Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala

Laajuus:
90 op

Osaamiskuvaus

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK -tutkinto profiloituu asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen ja johtamiseen. Lisäksi toisena profiilina on työelämässä tarvittavan vaativan tason asiantuntijuuden vahvistaminen kliinisessä hoitotyössä, monialaisessa kuntoutuksessa tai terveyden edistämisessä. Valmistuneilla on laajat ja syvälliset tiedot sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä sekä yrittäjänä. Tutkinnon suorittanut osaa kehittää ja johtaa valitsemansa opintopolun mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita hyödyntäen soveltavaa tutkimusta ja näyttöön perustuvaa tietoa. Vaativan tason asiantuntijana valmistuneella on valmiuksia innovatiiviseen, ennakoivaan ja arvioivaan kehittämiseen. Monialaisissa ryhmissä opiskelijalla on mahdollisuus verkostoitua eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Terveyden edistämisen opintopolku on saanut International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) organisaation globaalin akkreditointitunnustuksen 2015-2025. Jokainen opintopolulta valmistunut voi hakea henkilökohtaista rekisteröintiä Health Promotion Practitioneriksi IUHPE:lta.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelman (90 op) sisältö ja rakenne on seuraavanlainen:

Yhteinen Master -osaamisen kokonaisuus muodostuu kahdesta moduulista Johtaminen ja Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Tämän kokonaisuuden opinnot ovat Jamkin yhteisiä Master tason opintoja kaikille ylemmille AMK tutkinto-ohjelmille. Tarkemmat laajuudet opintopisteinä suunnitellaan HOPS-keskustelujen yhteydessä kunkin opiskelijan kanssa. Sosiaali- ja terveysalan johtamisen suuntautumisopintojen opiskelijoilla näiden yhteisten johtamisopintojen laajuus on vähintään 10 op ja muille eri asiantuntijuussuuntautumisvaihtoehtojen opiskelijoille vähintään 5 op. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan opintojen laajuus on kaikille vähintään 10 op.

Asiantuntijan ydinosaamisen kokonaisuus muodostuu opiskelijan valitsemista suuntautumisvaihtoehdon mukaisista opinnoista (20 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Opinnäytetyö on tutkintosäännön mukaan työelämän kehittämistehtävä, jonka tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Täydentävän osaamisen kokonaisuus laajentaa tai syventää opiskelijan osaamista. Opiskelijan vapaasti valittavat opinnot, jotka soveltuvat hänen henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa, tukevat hänen urasuunnitelmansa mukaista osaamisen kehittämistä. Opiskelija voi valita opintoja muiden ammattikorkeakoulujen verkkotarjonnasta (CampusOnline), EduFutura opintotarjonnasta, joiden toteuttamisesta vastaavat Jamk, Jyväskylän yliopisto ja Gradia sekä Jamkin omasta YAMK-tarjonnasta.

Lisäksi opiskelija voi edistää kansainvälisyys- ja yrittäjyysosaamistaan valitsemalla opintoja englanninkielisestä opintotarjonnasta tai osallistumalla kansainvälisiin intensiivikoulutusohjelmiin. Yrittäjyyttä kehittävillä opinnoilla opiskelija voi edistää omaa yritystoimintaansa. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa mahdollistuu myös kasvatustieteellisten perusopintojen suorittaminen vapaasti valittavina opintoina.

Täydentävän osaamisen kokonaisuudessa on mukana myös EduPal-hankkeessa ammattikorkeakoulujen yhteistyönä suunniteltu Kliininen asiantuntijuus palliatiivisessa hoidossa, jossa tavoitteena on palliatiivisen hoidon B- ja C-tason osaaminen. Lisäksi tarjonnassa on myös Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiseen liittyviä opintoja ja ammattikorkeakouluverkoston yhteistyönä toteuttamat mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijuusopinnot.

Opintojen joustava toteuttaminen

Syksyllä 2021 alkavat terveyden edistämisen ja monialaisen kuntotuksen opinnot toteutetaan kokonaan verkossa.

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja myös suomalaisissa ja ulkomaisissa kumppanikorkeakouluissa, esimerkiksi muissa ammattikorkeakouluissa (CampusOnline-tarjonta), yliopistoissa ja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia). Muualla suoritettuja korkeakouluopintoja voi hyväksilukea tutkintoon. Opiskelijalla tulee olla todistus tai muu dokumentti, jolla hän osoittaa suorittaneensa opinnot. Muualla hankittua osaamista voi kuvata ja näyttää toteen, jolloin osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Lisätietoja Opiskelijalle-sivuilla.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintojaksoihin sisältyviä oppimistehtäviä voi ja on suositeltavaa tehdä omaan työyhteisöönsä. Monia työyhteisön kehittämistehtäviä voidaan myös tuoda suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä.

