Siirry suoraan sisältöön

Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Osaamiskuvaus

Projektijohtamisen YAMK-opintojen aikana hankit laaja-alaista tietämystä hyvinvointipalveluihin liittyvien projektien johtamisesta, kehittämisestä sekä projektien toteuttamisesta. Opintojen aikana hankkimasi kehittämis-, johtamis- ja vuorovaikutusosaaminen luovat valmiudet toimia erilaisissa verkostoissa ja moniammatillisissa tiimeissä digitalisoituvassa ajassa. Opinnot suoritettuasi kykenet toimimaan työelämän vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä projektien kehittäjänä ja toiminnan uudistajana. Osaat johtaa projekteja tuloksellisesti tietoa hyödyntäen ja rakentaa vaikuttavia sekä monialaisia projektiverkostoja hyödyntäen viestintä-, neuvottelu- ja esiintymistaitoja. Koulutus luo hyvän pohjan projektijohtamisen sertifiointeihin.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Projektijohtamisen ylempi AMK, sosiaali- ja terveysala, laajuus on 90 op.
Opiskelet monialaisesti yhteisessä johtamisen opintokokonaisuudessa (20 op) ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan opinnoissa (10 op). Syvennät osaamistasi projektijohtamisen ydinopinnoissa (20 op), opinnäytetyössäsi (30 op) ja vapaasti valittavissa opinnoissasi (10 op).

Yhteinen johtamisosaaminen 20 op

Opintokokonaisuudessa opiskelet ihmisten ja talouden johtamista sekä strategista johtamista.
- Johtajana kehittyminen
- Henkilöstöjohtaminen
- Strateginen johtaminen
- Talousjohtaminen

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 10 op

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan opinnoissa opit keskeisimpiä työelämän kehittämismenetelmiä, erilaisten tutkimusmenetelmien käyttöä sekä tutkimusviestintää. Opit soveltamaan alasi tutkimustietoa ja kehittämään sen avulla oman organisaation tai valitsemasi organisaation toimintaa.
- Tutkiva kehittäminen
- Laadullinen tutkimus tai
- Määrällinen tutkimus

Projektijohtamisen ydinopinnot 20 op

Ydinopintojen avulla vahvistat osaamistasi ja saat uutta tietoa ja taitoa projektijohtamiseen
- Talousjohtaminen projekteissa (5 op)
- Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät (5 op)
- Asiakaslähtöisyys kehittämisessä (5 op)
- Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen (5 op)

Opinnäytetyö 30 op

Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydinosaamista, jossa sovellat tutkimustietoa ja kehität valitsemaasi alaa ja/tai organisaatiota sekä syvennät omaa ammatillista asiantuntijuuttasi projektijohtajuuden näkökulmasta.

Master-opinnäytetyö on työelämää palveleva tutkimus- ja/tai kehittämishanke, jossa sovellat tutkimusosaamistasi käytäntöön ja tuet omaa urakehitystäsi. Opinnäytetyön ja kehittämistehtävien avulla sinulla on mahdollisuus kehittää omaa työtäsi.

Vapaasti valittava osaaminen 10 op

Voit valita opintojaksoja tutkinto-ohjelman opintotarjonnasta, Jamkin YAMK-tutkinto-ohjelmien, EduFuturan, Summer School- tai muiden AMKien opintotarjonnasta.
Sinulla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto (DDP) Jamkin ja Itävallassa sijaitsevan Carinthia University of Applied Sciences (CUAS) yhteistoteutuksena.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opinnot toteutetaan kokonaan etäopintoina, joten opiskelu onnistuu riippumatta siitä, missä asuin- tai työpaikkasi sijaitsee. Etäopiskelu vaatii perus digitaitoja, joiden kehittymistä myös tuetaan opintojen aikana. Etäopiskelu sisältää mm. Webinaareja, ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, verkkokeskusteluja ryhmän tai ohjaajan kanssa, tehtävien itsenäistä työstämistä, videoluentoja ja muuta omatoimista opiskelua. Keskeistä oppimisprosessissa on monialaisen opiskelijaryhmän vuorovaikutus ja kokemusten jakaminen.

