Siirry suoraan sisältöön

Verkostojohtaminen, marata: YMV2019SYA

Tunnus: YMV2019SYA

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Restonomi (ylempi AMK), liikkeenjohto

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2019

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Syksy 2019 Kevät 2020 Syksy 2020 Kevät 2021 Syksy 2021 Kevät 2022 1. / 2019 2. / 2020 3. / 2020 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022
YZZZ1Z-1028
JOHTAMINEN

(Valitaan (kpl): 2)

2
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5 5 5 5
YZZZ0Z-1028
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5 5 5 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5 5 5 5
YTVM4Z-1010
VERKOSTO-OSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

20
YLOM2100 Liiketoimintaverkostot 5 5 5 5
YHLH100 Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5 5 5 5
YLHX1570 Hankintojen johtaminen 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
YHIYH400 Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development 5 5 5 5
YZZZZZ-1085
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30 6 18 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6
YTZZ0601 Kypsyysnäyte 0
YMRA0Z-1009
PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

20
YMRJ3120 Vastuullinen palvelujen johtaminen 5
YMPT2100 Toimintaympäristön analyysi 5
YMRA7000 Palveluverkoston kehittäminen 5
YMRJ2110 Responsible Management 5
YMV2019SYA-1001
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
Yhteensä 90 41 33 6 17.5 23.5 18.5 14.5 6 0 17.5 23.5 0 18.5 8.5 6 6 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2019

Kansainvälisyysosaaminen

Opiskelija
* viestii taitavasti toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä sekä kansainvälisissä yhteyksissä
* toimii kansainvälisissä toimintaympäristöissä
* ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan.

Kehittyvä strategia
Liiketoimintaverkostot
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development
Toimintaympäristön analyysi
Responsible Management
Oppimisen taidot

Opiskelija
* arvioi ja kehittää monipuolisesti ja tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan ja on valmis jatkuvaan oppimiseen
* hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
* ottaa vastuun yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta.

Talouden ohjaus
Uudistuva johtajuus
Kehittyvä strategia
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte
Vastuullinen palvelujen johtaminen
Toimintaympäristön analyysi
Palveluverkoston kehittäminen
Responsible Management
Tiedonhallintaosaaminen

Opiskelija
* hallitsee tiedonhankinnan ja käytön eettiset periaatteet
* tunnistaa avoimen tieteen ja tutkimuksen merkityksen yhteiskunnan kehittämisessä ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita omassa työssään
* osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa ja yhdistää eri alojen tietoa relevantisti toisiinsa.

Talouden ohjaus
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte
Vastuullinen palvelujen johtaminen
Toimintaympäristön analyysi
Työyhteisöosaaminen

Opiskelija
* soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita, edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskun-tavastuun toteutumista
* kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia
* osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
* johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä kehittää ennakoiden uusia strategisia lähestymistapoja
* osallistuu ja johtaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Uudistuva johtajuus
Vastuullinen palvelujen johtaminen
Responsible Management
Viestintäosaaminen

Opiskelija
* viestii hyvin suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään erilaisissa työympäristöissä
* kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
* tekee ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön sekä tasa-arvoisuuden periaatteiden näkökulmat.

Uudistuva johtajuus
Tutkiva kehittäminen
Liiketoimintaverkostot
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte
Toimintaympäristön analyysi
Yrittäjyys- ja innovaatio-osaaminen

Opiskelija
* työskentelee itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittä-jänä
* kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa
* osaa johtaa projekteja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
* hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä oman alan, työympäristön ja työelämän kehittämiseen
* osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
* omaa erikoistuneet ongelmanratkaisutaidot joita tarvitaan työelämän kehittämisessä.

Talouden ohjaus
Kehittyvä strategia
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development
Palveluverkoston kehittäminen
Luokittelemattomat
Hankintojen johtaminen

YAMK: Verkostojohtaminen 2017-2019

Liiketoiminnan johtamisosaaminen

Opiskelija
- käyttää uusia innovatiivisia toimintatapoja strategisen talousjohtamisen osa-alueella.
- kehittää organisaation yhteistyösuhteita vastuullisella ja innovatiivisella tavalla.
- toimii taitavasti verkostoissa erilaisissa ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa
- kehittää organisaation ja verkoston kilpailukykyä.

Hankintojen johtaminen
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development
Strategiaosaaminen

Opiskelija
- ennakoi ja analysoi kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia sekä löytää niistä uusia lähestymistapoja.
- hallitsee organisaationsa tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden määrittelyn sekä niiden mukaisen johtamisen verkostomaisessa toimintaympäristössä yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.

Liiketoimintaverkostot
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa
Hankintojen johtaminen
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development
Verkosto-osaaminen

Opiskelija
- rakentaa, ylläpitää ja kehittää organisaatioiden ja yksilöiden välistä yhteistyötä lisäarvon tuottamiseksi asiakkaalle
- hallitsee strategian mukaisen verkoston johtamisen huomioiden eri toimijat ja toimintaympäristön
- innovoi, uudistaa ja kehittää tuotteita, palveluja ja liiketoimintaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Liiketoimintaverkostot
Hankintojen johtaminen
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development
Luokittelemattomat
Talouden ohjaus
Uudistuva johtajuus
Kehittyvä strategia
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte
Vastuullinen palvelujen johtaminen
Toimintaympäristön analyysi
Palveluverkoston kehittäminen
Responsible Management

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YZZZ1Z-1028
JOHTAMINEN

(Valitaan (kpl): 2)

2
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YZZZ0Z-1028
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YTVM4Z-1010
VERKOSTO-OSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

20
YLOM2100 Liiketoimintaverkostot 5
YHLH100 Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
YLHX1570 Hankintojen johtaminen 5
YHIYH400 Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development 5
YZZZZZ-1085
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
YTZZ0601 Kypsyysnäyte 0
YMRA0Z-1009
PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

20
YMRJ3120 Vastuullinen palvelujen johtaminen 5
YMPT2100 Toimintaympäristön analyysi 5
YMRA7000 Palveluverkoston kehittäminen 5
YMRJ2110 Responsible Management 5
YMV2019SYA-1001
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20