Siirry suoraan sisältöön

Strateginen johtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YZ00CL57

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Tapio Mäkelä, Hyvinvointiyksikkö
 • Heidi Neuvonen, Liiketoimintayksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Kun käyt tämän opintojakson, niin ymmärrät strategia-ajattelua ja osaat perehtyä strategiseen johtamiseen ja strategian toteutukseen. Strategia on prosessi, jossa toimintaympäristön analyysillä on keskeinen merkitys. Strategian puitteissa organisaation johto asettaa tavoitteet ja määrittää toimenpiteet, joiden avulla organisaatio pyrkii saavuttamaan pitkän aikavälin menestystä ja kilpailuetua.

Opintojakson osaamiset:
Ennakoiva kehittäminen
Osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Opintojakson osaamistavoite
Tunnistat strategian ja strategisen johtamisen roolin ja merkityksen yritysten ja julkisten organisaatioiden tulevaisuuden menestystekijänä. Hallitset strategia-ajattelun peruskäsitteistön ja tunnistat erilaisia strategisen johtamisen koulukuntia sekä tutustut digiajan strategiseen ajatteluun. Sisäistät strategian merkityksen toiminnan kehittämisen välineenä sekä tunnistat strategiaprosessin eri vaiheet, hallitset strategian jäsentämiseen sekä jalkauttamiseen liittyviä työkaluja sekä menetelmiä.

Osaat arvioida erilaisia strategioita ja sinulla on tiedolliset valmiudet strategisen analyysin tekemiseen, strategian valintaan ja sen toteutukseen.

Sisältö

Tämän opintojakson keskeiset sisällöt ovat:

Strategiat, strategiatyypit, strateginen ajattelu ja strategisen johtamisen käsitteistö: skenaariot, visio, missio, arvot, tavoitteet.
Strategian kehityssuunnat ja yhteys päätöksentekoprosessiin.
Strategiaprosessi ja strategioiden analysointi, työkalut ja jalkauttaminen.
Mittarit ja mittaaminen osana strategista johtamista ja onnistumisen arviointi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Arvioit ja analysoit strategian ja strategisen johtamisen roolin ja merkityksen soveltaen keskeistä teoriatietoa. Määrittelet keskeiset aiheen erityisosaamiseen liittyvät käsitteet suhteessa toisiinsa. Osaat hyödyntää myös kansainvälistä tutkimustietoa. Arvioit oman strategisen analyysin osaamisesi kehittymistä perustellen kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Raportoit vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden. Osoitat reflektiivisyyttä pohdinnassa. Kirjoitat argumentoivaa ja virheetöntä asiatyyliä. Noudatat Jamkin raportointiohjeistusta. Osallistut yhteisiin verkkotapaamisiin, jossa jaat oppimaasi muille.

Hylätty
Et täytä hyväksytyn osaamisen tasoa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 25.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 08.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysala
 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Restonomi
 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Tradenomi
Opettaja
 • Tapio Mäkelä
Vastuuopettaja

Tapio Mäkelä

Ryhmät
 • YSB22S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • YSB23S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • YSY22SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
 • YSH23S1
  Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Kun käyt tämän opintojakson, niin ymmärrät strategia-ajattelua ja osaat perehtyä strategiseen johtamiseen ja strategian toteutukseen. Strategia on prosessi, jossa toimintaympäristön analyysillä on keskeinen merkitys. Strategian puitteissa organisaation johto asettaa tavoitteet ja määrittää toimenpiteet, joiden avulla organisaatio pyrkii saavuttamaan pitkän aikavälin menestystä ja kilpailuetua.

Opintojakson osaamiset:
Ennakoiva kehittäminen
Osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Opintojakson osaamistavoite
Tunnistat strategian ja strategisen johtamisen roolin ja merkityksen yritysten ja julkisten organisaatioiden tulevaisuuden menestystekijänä. Hallitset strategia-ajattelun peruskäsitteistön ja tunnistat erilaisia strategisen johtamisen koulukuntia sekä tutustut digiajan strategiseen ajatteluun. Sisäistät strategian merkityksen toiminnan kehittämisen välineenä sekä tunnistat strategiaprosessin eri vaiheet, hallitset strategian jäsentämiseen sekä jalkauttamiseen liittyviä työkaluja sekä menetelmiä.