Opiskeluun on mahdollista rakentaa henkilökohtainen opintopolku opinnollistamalla työtä ja hyödyntämällä laajasti Jamkin ylempien AMK-tutkintojen, CampusOnlinen ja EduFuturan tarjontaa.

Opinnäytetyö on sosiaali- ja terveysalalla yleisesti työelämän tutkimuksellinen kehittämistehtävä tai soveltava tutkimus. Se muodostaa yhden kolmasosan tutkinnon opintopisteistä ja sen kautta on mahdollista kehittää omaa osaamistaan ja viedä uratavoitteita haluamaansa suuntaan. Opinnäytetyö on organisaatiosi toimintaa rakentavasti kehittävä, uutta oivaltava ja uusia ratkaisuja ja kehitystä tuottava tutkimus- ja kehittämisprojekti. Opinnäytetyön voi kohdentaa myös muuhun kuin nykyiseen toimintaan, jolloin on mahdollista saada kompetenssi uudelle toimialalle tai asiantuntijuus uudenlaisiin työtehtäviin.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Sosiaali- ja terveysalan ylemmästä AMK tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ovat työllistyneet erilaisiin asiantuntija-, esimies-, kehittämis- ja koordinointitehtäviin sosiaali- ja terveysalan julkisiin, yksityisiin ja kolmannen sektorin organisaatioihin, kehittämishankkeisiin projektipäälliköiksi ja asiantuntijoiksi. Valmistuneet voivat toimia myös hyvinvointialan yrittäjinä tai asiantuntijana kansainvälisissä ja monikulttuurisissa kehittämistehtävissä.

Kelpoisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden julkisiin virkoihin tai toimiin sekä muihin tehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Jatko-opinnot

Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009) sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Opetussuunnitelman laadinnassa on huomioitu työelämän edustajien näkemykset ja osaamistarpeiden ennakointiin liittyvät aineistot sekä koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden ja alumnien näkemykset. Tutkinto-ohjelman suunnittelussa on huomioitu kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden näkemykset alan osaamisen kehittämisestä, mikä on tullut esille henkilöstön moninaisissa verkostoyhteistyötapaamisissa. Suunnittelussa on huomioitu myös alan neuvottelukunnan antama informaatio tulevaisuuden osaamisen kehittämistarpeista.

Vastuuhenkilö

Järvinen Sari
Tutkintovastaava
Hyvinvointiyksikkö, Terveysala
+358404861080
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma
Tunnus
(YSY2022SS)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma
Tunnus
(YSY2020SS)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma
Tunnus
(YSY2019SYA)

