Siirry suoraan sisältöön

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Restonomi (ylempi AMK), liikkeenjohto

Laajuus:
90 op

Osaamiskuvaus

Tutkinto-ohjelmassa kehitetään palveluliiketoiminnan johtamisosaamista painottaen johtajuutta sekä strategista ajattelua. Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelmasta valmistunut YAMK-restonomi osaa kehittää ja johtaa tulevaisuuden palveluita vastuullisesti ja tuloksellisesti kansainvälisessä ja digitaalisessa toimintaympäristössä. Hän osaa soveltaa asiantuntijuusalueensa (esim. matkailupalvelut, ruokapalvelut, toimitilapalvelut, kuluttajapalvelut tai muu palveluliiketoiminta) tutkimustietoa ja ennakoida alan sekä työelämän muutoksia.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelman tuottama osaaminen rakentuu Yhteisestä Master-osaamisesta (20 op), Asiantuntijan ydinosaamisesta (50 op) ja Täydentävästä osaamisesta (15 op). Yhteinen Master-osaaminen rakentuu Tutkimus - ja kehittämistoiminta -moduulista (15 op) ja Johtaminen -moduulista (10 op). Asiantuntijan ydinosaaminen sisältää Palveluliiketoiminnan johtaminen -moduulista (20 op) ja Opinnäytetyöstä (30 op). Täydentävän osaamisen moduuli (15 op) laajentaa ja syventää osaamista.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opinnot toteutetaan joustavasti monimuotokoulutuksena, pääsääntöisesti verkko-opintoina, joten opiskelu onnistuu riippumatta siitä, missä asuin- tai työpaikkasi sijaitsee. Osaamisperusteiset moduuleihin jaetut opintokokonaisuudet mahdollistavat yksilölliset opintopolut sekä tukevat osaamisen kehittymistä oman henkilökohtaisen suunnitelman ja urakehityksen mukaisesti. Ohjaus- ja tukipalveluiden avulla tuetaan opiskelijaa opintojen aikana tavoitteena ylläpitää ja vahvistaa opiskelijan hyvinvointia.

Tutkinnossa opitaan hyödyntämään digitaalisia ja vuorovaikutteisia työvälineitä ja sosiaalista mediaa. Verkko-opiskelu sisältää mm. verkkokeskusteluja ryhmän tai ohjaajan kanssa, tehtävien ja raporttien palautusta verkko-oppimisympäristöön, videoluentoja, omatoimista lähdemateriaaliin tutustumista ja vaikkapa webinaariin osallistumista. Verkko-opiskelu soveltuu itseohjautuvalle ja omasta osaamisen kehittymisestä kiinnostuneelle opiskelijalle. Opiskelijaryhmän toiveet huomioidaan toteutustavoissa. Lisäksi opiskelijaryhmät tapaavat verkko-oppimisympäristöissä tai voivat myös omatoimisesti sopia tapaamisia, niin halutessaan sekä oman valinnan mukaan osallistua myös erillisestä maksusta opintomatkoille.

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja myös suomalaisissa ja ulkomaisissa kumppanikorkeakouluissa, esimerkiksi muissa ammattikorkeakouluissa (CampusOnline-tarjonta), yliopistoissa ja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia). Opinnot on suunniteltu niin, että opiskelu on mahdollista ympärivuotisesti esim. Summer School- ja CampusOnline-opintotarjonnan avulla sekä edistämällä opinnäytetyötä. Tutkinto-ohjelmassa on täysin englanninkielisiä opintojaksoja ja opintojaksot sisältävät kansainvälistä englanninkielistä opiskelumateriaalia. Opintoja voidaan suorittaa kansainvälisissä yhteistyöoppilaitoksissamme esim. opiskelijavaihtona, lähtemällä 1-2 viikon mittaiselle opintomatkalle tai osallistumalla JAMKin järjestämille intensiivikursseille. Joustavuutta ja kansainvälisyyttä tarjotaan myös Summer School-opintotarjonnan muodossa Jyväskylässä.