Webinaareja järjestetään, opintojaksosta riippuen, joko päivisin tai arki-iltaisin. Opiskelijan on suositeltavaa osallistua webinaareihin, tai suorittaa opintojaksosta riippuen korvaava tehtävä. Opiskelijaryhmän toiveet huomioidaan toteutustavoissa. Opiskelijoiden on suositeltavaa verkostoitua myös omatoimisesti ja sopia tapaamisia verkossa tai kasvokkain. Opiskelijalle on tarjolla opintojaksojen ja tutoropettajien tuki ja ohjaus koko opintojen ajan.

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintoihin liittyvät oppimis- ja kehittämistehtävät integroidaan oman työyhteisösi kehittämiseen ja työyhteisön kehittämistarpeita voidaan myös tuoda suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä sekä -projekteina. Oppimisessa hyödynnetään ryhmän jäsenten osaamista ja asiantuntemusta koko ryhmän hyväksi aktiivisen vuorovaikutuksen kautta.

Tutkintoon voidaan hyväksilukea myös opinnollistamalla työelämässä syntyvää uutta osaamista, joka täyttää tutkinnon osaamistavoitteet.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma on tarkoitettu eri aloilla toimiville henkilöille, joilla on halu laajentaa valmiuksiaan projektitoiminnan suunnittelu-, kehitys- ja johtamistehtävissä. Opintojen tavoitteena on syventää osaamista projektin hallinnan eri osa-alueilla. Tutkinnon suorittaneena sinulla on valmiudet toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä.

Kehittyminen projektijohtamisen asiantuntijana avaa sinulle uusia ja haastavia työtehtäviä sekä mahdollisuuden uralla etenemiseen. Koulutuksen aikana verkostoidut eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Syvennät johtamis- ja vuorovaikutustaitojasi sekä valmiuksiasi toimia verkostoissa projektitoiminnan eri rooleissa. Lisäksi syvennät valmiuksiasi toimia kansainvälisissä verkostoissa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia organisaation toiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana.

Kelpoisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa pätevyyden projektijohtamiseen. Tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinto asettuu tasolle seitsemän eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksessä (EQF7 – European Qualification Framework) sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF7) osaamiskuvauksissa.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi hakeutua yliopistojen jatko-opintoihin tai ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Voit jatkaa opintojasi myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa, esimerkiksi EUDRES-korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Tutkinto-ohjelmaa on kehitetty dialogissa Jamkin muiden ylempien korkeakoulututkintojen ja ammattikorkeakouluverkoston kanssa. Koulutuksen sisällöt perustuvat laajaan ennakkoarviointiin ja osaamisen ennakointityön hyödyntämiseen. Tutkinnon sisältämää osaamista kehitetään yhdessä työelämän kanssa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelija ja sieltä valmistunut alumni on elinikäinen kumppanimme, joiden kanssa tehdään yhteistyötä koulutuksen laadun kehittämiseksi.

Vastuuhenkilö

Sari Järvinen
Tutkintovastaava
Hyvinvointiyksikkö, Terveysala
+358404861080
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Projektijohtaminen ylempi amk, sosiaali- ja terveysala
Tunnus
(YSB2024SS)
Projektijohtaminen ylempi amk, sosiaali- ja terveysala
Tunnus
(YSB2023SS)
Projektijohtaminen ylempi amk, sosiaali- ja terveysala
Tunnus
(YSB2022SS)
Projektijohtaminen ylempi amk, sosiaali- ja terveysala
Tunnus
(YSB2021SS)
Projektijohtaminen ylempi amk, sosiaali- ja terveysala
Tunnus
(YSB2020SS)