Ajoitus 25.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus YS00BD47-3004
Ajoitus 29.01.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus YSZY0510-3005 Ryhmät YSY22SM YSY22ST YSY22SK YSV22S1 YSY21SM ZJAYSC23KM YSC23KM YSY22SJ
Ajoitus 29.04.2024 - 18.08.2024 Toteutuksen tunnus YSZY0510-3006 Ryhmät YSV22S1 YSB22S1 YSY22SJ
Timing 04.09.2023 - 30.11.2023 Code YS00BX68-3002 Groups YSY22SM YSY22ST YSY21SJ YSY22SK YSY21SM YSY21SK YSY23VKDD YSB21S1 YSY22SJ YSV22S1 YSB22S1 YSV21S1 YSY21ST
Ajoitus 22.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus YSYSL300-3004 Ryhmät YSY22SK
Ajoitus 22.10.2023 - 31.01.2024 Toteutuksen tunnus YSJA0103-3011 Ryhmät YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 22.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus YSAP0105-3006 Ryhmät YSY22ST YSY22SK YSV22S1 ZJAYSB22S1 ZJAYSV22S1 ZJAYSY22ST ZJAYSC23KM YSB22KAVO YSC23KM ZJAYSY22SJ YSY22SJ ZJAYSY22SK
Ajoitus 28.08.2023 - 03.12.2023 Toteutuksen tunnus YS00BY71-3001 Ryhmät YSY22SM YSY22ST YSY22SK YSY22SJ
Ajoitus 05.09.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus YSJA0101-3011 Ryhmät YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 05.02.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus YSJA0101-3013 Ryhmät YSV22S1 YSB22S1 YSV23S1 YSB23S1 YSY22SJ
Ajoitus 01.09.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0210-3015 Ryhmät YSY22SM YSY22ST YSU23KM ZJAYSC23KM YSC23KM ZJAYSU23KM
Ajoitus 10.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0210-3016 Ryhmät YSU23KM YSC23KM YSB23S1 ZJAYSB23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 05.02.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0210-3017 Ryhmät ZJAYHO23S1 YHO23S1
Ajoitus 12.02.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0210-3018 Ryhmät ZJAYMJ23S1 ZJA24KM YMJ23S1
Ajoitus 01.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus YSYSL200-3003 Ryhmät YSY22SK YSY21SK
Ajoitus 20.01.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus YSMA0100-3007 Ryhmät YSU24K1 ZJAYSU24KM
Ajoitus 25.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YS00BX95-3001 Ryhmät YSY22ST YSY22SK YSV22S1 YSB22S1 ZJAYSC23KM YSC23KM YSY22SJ
Ajoitus 01.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3022 Ryhmät YSU23KM ZJAYSC23KM YSC23KM ZJAYSU23KM
Ajoitus 15.01.2024 - 30.03.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3024
Ajoitus 01.04.2024 - 20.06.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3025 Ryhmät YSU23KM YSV23S1 YSB23S1 ZJAYSU23KM ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 11.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3026 Ryhmät ZJA23SH YHO22S1
Ajoitus 11.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3027 Ryhmät YMJ22S1 ZJA23SM
Ajoitus 22.01.2024 - 14.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3028 Ryhmät YMJ22S1 YHO21S1 YMJ21S1 YHO22S1
Ajoitus 11.09.2023 - 03.12.2023 Toteutuksen tunnus YSAP0104-3005 Ryhmät YSY22ST YSY22SK YSV22S1 ZJAYSB22S1 YSB22S1 ZJAYSV22S1 ZJAYSY22ST ZJAYSC23KM YSC23KM ZJAYSY22SJ YSY22SJ ZJAYSY22SK
Ajoitus 22.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus YSYSL100-3004 Ryhmät YSY22SK
Ajoitus 15.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YS00BY73-3001 Ryhmät YSY22SM YSY22ST YSY22SK ZJAYSC23KM YSC23KM ZJAYSY23KM YSY22SJ
Ajoitus 28.08.2023 - 03.12.2023 Toteutuksen tunnus YS00BN84-3003 Ryhmät YSY22SM YSY21SJ YSY22ST YSY22SK YSY21SM YSY21SK YSY21ST YSY22SJ
Ajoitus 04.09.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus YSMA0200-3005 Ryhmät YSU23KM ZJAYSU23KM
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YSMA0300-3006 Ryhmät YSU23KM ZJAYSU23KM
Ajoitus 29.01.2024 - 05.05.2024 Toteutuksen tunnus YSAP0107-3005 Ryhmät YSY22ST YSY22SK YSV22S1 ZJAYSB22S1 ZJAYSV22S1 YSB22S1 ZJAYSY22ST ZJAYSC23KM YSC23KM ZJAYSY22SJ ZJAYSY22SK YSY22SJ
Ajoitus 09.10.2023 - 24.03.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0120-3013 Ryhmät YHO19S1 YSV23S1 YSB23S1 YMJ23S1 YSH23S1 YHO21S1 YMJ21S1 ZJAYSU23KM YHO22S1 YSY22SM YSY22ST YMJ22S1 YSY22SK YHO20SA YMJ20S1 YSU23KM YSY22SJ YHO23S1 YSV22S1 YSB22S1 ZJAYSC23KM YSC23KM YMJ19S1 ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 25.08.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus YSMA0510-3017 Ryhmät ZJAYSG23S1 YSG23S1
Ajoitus 20.01.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus YSMA0510-3018 Ryhmät YSU24K1 ZJAYSU24KM
Ajoitus 06.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YSAP0101-3005 Ryhmät YSY22ST YSY22SK YSV22S1 ZJAYSB22S1 ZJAYSV22S1 YSB22S1 ZJAYSY22ST YSY22SJ ZJAYSY22SK
Ajoitus 04.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YS00BT49-3005
Ajoitus 08.01.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus YS00BT49-3006 Ryhmät YSB23S1 ZJAYSB23S1
Ajoitus 18.09.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus YSAP0103-3003 Ryhmät YSY22SM YSY22ST YSY22SK YSV22S1 ZJAYSB22S1 ZJAYSV22S1 ZJAYSY22ST YSB22KAVO ZJAYSY22SJ YSY22SJ ZJAYSY22SK ZJAYSY22SM
Ajoitus 29.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus YS00BP81-3003 Ryhmät YSC24KM YSU24K1 YSG24S1 YSU23KM YSB24S1 YSG23S1 YSB23S1 YSI24S1 YJS24S1