Opintoihin tuo joustavuutta aikaisemman osaamisen ja opintosuoritusten hyväksilukeminen osaksi tutkintoa (Tutkintosääntö 17 §). Jyväskylän ammattikorkeakoulussa osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen jaetaan korkeakouluopintojen hyväksilukemiseen (korvaaminen ja sisällyttäminen), muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen ja opinnollistamiseen työssä ja projekti- tai vapaaehtoistoiminnassa. Muualla suoritettujen korkeakouluopintojen hyväksilukemisella voidaan korvata tutkinto-ohjelmassa olevia kokonaisia moduuleita tai erillisiä opintojaksoja tai sisällyttää niitä osaksi tutkintoa. Opiskelijalla tulee olla todistus tai muu dokumentti, jolla hän osoittaa suorittaneensa opinnot. Muualla hankittua osaamista voi kuvata ja näyttää toteen, jolloin osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Muualla suoritettujen opintojen tulee olla EQF 7-tasoisia. Lisätietoja opinto-oppaassa.

Työelämäläheinen oppiminen

Opinnot ovat kytkettävissä täysin oman työn ja organisaation kehittämiseen ja/tai osallistua JAMKin TKI-projekteihin. Opintojaksoilla ja opinnäytetyössä kehitetään omaa osaamista ja työtehtävää, organisaatiota ja työelämää. Lähes jokaisessa opintojaksossa toteutetaan työelämän kehittämisprojekti. YAMK-opiskelijaryhmä, joka koostuu eri alojen osaajista maantieteellisesti eri alueilta, tukee yhteisöllistä oppimista.

Tutkinto mahdollistaa oman yritystoiminnan kehittämisen opintojaksoilla, opinnäytetyössä sekä JAMKin ja Jyväskylän yritystehtaan ura- ja yrittäjyysopintojen tarjonnan kautta.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet toimivat vaativissa palvelualan asiantuntija- tai esimiestehtävissä tai yrittäjinä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Osa valmistuneista on jatkanut opintojaan ammatillisen opettajakorkeakoulun pedagogisilla opinnoilla. He ovat sijoittuneet pääsääntöisesti toisen asteen opetustehtäviin. Osa on aloittanut uutta yritystoimintaa tai kehittänyt olemassa olevaa yritystään.

Valmistuneiden tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi asiantuntija, suunnittelija, palvelujohtaja, toimitilapalvelujen johtaja, liikelaitosjohtaja, asiakkuuspäällikkö, palvelupäällikkö, kehittämispäällikkö tai projektipäällikkö.

Kelpoisuudet

YAMK-tutkinto avaa uusia uramahdollisuuksia, sillä saat kelpoisuuden julkiseen virkaan tai toimeen, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Jatko-opinnot

Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009) sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelmaa kehitetään yhdessä työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa. Työelämästä koostuva neuvottelukunta tukee korkeakoulun ja yksikön kilpailukykyä toimintaympäristössä mm. osallistumalla aktiivisesti koulutussuunnitteluun. Neuvottelukunta koostuu alueen avainyhteistyökumppaneista. He tuovat näkemyksensä tutkintoon johtavan koulutuksen, erikoistumisopintojen, TKI-työn ja täydennyskoulutuksen kehittämisestä sekä työmarkkinoiden heikoista signaaleista. Neuvottelukunnassa opetussuunnitelmia käsitellään vuosittain prosessina, jossa jäsenet osallistuvat työelämän ennakointitiedon tunnistamiseen sekä opetussuunnitelman arviointiin. Työssäkäyvät YAMK-opiskelijat ja alumnit osallistuvat aktiivisesti vuoropuheluun koulutuksen kehittämistä tukien esim. eri palautekanavien kautta. YAMK-opiskelijoiden näkemys tulevaisuuden työelämän osaamistarpeista on kerätty haastattelu- ja kyselytutkimuksen avulla.