Ajoitus 29.01.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus YSZY0510-3005 Ryhmät YSY22SM YSY22ST YSY22SK YSV22S1 YSY21SM ZJAYSC23KM YSC23KM YSY22SJ
Ajoitus 29.04.2024 - 18.08.2024 Toteutuksen tunnus YSZY0510-3006 Ryhmät YSV22S1 YSB22S1 YSY22SJ
Timing 04.09.2023 - 30.11.2023 Code YS00BX68-3002 Groups YSY22SM YSY22ST YSY21SJ YSY22SK YSY21SM YSY21SK YSY23VKDD YSB21S1 YSY22SJ YSV22S1 YSB22S1 YSV21S1 YSY21ST
Ajoitus 22.10.2023 - 31.01.2024 Toteutuksen tunnus YSJA0103-3011 Ryhmät YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 10.01.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus YSJA0103-3013 Ryhmät YSV22S1 YSB22S1 YSY22SJ
Ajoitus 05.09.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus YSJA0101-3011 Ryhmät YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 05.02.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus YSJA0101-3013 Ryhmät YSV22S1 YSB22S1 YSV23S1 YSB23S1 YSY22SJ
Ajoitus 10.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0210-3016 Ryhmät YSU23KM YSC23KM YSB23S1 ZJAYSB23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 05.02.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0210-3017 Ryhmät ZJAYHO23S1 YHO23S1
Ajoitus 12.02.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0210-3018 Ryhmät ZJAYMJ23S1 ZJA24KM YMJ23S1
Ajoitus 20.01.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus YSMA0100-3007 Ryhmät YSU24K1 ZJAYSU24KM
Ajoitus 25.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YS00BX95-3001 Ryhmät YSY22ST YSY22SK YSV22S1 YSB22S1 ZJAYSC23KM YSC23KM YSY22SJ
Ajoitus 01.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3022 Ryhmät YSU23KM ZJAYSC23KM YSC23KM ZJAYSU23KM
Ajoitus 15.01.2024 - 30.03.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3024
Ajoitus 01.04.2024 - 20.06.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3025 Ryhmät YSU23KM YSV23S1 YSB23S1 ZJAYSU23KM ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 11.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3026 Ryhmät ZJA23SH YHO22S1
Ajoitus 11.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3027 Ryhmät YMJ22S1 ZJA23SM
Ajoitus 22.01.2024 - 14.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3028 Ryhmät YMJ22S1 YHO21S1 YMJ21S1 YHO22S1
Ajoitus 09.10.2023 - 24.03.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0120-3013 Ryhmät YHO19S1 YSV23S1 YSB23S1 YMJ23S1 YSH23S1 YHO21S1 YMJ21S1 ZJAYSU23KM YHO22S1 YSY22SM YSY22ST YMJ22S1 YSY22SK YHO20SA YMJ20S1 YSU23KM YSY22SJ YHO23S1 YSV22S1 YSB22S1 ZJAYSC23KM YSC23KM YMJ19S1 ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 04.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YS00BT49-3005
Ajoitus 08.01.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus YS00BT49-3006 Ryhmät YSB23S1 ZJAYSB23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZP0110-3006 Ryhmät ZJAYTB23S1 YTB23S1 YSB23S1 ZJAYSB23S1
Ajoitus 13.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YSJA0102-3010 Ryhmät YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 29.01.2024 - 15.04.2024 Toteutuksen tunnus YSJA0102-3012 Ryhmät YSV22S1 YSB22S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0230-3037 Ryhmät ZJAYHO23S1 YHO23S1
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0230-3038 Ryhmät ZJAYMJ23S1 YMJ23S1
Ajoitus 22.01.2024 - 02.06.2024 Toteutuksen tunnus YS00BS62-3005 Ryhmät YSV23S1 YSB23S1 ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3045 Ryhmät YKM23S1 YSU23KM ZJAYSC23KM YSC23KM ZJAYSU23KM
Ajoitus 23.10.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YS00BS61-3004 Ryhmät ZJA23SSYVA
