ja taloushallinnolla. Finanssialan suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet sijoittua pankkien, vakuutusyhtiöiden, sijoitus- ja rahastoyhtiöiden sekä yritysten rahoitusalan tehtäviin. Opinnot toteutetaan yhteistyössä finanssialan yritysten kanssa.

Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija oppii, miten markkinoinnin avulla parannetaan organisaation tulosta. Lisäksi opiskelija oppii markkinoinnin keskeiset teoreettiset käsitteet ja menetelmät. Opintojen kautta opiskelija ymmärtää asiakasymmärryksen, myynnin, markkinointiviestinnän, markkinoinnin digitalisaation, palvelumuotoilun ja brändin rakentamisen merkityksen yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Opiskelija voi painottaa opintojaan digitaaliseen markkinointiin tai myyntiin ja asiakkuuksien johtamiseen. Suuntautumisvaihtoehto antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä erilaisissa markkinoinnin tehtävissä.

Sport Business studies aim at increasing student's business skills and knowledge in the field of sport. Sport being one of the most rapidly growing industries globally, these studies provide possibilities to network and study in international environment. These studies give the students solid opportunities to become employed in a fast developing sport business organizations, sporting clubs and federations. Sport business studies combine the newest theories of sport marketing and business intelligence, sport management and leadership, sport development with practical research projects and internships. Sport Business studies are taught in English.

Talousjohtamisen BUSINESS-suuntautumisen tavoitteena on tuottaa opiskelijoille talouden ja toiminnan ohjauksen taitoja. Opinnoissa keskitytään talouden ohjauksen menetelmiin ja työkaluihin sekä tietojärjestelmiin, joiden avulla yrityksen toimintaa voidaan ohjata liiketoiminnallisia tavoitteita kohti. Suuntautuminen tuottaa osaamista talouden ohjausmekanismeista, prosesseista ja tavoitteellisesta toiminnasta, johon liittyy eteenpäin katsova suunnittelu, toteutus ja tarkkailu sekä tiedolla johtaminen. Suuntautuminen on monitieteellinen ja opinnoissa yhdistyy liiketoimintaosaaminen, talouden ohjaus, johtaminen, prosessit sekä tietojärjestelmät. Kun opiskelija suuntautuu opinnoissaan talousjohtamisen BUSINESS-suuntautumiseen, hän saa monipuoliset valmiudet toimia erilaisissa liiketoimintaa ja johdon päätöksentekoa tukevissa taloushallinnon tehtävissä.

Talousjohtamisen FINANCIAL-suuntautumisen tavoitteena on tuottaa opiskelijoille ulkoisen laskentatoimen eli rahoittajan laskentatoimeen liittyvää osaamista. Tärkeimpiä tuotoksia ovat kirjanpitolain, kirjanpitoasetuksen ja verolainsäädännön normit täyttävät tilinpäätökseen ja verotukseen liittyvät raportit, tai osakirjanpidosta esimerkiksi palkkahallintoon, hankintaan tai myyntiin liittyvät arvonlisäverotukselliset kysymykset. Tämä suuntautuminen antaa myös hyvät valmiudet edestä tilintarkastuksen asiantuntijatehtäviin. Tästä suuntautumisesta valmistutaan hyvin tyypillisesti työtehtäviin kuten kirjanpitäjä tai palkanlaskija – toimialasta riippumatta.

Uudistuva johtaminen -suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on, että opiskelija tuntee uudistumiskyvyn ja henkilöstövoimavarojen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja työkalut. Kyky uudistua jatkuvasti on yrityksen keskeinen menestystekijä tulevaisuudessa; opiskelija hahmottaa uudistumiskyvyn kokonaisuuden ja soveltaa työkaluja yksilön, työyhteisön ja organisaation uudistumiskyvyn johtamisessa. Opintojen kautta opiskelija ymmärtää henkilöstövoimavarojen johtamisen merkityksen organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi hän hahmottaa kokonaiskuvan organisaation henkilöstökäytänteistä, HR-prosesseista, työhyvinvointiteemoista ja juridisista vaatimuksista henkilöstötyössä. Hän oppii myös tuntemaan digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet ja digitaaliset HR-työkalut ja kykenet soveltamaan niitä henkilöstövoimavarojen johtamisessa.