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman osaamistavoitteet on johdettu Liiketoimintayksikön kokoaman toimintaympäristöanalyysin, JAMKin strategian sekä yksikön ydinosaamisalueiden pohjalta. Osaamisperusteisen uuden opetussuunnitelman kehittämisessä on hyödynnetty sekä kansallista että kansainvälistä ennakointietoa ja korkeakoulutuksen arviointiaineistoja (mm. EPAS, KARVI) sekä JAMKin yksiköiden yhteisen YAMK-kehittämisfoorumin kautta. Restonomi ylempi AMK-tutkinto-ohjelmaa on kehitetty Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – Asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot –hankkeessa. Kansainvälisen osaamisen ennakointi tapahtuu osaltaan vertailemalla JAMKin kumppanuuskorkeakoulujen koulutusten sisältöjä ja vierailevien opettajien asiantuntemusta.

Vastuuhenkilö

Törn-Laapio Anne
Lehtori, Matkailu ja palvelut sekä YAMK
+358406350609
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen
Tunnus
(YMJ2023SS)
Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen
Tunnus
(YMJ2022SS)
Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen
Tunnus
(YMJ2021SS)
Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen
Tunnus
(YMJ2020SS)
Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen
Tunnus
(YMJ2019SYA)

Ajoitus 24.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus YZZZV110-3009 Ryhmät ZJAYHO23S1 YHO23S1
Ajoitus 24.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus YZZZV110-3010 Ryhmät ZJAYMJ23S1 YMJ23S1
Timing 15.01.2024 - 28.04.2024 Code YHYYM310-3015 Groups YMJ22S1 ZJA24KM
Timing 01.02.2024 - 19.05.2024 Code YHYYM310-3016 Groups ZJK24KH ZJA24KH
Ajoitus 11.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus YHLH200-3006 Ryhmät YMJ22S1
Ajoitus 10.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0210-3016 Ryhmät YSU23KM YSC23KM YSB23S1 ZJAYSB23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 05.02.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0210-3017 Ryhmät ZJAYHO23S1 YHO23S1
Ajoitus 12.02.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0210-3018 Ryhmät ZJAYMJ23S1 ZJA24KM YMJ23S1
Ajoitus 01.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3022 Ryhmät YSU23KM ZJAYSC23KM YSC23KM ZJAYSU23KM
Ajoitus 15.01.2024 - 30.03.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3024
Ajoitus 01.04.2024 - 20.06.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3025 Ryhmät YSU23KM YSV23S1 YSB23S1 ZJAYSU23KM ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 11.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3026 Ryhmät ZJA23SH YHO22S1
Ajoitus 11.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3027 Ryhmät YMJ22S1 ZJA23SM
Ajoitus 22.01.2024 - 14.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3028 Ryhmät YMJ22S1 YHO21S1 YMJ21S1 YHO22S1
Ajoitus 08.04.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus YHYYM110-3004 Ryhmät YMJ22S1 YHO21S1 YMJ21S1 YMJ20S1 YHO20S1 ZJA24KM YHO22S1 YMJ23S1
Ajoitus 09.10.2023 - 24.03.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0120-3013 Ryhmät YHO19S1 YSV23S1 YSB23S1 YMJ23S1 YSH23S1 YHO21S1 YMJ21S1 ZJAYSU23KM YHO22S1 YSY22SM YSY22ST YMJ22S1 YSY22SK YHO20SA YMJ20S1 YSU23KM YSY22SJ YHO23S1 YSV22S1 YSB22S1 ZJAYSC23KM YSC23KM YMJ19S1 ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 30.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus YHLH300-3005 Ryhmät YMJ22S1 ZJA24KM
Ajoitus 07.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YMRA7000-3003 Ryhmät YMJ22S1 ZJA23SM
Timing 22.01.2024 - 05.05.2024 Code YMRJ2110-3008 Groups ZJAYHO23S1 YHO22S1 YHO23S1
Timing 04.09.2023 - 31.12.2023 Code YMRJ2110-3009 Groups YMJ22S1 ZJA23SM YHO22S1