Ajoitus 28.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3047 Ryhmät YSV23S1 YSB23S1 ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3048 Ryhmät ZJAYSG23S1 YSV23S1 YSG23S1 YSB23S1 ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3049 Ryhmät YSC24KM YSU24K1 ZJAYSU24KM ZJAYSC24KM YSV23S1 ZJAYSV23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 12.01.2024 - 07.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3055 Ryhmät ZJAYHO23S1 YHO23S1
Ajoitus 09.01.2024 - 07.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3049 Ryhmät ZJAYSG23S1 YSG23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 11.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3050 Ryhmät ZJAYSG23S1 ZJAYSC23KM YSG23S1 YSC23KM
Ajoitus 25.08.2023 - 03.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3055 Ryhmät YSY22SK YSB23S1 ZJAYSB23S1 YSY22SJ YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 04.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3056 Ryhmät YSU24K1 ZJAYSU24KM YSC24KM ZJAYSC24KM YSV23S1 ZJAYSV23S1
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3057 Ryhmät ZJAYHO23S1 YHO23S1
Ajoitus 26.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3058 Ryhmät ZJAYMJ23S1 YMJ23S1
Ajoitus 02.09.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus YSZY0510-3009 Ryhmät ZJAYJS24S1 YSY23KT ZJA24SSY YSC24KM YSG24S1 YSU23KM ZJAYSC23KM YSG23S1 YSH23S1
Ajoitus 11.11.2024 - 23.02.2025 Toteutuksen tunnus YZ00CL59-3002 Ryhmät ZJAYJS24S1 ZJAYSB24S1 YSB24S1 YJS24S1
Ajoitus 27.01.2025 - 01.06.2025 Toteutuksen tunnus YZ00CL59-3003 Ryhmät YHP24S1 YSB24S1 YSB23S1 YSH23S1 YJS24S1 YMB24S1
Ajoitus 30.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CL59-3004 Ryhmät ZJAYJH24S1 YJH24S1
Ajoitus 30.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CL59-3005 Ryhmät ZJAYJM24S1 YJM24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 18.11.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0210-3019 Ryhmät ZJA24SH YMJ23S1 YHO23S1
Ajoitus 23.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus YSMA0100-3008 Ryhmät ZJAYSU24S1 YSU24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 01.12.2024 Toteutuksen tunnus YS00BX95-3002 Ryhmät YSY22ST YSY23KT ZJA24SSY YSY22SK YSC24KM YSV22S1 YSB22S1 YSV23S1 YSB23S1 YSC23KM YSY22SJ YSH23S1
Ajoitus 30.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3030 Ryhmät YMJ23S1
Ajoitus 07.10.2024 - 13.04.2025 Toteutuksen tunnus YZ00CB88-3001 Ryhmät YMJ22S1 YSY23KT YSC24KM YSU23KM YSY22SJ YMJ23S1 YHO23S1 YSU24KMAVO YSG24S1 YSG23S1 YJH24S1 YHO22S1 YJM24S1 YJS24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus YS00BT49-3007 Ryhmät YSY22SM YSY22ST YSY23KT YSY22SK YSV22S1 YSU23KM YSV23S1 YSG23S1 YSC23KM YSB23S1 YSY22SJ
Ajoitus 19.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus YZZP0110-3008 Ryhmät ZJAYSB24S1 YSB24S1 YTB24S1 YLP24S1
Timing 26.08.2024 - 18.12.2024 Code YZ00CL57-3001 Groups ZJAYHS24S1 ZJAYBB24S1 YHS24S1 YBB24S1 YBB23S1 YHS23S1 YHS22S1 YHS21S1 YBB22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CL57-3003 Ryhmät YSB22S1 YSB23S1 YSY22SJ YSH23S1
Ajoitus 16.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CL58-3004 Ryhmät ZJAYJH24S1 YJH24S1
Ajoitus 16.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CL58-3005 Ryhmät YHP24S1 YSB24S1 YMB24S1
Ajoitus 09.09.2024 - 01.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CO40-3003 Ryhmät ZJAYSB24S1 YSB24S1 YTB24S1 ZJAYTB24S1 YLP24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 18.11.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3061 Ryhmät ZJA24SH YMJ23S1 YHO23S1