Ylempi AMK

Projektijohtaminen YAMK (teknologia)

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op

Insinööri (ylempi AMK), muu tai tuntematon tekniikka

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Osaamiskuvaus

Projektijohtamisen tutkinto-ohjelmasta valmistunut omaa laaja-alaisen tietämyksen projektitoiminnasta ja osaa hyödyntää projektijohtamisen menetelmiä ja työvälineitä. Hankkimiaan osaamisia henkilö osaa soveltaa monialaisissa projekteissa eri rooleissa ja vaiheissa muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Opintojen aikana hankittu kehittämis-, johtamis- ja vuorovaikutusosaaminen luovat valmiuksia toimia erilaisissa verkostoissa ja moniammatillisissa tiimeissä. Koulutus luo hyvän pohjan projektijohtamisen sertifiointeihin.

Tutkinnon suorittaneella on valmiudet jatkuvaan oppimiseen, luovaan ongelmanratkaisuun ja työelämän kehittämiseen. Hän toimii eettisesti kestävää kehitystä tukien.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Opinnot koostuvat Jamkin yhteisistä YAMK-opintojaksoista, tutkinto-ohjelman asiantuntijaopinnoista ja opiskelijan oppimis- ja uratavoitteita tukevista täydentävistä opinnoista. Asiantuntijaopinnoissa keskeisenä on opinnäytetyö. Opintojen (60 op | 90 op) rakenne muodostuu seuraavasti:

Projektijohtaminen, ylempi AMK, Teknologia (YTB) 60 op, syksy 2020

Yhteinen Master-osaaminen 15 op
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 5 op
- Tutkiva kehittäminen 5 op
Johtaminen 10 op
- Uudistuva johtajuus 5 op / Leadership Dynamics 5 op
- Talouden ohjaus 5 op / Managerial Accounting 5 op

Asiantuntijan ydinosaaminen 40 op
Projektijohtamisen asiantuntijuus 10 op
- Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen / Expertise in Project Planning 5 op
- Projektin johtaminen ja ketterä kehittäminen / Project Control and Agile Development 5op
Opinnäytetyö 30 op

Täydentävä osaaminen 0 - 5 op
- Omia osaamis- ja uratavoitteita tukevat yamk-opintojaksot
Teknologia-alan palveluliiketoiminta 5 op / Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5 op
Kansainvälinen teknologialiiketoiminta 5 op
Hankintojen johtaminen 5 op
Tuotannon johtaminen 5 op
Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5 op
Kehittyvä strategia 5 op / Formulating Strategy 5 op

Opintojen joustava toteuttaminen

Opinnot toteutetaan joustavasti etäopintoina verkko-oppimisympäristössä, jossa on itsenäisesti ja tiimityönä tehtäviä verk­kotehtäviä, webinaareja, verkkoluentoja, esitelmiä ja seminaa­reja. Vapaasti valittavia opintoja voit valita Jamkin muista ylemmän AMKin tutkinto-ohjelmista.

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja myös suomalaisissa ja ulkomaisissa kumppanikorkeakouluissa, esimerkiksi muissa ammattikorkeakouluissa (CampusOnline-tarjonta), yliopistoissa ja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia). Muualla suoritettuja korkeakouluopintoja voi hyväksilukea tutkintoon. Opiskelijalla tulee olla todistus tai muu dokumentti, jolla hän osoittaa suorittaneensa opinnot. Muualla hankittua osaamista voi kuvata ja näyttää toteen, jolloin osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Lisätietoja Opiskelijalle-sivuilla.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteen mukaisesti voit tunnistaa, mitä jo osaat, jolloin voit hakea osaamisesi perusteella hyväksilukua (ks. Tutkintosääntö 17 §). Olet voinut hankkia tai hankit opintojen aikana osaamista monin eri keinoin esimerkiksi opiskelemalla toisessa korkeakoulussa, työssä, projekti- tai vapaaehtoistoiminnassa.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintojaksoihin sisältyviä oppimistehtäviä voi tehdä omaan työyhteisöön. Monia työyhteisön kehittämistehtäviä voidaan myös tuoda suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä ja -projekteina.

Opiskeluun on mahdollista rakentaa henkilökohtainen opintopolku opinnollistamalla työtä ja hyödyntämällä laajasti Jamkin ylempien AMK-tutkintojen tarjontaa.

Opinnäytetyö on työelämän tutkimuksellinen kehittämistehtävä.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma on tarkoitettu eri aloilla toimiville henkilöille, joilla on halu laajentaa valmiuksiaan projektitoiminnan suunnittelu-, kehitys- ja johtamistehtävissä. Opintojen tavoitteena on syventää osaamista projektin hallinnan eri osa-alueilla. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä.

Kehittyminen projektijohtamisen asiantuntijana avaa sinulle uusia ja haastavia työtehtäviä sekä mahdollisuuden uralla etenemiseen. Syvennät johtamis- ja vuorovaikutustaitojasi sekä valmiuksiasi toimia verkostoissa projektitoiminnan eri rooleissa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia organisaation toiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana.

Koulutuksen aikana verkostoidut eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Jatko-opinnot

Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009) sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Tutkinto-ohjelman suunnittelussa on ollut mukana työelämän edustajia ja asiantuntijoita sekä Jamkin asiantuntijoita ja YAMK-opiskelijoita eri aloilta. Tutkinto-ohjelman tavoitteiden ja sisällön suunnittelu pohjautuu tutkimuksen ja työelämän edustajien kautta saatuun tietoon nykyisistä ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Suunnitteluun osallistuvat säännöllisesti myös eri alojen neuvottelukunnat, joihin kuuluu joukko asiantuntijoita ja johtajia eri yrityksistä. Koulutusta kehitetään työelämässä toimivien opiskelijoiden jatkuvan palautteen perusteella.

Vastuuhenkilö

Korpivaara Päivi
Projekti-insinööri, Teollisuustekniikka
+358406216673
etunimi.sukunimi@jamk.fi