Timing 13.05.2024 - 31.07.2024 Code YMRJ2110-3010 Groups ZJK24KH ZJK24KM ZJA24KH ZJA24KM YMJ23S1 YHO23S1
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0230-3037 Ryhmät ZJAYHO23S1 YHO23S1
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0230-3038 Ryhmät ZJAYMJ23S1 YMJ23S1
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YMPT2100-3004 Ryhmät ZJAYMJ23S1 YMJ23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3045 Ryhmät YKM23S1 YSU23KM ZJAYSC23KM YSC23KM ZJAYSU23KM
Ajoitus 28.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3047 Ryhmät YSV23S1 YSB23S1 ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3048 Ryhmät ZJAYSG23S1 YSV23S1 YSG23S1 YSB23S1 ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3049 Ryhmät YSC24KM YSU24K1 ZJAYSU24KM ZJAYSC24KM YSV23S1 ZJAYSV23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 12.01.2024 - 07.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3055 Ryhmät ZJAYHO23S1 YHO23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 07.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3056 Ryhmät ZJAYMJ23S1 YMJ23S1
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3059 Ryhmät YMJ22S1 YHO22S1
Ajoitus 09.01.2024 - 07.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3049 Ryhmät ZJAYSG23S1 YSG23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 11.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3050 Ryhmät ZJAYSG23S1 ZJAYSC23KM YSG23S1 YSC23KM
Ajoitus 25.08.2023 - 03.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3055 Ryhmät YSY22SK YSB23S1 ZJAYSB23S1 YSY22SJ YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 04.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3056 Ryhmät YSU24K1 ZJAYSU24KM YSC24KM ZJAYSC24KM YSV23S1 ZJAYSV23S1
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3057 Ryhmät ZJAYHO23S1 YHO23S1
Ajoitus 26.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3058 Ryhmät ZJAYMJ23S1 YMJ23S1
Ajoitus 24.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3059 Ryhmät ZJAYMJ23S1 YMJ23S1 YHO23S1
Ajoitus 05.02.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus YMRJ3120-3004 Ryhmät ZJAYMJ23S1 ZJA24KM YMJ23S1
Ajoitus 02.09.2024 - 24.11.2024 Toteutuksen tunnus YHLH200-3007 Ryhmät YHO23S1
Ajoitus 02.09.2024 - 18.11.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0210-3019 Ryhmät ZJA24SH YMJ23S1 YHO23S1
Ajoitus 16.09.2024 - 01.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CB90-3003 Ryhmät ZJAYJS24S1 ZJAYSI24S1 YSF24S1 YSG24S1 ZJAYSB24S1 YSB24S1 YSI24S1 YSU24S1 YJS24S1
Ajoitus 30.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3029 Ryhmät YMJ23S1 YHO23S1
Ajoitus 30.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3030 Ryhmät YMJ23S1
Ajoitus 07.10.2024 - 13.04.2025 Toteutuksen tunnus YZ00CB88-3001 Ryhmät YMJ22S1 YSY23KT YSC24KM YSU23KM YSY22SJ YMJ23S1 YHO23S1 YSU24KMAVO YSG24S1 YSG23S1 YJH24S1 YHO22S1 YJM24S1 YJS24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 24.11.2024 Toteutuksen tunnus YMRA7000-3004 Ryhmät ZJA24SM YMJ23S1
Timing 02.09.2024 - 28.02.2025 Code YMRJ2110-3011 Groups ZJA24SM YMJ22S1 YMJ21S1 YMJ20S1 YHO22S1 YMJ23S1 YHO23S1
Ajoitus 30.08.2024 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0230-3039 Ryhmät ZJA24SM YMJ22S1 YHO22S1 YMJ23S1 YHO23S1
Ajoitus 02.09.2024 - 18.11.2024 Toteutuksen tunnus YMPT2100-3005 Ryhmät YMJ22S1 YMJ21S1 YMJ20S1 YMJ19S1 YMJ23S1
Ajoitus 02.09.2024 - 18.11.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3061 Ryhmät ZJA24SH YMJ23S1 YHO23S1
Ajoitus 02.09.2024 - 18.11.2024 Toteutuksen tunnus YMRJ3120-3005 Ryhmät YMJ22S1 YMJ21S1 YMJ20S1 YMJ19S1 YMJ23S1