Ylempi AMK

Kestävä energia (YAMK)

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op

Insinööri (ylempi AMK), muu tai tuntematon tekniikka

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Osaamiskuvaus

Tutkinnosta opiskelija saa taidot ja tiedot toimia asiantuntemusta vaativissa kehittämis-, esimies- ja johtotehtävissä. Hän tuntee uusimmat alan teknologiset ratkaisut, osaa kehittää uusia tuotteita, palveluita ja uutta liiketoimintaa sekä toimia yrittäjyyslähtöisesti. Opiskelija osaa hyödyntää energialiiketoiminnan johtamiseen ja kestävyyteen liittyvää uutta tietoa sekä kehittää laadukkaasti omaa ja organisaationsa osaamista. Hän kykenee reagoimaan alan nopeisiin muutoksiin, luomaan ja analysoimaan uusia toimintamalleja sekä kehittämään liiketoimintaa ja prosesseja kestävyyden eri näkökulmat huomioiden.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista. Opintojen (60 op) rakenne muodostuu seuraavasti:

Yhteinen Master-osaaminen (5 op): Tutkiva kehittäminen 5 op

Asiantuntijan ydinosaaminen (50 op):
- Energialiiketoiminnan kehittäminen -moduuli 20 op: Johtamisen opinto Uudistuva johtajuus 5 op; Tulevaisuuden energiaratkaisut ja liiketoiminta 5 op; Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus 5 op; Energiatuotteiden ja -palveluiden kehittämismallit 5 op TAI Talouden ohjaus 5 op
- Opinnäytetyö 30 op

Täydentävä osaaminen (5 op): vapaasti valittavissa Kestävän energian tutkinto-ohjelman muista opintojaksoista, JAMKin muiden YAMK-tutkinto-ohjelmien opintojaksoista tai muissa korkeakoulussa suoritetuista master-tasoisista opinnoista.

Opintojen joustava toteuttaminen

Koulutus järjestetään monimuotototeutuksena. Suuri osa opinnoista tapahtuu verkossa ja etätehtäviä tekemällä. Opinnoissa on kuitenkin säännöllistä kontaktiopetusta kuukausittain.

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja myös suomalaisissa ja ulkomaisissa kumppanikorkeakouluissa, esimerkiksi muissa ammattikorkeakouluissa (CampusOnline-tarjonta), yliopistoissa ja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia). Muualla suoritettuja korkeakouluopintoja voi hyväksilukea tutkintoon. Opiskelijalla tulee olla todistus tai muu dokumentti, jolla hän osoittaa suorittaneensa opinnot. Muualla hankittua osaamista voi kuvata ja näyttää toteen, jolloin osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Lisätietoja opinto-oppaassa.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintojaksoilla hyödynnetään yritysyhteistyötä esimerkiksi vierailevien luennoitsijoiden ja mahdollisten yritysvierailujen kautta. Opintoihin sisältyy oman työelämästä hankitun osaamisen jakamista muulle ryhmälle, ja ryhmän sisällä on mahdollista rakentaa verkostoja.

Opintojaksoihin sisältyviä oppimistehtäviä voi ja on suositeltavaa tehdä omaan työyhteisöönsä. Monia työyhteisön kehittämistehtäviä voidaan myös tuoda suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä.

Opiskeluun on mahdollista rakentaa henkilökohtainen opintopolku hyödyntämällä JAMKin ylempien AMK-tutkintojen ja CampusOnlinen tarjontaa.

Opinnäytetyö on tekniikassa yleisesti työelämän tutkimuksellinen kehittämistehtävä. Se muodostaa puolet tutkinnon opintopisteistä ja sen kautta on mahdollista kehittää omaa osaamistaan ja viedä uratavoitteita haluamaansa suuntaan.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Energia-alan YAMK käynnistyi ensimmäistä kertaa JAMKissa v. 2019, joten tilastotietoa ja kokemuksia valmistuneiden työllistymisestä tai uraetenemisestä ei vielä ole. Koulutukseen osallistuvat eri alojen insinöörit ja muut asiantuntijat, jotka joko jo työskentelevät tai haluavat työskennellä energia-asioiden parissa. Koulutettavien nykyiset ja varsinkin tulevat työtehtävät liittyvät energia-alan liiketoimintaan ja sen kehittämiseen, esimiestyöhön tai vaativiin asiantuntijatöihin, yksityisellä tai julkisella sektorilla. Valmistunut on saanut myös valmiuksia toimia alan yrittäjänä.

Kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Jatko-opinnot

Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009) sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Tutkinto-ohjelmaa on suunniteltu yhteistyössä alan työelämän kanssa. Tutkinto-ohjelman sisällöstä on keskusteltu muun muassa energiatekniikan neuvottelukunnassa.

Vastuuhenkilö

Honkanen Hannariina
Yliopettaja, Teollisuustekniikka
+358504325820
etunimi.sukunimi@jamk.fi