Osaat arvioida erilaisia strategioita ja sinulla on tiedolliset valmiudet strategisen analyysin tekemiseen, strategian valintaan ja sen toteutukseen.

Sisältö

Tämän opintojakson keskeiset sisällöt ovat:

Strategiat, strategiatyypit, strateginen ajattelu ja strategisen johtamisen käsitteistö: skenaariot, visio, missio, arvot, tavoitteet.
Strategian kehityssuunnat ja yhteys päätöksentekoprosessiin.
Strategiaprosessi ja strategioiden analysointi, työkalut ja jalkauttaminen.
Mittarit ja mittaaminen osana strategista johtamista ja onnistumisen arviointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Porter, M. (1996). What is Strategy? Harvard Business Review, Nov-Dec 1996, pages 61-78.
Porter, M. (2008). The Five Competitive Forces that Shape Strategy. Harvard Business Review, Jan 2008, pages 78-93.
Prahalad, C. & Hamel, G. (1990). The Core Competence of the Organization. Harvard Business Review, May-June 1990, pages 79-91
Kim, W. Chan Sinisen meren strategia 2005 (tai uudempi) Helsinki, Talentum.

Ja muu opetuksen yhteydessä esitettävä lähteistö.

Suositeltava kirjallisuus
Juuti, P., Luoma, M. 2022. Strateginen ajattelu ja johtaminen: matka läpi maailmankuvien. Jyväskylä. (soveltuvin osin)
Porter, M., Lee, T. 2013. ”The Strategy That Will Fix Health Care”. Harvard Business Rewiew. https://hbr.org/2013/10/the-strategy-that-will-fix-health-care
Syväjärvi, A. & Leinonen, J. 2020. Strategiatyöllä hyvinvointia? Strategiakäytäntöjen kehittyneisyys kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Hallinnon tutkimus –lehti 1/2020. https://journal.fi/hallinnontutkimus/article/view/98078/56026.
Juholin, E. & Rydenfelt, H. 2020. Strateginen viestintä ja organisaation tavoitteet. Mihin viestin
nällä pyritään. Media & Viestintä 43(2020):1, 79–99. Strateginen viestintä ja organisaation tavoitteet: Mihin viestinnällä pyritään?

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus, ryhmätyö sekä itsenäinen opiskelu ja vertaistuki

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakso voidaan opinnollistaa JAMKin tutkintosäännön mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävä ja siihen valmistautuminen 10 h
Luennot ja työpajat 20 h
Vertaisen arviointi 10 h
Virtuaaliopiskelu 45 h
Itsenäinen työskentely 50 h

Sisällön jaksotus

Ennakkotehtävä 10 h
Luennot ja työt ryhmässä 20 h
Välitehtävä 20 h
Oppimistehtävä 85 h

Lisätietoja opiskelijoille

Oppimistehtävän arviointi. vertais- ja itseisarviointi, aktiivisuus

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Arvioit ja analysoit strategian ja strategisen johtamisen roolin ja merkityksen soveltaen keskeistä teoriatietoa. Määrittelet keskeiset aiheen erityisosaamiseen liittyvät käsitteet suhteessa toisiinsa. Osaat hyödyntää myös kansainvälistä tutkimustietoa. Arvioit oman strategisen analyysin osaamisesi kehittymistä perustellen kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Raportoit vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden. Osoitat reflektiivisyyttä pohdinnassa. Kirjoitat argumentoivaa ja virheetöntä asiatyyliä. Noudatat Jamkin raportointiohjeistusta. Osallistut yhteisiin verkkotapaamisiin, jossa jaat oppimaasi muille.

Hylätty
Et täytä hyväksytyn osaamisen tasoa.

