Siirry suoraan sisältöön

Projektijohtaminen ylempi AMK, liiketalous: Monimuotototeutus

Tunnus: YHP2024SS

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Opetuskieli:
suomi

Kuvaus

Valmistuttuasi projektijohtamisen tutkinto-ohjelmasta omaat laaja-alaiset tiedot projektitoiminnasta ja osaat johtaa erilaisia projekteja organisaatio- ja työyhteisönäkökulmista. Osaat arvioida ja kehittää tavoitteellisesti omaa projektijohtajuuttasi ja uraasi. Ymmärrät strategian merkityksen organisaation johtamisessa ja osaat laatia strategioita kansalliseen ja/tai kansainväliseen toimintaympäristöön. Edistät ja johdat eettisesti ja kestävän kehityksen arvojen mukaisesti organisaatiotasi ja sen projekteja. Hyödynnät talouden johtamista projektien hallinnassa ja johtamisessa analysoiden kehittämistarpeita. Hallitset projektijohtamisen syventävän tietoperustan sekä osaat tuottaa uutta tietoa eri tieteenalojen näkökulmat huomioiden. Osaat kriittisesti arvioida tietoa ja huolehtia omasta sekä työyhteisösi jatkuvasta osaamisen kehittämisestä erityisesti projektien näkökulmasta. Osaat soveltaa projektien johtamistyössäsi tutkimus- ja kehittämismenetelmiä uusien ja tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen tuottamiseksi.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 Kevät 2027 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 3. / 2027
YHP2024SS-1001
TUTKIMUSOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

10
YZ00CK87 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
VAIHTOEHTOISET OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YZ00CB88 Määrällinen tutkimus 5 5 5 5
YZ00CB90 Laadullinen tutkimus 5 5 5 5
YHP2024SS-1002
JOHTAMISOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

20
YZ00CL56 Johtajana kehittyminen 5 5 2 3 2 3
YZ00CL59 Henkilöstöjohtaminen 5 5 5 5
YZ00CL58 Talousjohtaminen 5 5 5 5
YZ00CL57 Strateginen johtaminen 5 5 5 5
YHP2024SS-1003
PROJEKTIJOHTAMISEN OSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

20
YZZP0110 Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen 5 5 5 5
YZ00CO40 Talousjohtaminen projekteissa 5 5 5 5
YZZP0120 Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät 5 5 5 5
YZ00CO38 Konfliktin johtaminen 5 5 5 5
YHP2024SS-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 2 5 2 5 2 5
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 5 5 5 5 2.5 2.5 5
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 5 5 5 5
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YHP2024SS-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YH00CK61 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YH00BO17 Organisaation kehittäminen 3 - 10
YH00CL69 Monimuotoisen työyhteisön johtaminen 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23)

0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YZZA1300
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2025

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 17)

0 - 17
YZZA1300-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1300-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BY42 Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
YHP2024SS-1007
RISTIINOPISKELUN OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
YHP2024SS-1008
EUDRES-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
Yhteensä 90 32 38 15 17 15 23 15 10 5 17 15 0 23 12.5 2.5 10 5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Johtajana kehittyminen
Henkilöstöjohtaminen
Talousjohtaminen
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Konfliktin johtaminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
- tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Talousjohtaminen
Strateginen johtaminen
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen
Talousjohtaminen projekteissa
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Henkilöstöjohtaminen
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia.
- kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

Henkilöstöjohtaminen
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Konfliktin johtaminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Johtajana kehittyminen
Talousjohtaminen
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen
Talousjohtaminen projekteissa
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Tutkiva kehittäminen
Henkilöstöjohtaminen
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen
Talousjohtaminen projekteissa
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Konfliktin johtaminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Luokittelemattomat
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Organisaation kehittäminen
Monimuotoisen työyhteisön johtaminen

YAMK: Projektijohtaminen 2024

Projektijohtamisen osaaminen

Osaat suunnitella projektin, jossa huomioit organisaation strategiset tavoitteet.
Osaat johtaa projekteja hyödyntäen ketterän kehittämisen menetelmiä.
Osaat johtaa ihmisiä ja kehität projektijohtajuuttasi.
Osaat johtaa ja arvioida projektin toimintojen tuloksellisuutta ja taloudellisuutta.
Osaat johtaa konflikteja huomioiden eettiset näkökulmat.
Sovellat projektin johtamisessa kriittisesti teoria- ja tutkimustietoa.

Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen
Talousjohtaminen projekteissa
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Konfliktin johtaminen
Luokittelemattomat
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Johtajana kehittyminen
Henkilöstöjohtaminen
Talousjohtaminen
Strateginen johtaminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Organisaation kehittäminen
Monimuotoisen työyhteisön johtaminen

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YHP2024SS-1001
TUTKIMUSOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

10
YZ00CK87 Tutkiva kehittäminen 5
VAIHTOEHTOISET OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YZ00CB88 Määrällinen tutkimus 5
YZ00CB90 Laadullinen tutkimus 5
YHP2024SS-1002
JOHTAMISOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

20
YZ00CL56 Johtajana kehittyminen 5
YZ00CL59 Henkilöstöjohtaminen 5
YZ00CL58 Talousjohtaminen 5
YZ00CL57 Strateginen johtaminen 5
YHP2024SS-1003
PROJEKTIJOHTAMISEN OSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

20
YZZP0110 Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen 5
YZ00CO40 Talousjohtaminen projekteissa 5
YZZP0120 Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät 5
YZ00CO38 Konfliktin johtaminen 5
YHP2024SS-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YHP2024SS-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YH00CK61 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YH00BO17 Organisaation kehittäminen 3 - 10
YH00CL69 Monimuotoisen työyhteisön johtaminen 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YZZA1300
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2025
0 - 17
YZZA1300-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1300-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BY42 Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
YHP2024SS-1007
RISTIINOPISKELUN OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
YHP2024SS-1008
EUDRES-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10