Ylempi AMK

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Sairaanhoitaja (ylempi AMK),
Kätilö (ylempi AMK),
Fysioterapeutti (ylempi AMK),
Toimintaterapeutti (ylempi AMK),
Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK),
Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Osaamiskuvaus

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK -tutkinto profiloituu asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen ja johtamiseen. Lisäksi toisena profiilina on työelämässä tarvittavan vaativan tason asiantuntijuuden vahvistaminen kliinisessä hoitotyössä, monialaisessa kuntoutuksessa tai terveyden edistämisessä. Valmistuneilla on laajat ja syvälliset tiedot sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä sekä yrittäjänä. Tutkinnon suorittanut osaa kehittää ja johtaa valitsemansa opintopolun mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita hyödyntäen soveltavaa tutkimusta ja näyttöön perustuvaa tietoa. Vaativan tason asiantuntijana valmistuneella on valmiuksia innovatiiviseen, ennakoivaan ja arvioivaan kehittämiseen. Monialaisissa ryhmissä opiskelijalla on mahdollisuus verkostoitua eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Terveyden edistämisen opintopolku on saanut International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) organisaation globaalin akkreditointitunnustuksen 2015-2025. Jokainen opintopolulta valmistunut voi hakea henkilökohtaista rekisteröintiä Health Promotion Practitioneriksi IUHPE:lta.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelman (90 op) sisältö ja rakenne on seuraavanlainen:

Yhteinen Master -osaamisen kokonaisuus muodostuu kahdesta moduulista Johtaminen ja Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Tämän kokonaisuuden opinnot ovat Jamkin yhteisiä Master tason opintoja kaikille ylemmille AMK tutkinto-ohjelmille. Tarkemmat laajuudet opintopisteinä suunnitellaan HOPS-keskustelujen yhteydessä kunkin opiskelijan kanssa. Sosiaali- ja terveysalan johtamisen suuntautumisopintojen opiskelijoilla näiden yhteisten johtamisopintojen laajuus on vähintään 10 op ja muille eri asiantuntijuussuuntautumisvaihtoehtojen opiskelijoille vähintään 5 op. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan opintojen laajuus on kaikille vähintään 10 op.

Asiantuntijan ydinosaamisen kokonaisuus muodostuu opiskelijan valitsemista suuntautumisvaihtoehdon mukaisista opinnoista (20 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Opinnäytetyö on tutkintosäännön mukaan työelämän kehittämistehtävä, jonka tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Täydentävän osaamisen kokonaisuus laajentaa tai syventää opiskelijan osaamista. Opiskelijan vapaasti valittavat opinnot, jotka soveltuvat hänen henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa, tukevat hänen urasuunnitelmansa mukaista osaamisen kehittämistä. Opiskelija voi valita opintoja muiden ammattikorkeakoulujen verkkotarjonnasta (CampusOnline), EduFutura opintotarjonnasta, joiden toteuttamisesta vastaavat Jamk, Jyväskylän yliopisto ja Gradia sekä Jamkin omasta YAMK-tarjonnasta.

Lisäksi opiskelija voi edistää kansainvälisyys- ja yrittäjyysosaamistaan valitsemalla opintoja englanninkielisestä opintotarjonnasta tai osallistumalla kansainvälisiin intensiivikoulutusohjelmiin. Yrittäjyyttä kehittävillä opinnoilla opiskelija voi edistää omaa yritystoimintaansa. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa mahdollistuu myös kasvatustieteellisten perusopintojen suorittaminen vapaasti valittavina opintoina.

Täydentävän osaamisen kokonaisuudessa on mukana myös EduPal-hankkeessa ammattikorkeakoulujen yhteistyönä suunniteltu Kliininen asiantuntijuus palliatiivisessa hoidossa, jossa tavoitteena on palliatiivisen hoidon B- ja C-tason osaaminen. Lisäksi tarjonnassa on myös Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiseen liittyviä opintoja ja ammattikorkeakouluverkoston yhteistyönä toteuttamat mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijuusopinnot.

Opintojen joustava toteuttaminen

Syksyllä 2021 alkavat terveyden edistämisen ja monialaisen kuntotuksen opinnot toteutetaan kokonaan verkossa.

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja myös suomalaisissa ja ulkomaisissa kumppanikorkeakouluissa, esimerkiksi muissa ammattikorkeakouluissa (CampusOnline-tarjonta), yliopistoissa ja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia). Muualla suoritettuja korkeakouluopintoja voi hyväksilukea tutkintoon. Opiskelijalla tulee olla todistus tai muu dokumentti, jolla hän osoittaa suorittaneensa opinnot. Muualla hankittua osaamista voi kuvata ja näyttää toteen, jolloin osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Lisätietoja Opiskelijalle-sivuilla.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintojaksoihin sisältyviä oppimistehtäviä voi ja on suositeltavaa tehdä omaan työyhteisöönsä. Monia työyhteisön kehittämistehtäviä voidaan myös tuoda suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä.

Opiskeluun on mahdollista rakentaa henkilökohtainen opintopolku opinnollistamalla työtä ja hyödyntämällä laajasti Jamkin ylempien AMK-tutkintojen, CampusOnlinen ja EduFuturan tarjontaa.

Opinnäytetyö on sosiaali- ja terveysalalla yleisesti työelämän tutkimuksellinen kehittämistehtävä tai soveltava tutkimus. Se muodostaa yhden kolmasosan tutkinnon opintopisteistä ja sen kautta on mahdollista kehittää omaa osaamistaan ja viedä uratavoitteita haluamaansa suuntaan. Opinnäytetyö on organisaatiosi toimintaa rakentavasti kehittävä, uutta oivaltava ja uusia ratkaisuja ja kehitystä tuottava tutkimus- ja kehittämisprojekti. Opinnäytetyön voi kohdentaa myös muuhun kuin nykyiseen toimintaan, jolloin on mahdollista saada kompetenssi uudelle toimialalle tai asiantuntijuus uudenlaisiin työtehtäviin.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Sosiaali- ja terveysalan ylemmästä AMK tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ovat työllistyneet erilaisiin asiantuntija-, esimies-, kehittämis- ja koordinointitehtäviin sosiaali- ja terveysalan julkisiin, yksityisiin ja kolmannen sektorin organisaatioihin, kehittämishankkeisiin projektipäälliköiksi ja asiantuntijoiksi. Valmistuneet voivat toimia myös hyvinvointialan yrittäjinä tai asiantuntijana kansainvälisissä ja monikulttuurisissa kehittämistehtävissä.

Kelpoisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden julkisiin virkoihin tai toimiin sekä muihin tehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Jatko-opinnot

Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009) sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Opetussuunnitelman laadinnassa on huomioitu työelämän edustajien näkemykset ja osaamistarpeiden ennakointiin liittyvät aineistot sekä koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden ja alumnien näkemykset. Tutkinto-ohjelman suunnittelussa on huomioitu kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden näkemykset alan osaamisen kehittämisestä, mikä on tullut esille henkilöstön moninaisissa verkostoyhteistyötapaamisissa. Suunnittelussa on huomioitu myös alan neuvottelukunnan antama informaatio tulevaisuuden osaamisen kehittämistarpeista.

Vastuuhenkilö

Järvinen Sari
Tutkintovastaava
Hyvinvointiyksikkö, Terveysala
+358404861080
etunimi.sukunimi@jamk.fi