Enrollment

01.08.2024 - 24.08.2024

Timing

26.08.2024 - 18.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Business

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Project Management
Teachers
 • Heidi Neuvonen
 • Murat Akpinar
Teacher in charge

Heidi Neuvonen

Groups
 • ZJAYHS24S1
  Avoin AMK, lita, YAMK-väylät, Sport Business Management
 • ZJAYBB24S1
  Avoin AMK, lita, YAMK-väylät, International Business Management
 • YHS24S1
  Master's Degree Programme in Sport Business Management
 • YBB24S1
  Master of Business Administration, DP in International Business Management
 • YBB23S1
  Master of Business Administration, DP in International Business Management
 • YHS23S1
  Master's Degree Programme in Sport Business Management
 • YHS22S1
  Master's Degree Programme in Sport Business Management
 • YHS21S1
  Master's Degree Programme in Sport Business Management
 • YBB22S1
  Master's Degree Programme in International Business

Objective

Purpose of the course
When you complete this course, you will understand strategic thinking and you are able to familiarize yourself with strategic management and strategy implementation. Strategy is a process in which the analysis of the operating environment plays a key role. Within the framework of the strategy, the organization's management sets goals and determines the operations through which the organization seeks to achieve long-term success and competitive advantage.

Competences
Proactive development
Is able to analyse the current situation and anticipate the future of their field and changes in the operating environment.

Learning objectives of the course
You recognize the role and significance of strategy and strategic management as a future success factor for companies and public organizations. You master the basic concepts of strategic thinking, identify different schools of strategic management and become familiar with strategic thinking in the digital age. You internalize the significance of strategy as a tool for developing operations, identify the different stages of the strategy process, master tools and methods related to strategy structuring and implementation.

You are able to evaluate different strategies and have the cognitive skills to carry out strategic analysis, choose a strategy and implement it.

Content

The main contents of this course are:

Strategies, types of strategies, strategic thinking and concepts of strategic management: scenarios, vision, mission, values, goals.
Development trends of the strategy and connection to the decision-making process.
The process and analysis of strategies, tools and implementation. Indicators and measurement as part of strategic management and evaluation of success.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Porter, M. (1996) What is strategy? Harvard Business Review, Nov-Dec, 61-78.

Porter, M. (2008) The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review, Jan, 78-93.

Prahalad, C., & Hamel, G. (1990) The core competence of the organization. Harvard Business Review, May-June, 79-91.

Mintzberg, H., Ahlstrand, B, & Lampel, J. (1998) Strategy safari: A guided tour through the wilds of strategic management. New York Press. Chapter 1, 1-21.

Barney, J. (1991) Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.

Kim, W.C., & Mauborgne, R. (2004) Blue ocean strategy. Harvard Business Review, Oct, 76-84.

There will also be a selection of cases and support material provided by the lecturer.

Teaching methods

You will have intensive online contact sessions with lectures, workshops, and group discussions. In addition, you will study independently for your group and individual assignments.

Employer connections

The individual assignment will aim to develop operations at your workplace.

Exam schedules

There is no exam.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

You have the right to apply for recognition of your studies if you have prior learning (e.g. university studies completed elsewhere) that can be accredited towards the degree you are currently completing.

The recognition of prior learning is possible in three primary ways: accreditation (replacement or inclusion), recognition of informal learning and studification. More precise info: JAMK Degree Regulations, section 17.

Student workload

Lectures 17 hours
Preparing for the lectures 17 hours
Group project 37 hours
Individual assignment 64 hours

Content scheduling

30.8.2024 (14-20)
31.8.2024 (9-14)
20.9.2024 (14-20)

Further information

Your assessment will be based on an individual assignment, a group project, and your active participation in class.

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

Passed (S)
You evaluate and analyze the role and significance of strategy and strategic management by applying key theoretical knowledge. You define the key concepts related to the special competence of the subject in relation to each other. You are also able to utilize international research and literature. You evaluate the development of your own strategic analysis skills critically, comprehensively and diversely. You report convincingly, presenting a clear, logically progressing whole. You reflect your learning. You write in an argumentative and error-free factual style. You follow Jamk's reporting guidelines. You participate in online meetings where you share what you have learned with others.

Fail (0)
You do not meet the level of approved competence.