Ajoitus 13.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YSJA0102-3010 Ryhmät YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 29.01.2024 - 15.04.2024 Toteutuksen tunnus YSJA0102-3012 Ryhmät YSV22S1 YSB22S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0230-3037 Ryhmät ZJAYHO23S1 YHO23S1
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0230-3038 Ryhmät ZJAYMJ23S1 YMJ23S1
Ajoitus 22.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus YSEA0200-3007 Ryhmät YSC24KM ZJAYSC24KM YSC23KM
Ajoitus 28.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YSEA0300-3005 Ryhmät ZJAYSC23KM YSC23KM
Ajoitus 02.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus YSJA0104-3008 Ryhmät ZJA22SVPJ3
Ajoitus 13.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YS00BS62-3003 Ryhmät YSV22S1 ZJAYSB22S1 ZJAYSV22S1 YSB22S1 ZJAYSY22SJ YSY22SJ
Ajoitus 22.01.2024 - 02.06.2024 Toteutuksen tunnus YS00BS62-3005 Ryhmät YSV23S1 YSB23S1 ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3045 Ryhmät YKM23S1 YSU23KM ZJAYSC23KM YSC23KM ZJAYSU23KM
Ajoitus 23.10.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YS00BS61-3004 Ryhmät ZJA23SSYVA
Ajoitus 28.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3047 Ryhmät YSV23S1 YSB23S1 ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3048 Ryhmät ZJAYSG23S1 YSV23S1 YSG23S1 YSB23S1 ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3049 Ryhmät YSC24KM YSU24K1 ZJAYSU24KM ZJAYSC24KM YSV23S1 ZJAYSV23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 12.01.2024 - 07.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3055 Ryhmät ZJAYHO23S1 YHO23S1
Ajoitus 09.01.2024 - 07.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3049 Ryhmät ZJAYSG23S1 YSG23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 11.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3050 Ryhmät ZJAYSG23S1 ZJAYSC23KM YSG23S1 YSC23KM
Ajoitus 25.08.2023 - 03.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3055 Ryhmät YSY22SK YSB23S1 ZJAYSB23S1 YSY22SJ YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 04.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3056 Ryhmät YSU24K1 ZJAYSU24KM YSC24KM ZJAYSC24KM YSV23S1 ZJAYSV23S1
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3057 Ryhmät ZJAYHO23S1 YHO23S1
Ajoitus 26.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3058 Ryhmät ZJAYMJ23S1 YMJ23S1
Ajoitus 01.10.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus YS00BY72-3002 Ryhmät ZJAYSI24S1 YSI24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YS00BD47-3006 Ryhmät YSF24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus YSZY0510-3009 Ryhmät ZJA24SSY YSU23KM
Ajoitus 13.01.2025 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus YZ00CL07-3001 Ryhmät ZJAYJS24S1 ZJA25KSY YJS24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus YS00BY71-3002 Ryhmät ZJAYSI24S1 YSI24S1
Ajoitus 24.08.2024 - 03.11.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CL06-3001 Ryhmät ZJAYJS24S1 ZJA24SSY YJS24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 18.11.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0210-3019 Ryhmät ZJA24SH YMJ23S1 YHO23S1
Ajoitus 23.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus YSMA0100-3008 Ryhmät ZJAYSU24S1 YSU24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 01.12.2024 Toteutuksen tunnus YS00BX95-3002 Ryhmät ZJA24SSY YSB23S1 YSC23KM YSH23S1
Ajoitus 01.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CB90-3003 Ryhmät ZJA24SSY
Ajoitus 30.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3030 Ryhmät YMJ23S1
Ajoitus 01.01.2025 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus YS00BY73-3002 Ryhmät ZJAYSI24S1 YSI24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YSMA0200-3007 Ryhmät YSU24K1 ZJAYSU24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus YSMA0300-3008 Ryhmät YSU24K1 ZJAYSU24KM
Ajoitus 07.10.2024 - 13.04.2025 Toteutuksen tunnus YZ00CB88-3001
Ajoitus 23.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus YSMA0510-3019 Ryhmät YSF24S1 ZJAYSU24KM YSG24S1 ZJAYSG24S1 YSU24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus YS00BT49-3007 Ryhmät YSY22SM YSY22ST YSY23KT YSY22SK YSV22S1 YSU23KM YSV23S1 YSG23S1 YSC23KM YSB23S1 YSY22SJ
Ajoitus 20.01.2025 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus YS00BY74-3002 Ryhmät ZJAYSI24S1 YSI24S1
Ajoitus 06.09.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus YS00BZ83-3001 Ryhmät YSC24KM ZJAYSC23KM ZJA24SSYT
Ajoitus 09.09.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus YS00BZ84-3001 Ryhmät ZJA24SSY YSC24KM ZJAYSC24KM ZJAYSC23KM YSC23KM ZJA24SSYT
Ajoitus 16.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus YS00BY75-3001 Ryhmät ZJAYSI24S1 YSI24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 18.11.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3061 Ryhmät ZJA24SH YMJ23S1 YHO23S1
Ajoitus 01.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CL09-3001 Ryhmät ZJAYJS24S1 YJS24S1