Ylempi AMK

Logistiikka (YAMK)

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op

Insinööri (ylempi AMK), logistiikka

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Osaamiskuvaus

Opiskelija hankkii tiedot, taidot ja valmiudet toimia logistiikan asiantuntemusta vaativissa työelämän kehittämis- ja johtotehtävissä myös kansainvälisesti verkostoituneissa organisaatioissa. Opiskelija omaksuu uusinta tietoa ihmisten ja toiminnan johtamisesta, toimitusketjun hallinnasta ja logistiikasta, yhteistyöverkostoista sekä hankinnoista.

Prosessien kehittäminen ja mittaaminen on yksi koulutuksen keskeisistä teemoista.
Opiskelija oppii koulutuksen aikana käyttämään erilaisia kehittämis- ja optimointimenetelmiä, joiden avulla nykyisestä toiminnasta saadaan tehokkaampaa ja suoraviivaisempaa.

Opiskelija osaa soveltaa työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisensa ja organisaationsa kehittämiseen. Opiskelija kykenee reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Logistiikalla voittoon! Koulutuksessa keskitytään luomaan toimivalla logistiikan johtamisella sekä taloudellista että toiminnallista menestystä. Koulutuksen keskeinen sisältö liittyy ihmisten ja prosessien johtamiseen.

Koulutus lisää opiskelijan logistiikan osaamista, johtamistaitoja ja yrittäjyyttä sekä mahdollisuuksia ottaa vastaan haasteellisempia työtehtäviä. Ohjelma antaa valmiuksia organisaation toiminnan systemaattiseen kehittämiseen ja kansainvälistymiseen.​

Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista. Opintojen (60 op) rakenne muodostuu seuraavasti:

Yhteinen Master-osaaminen 15 op: Tutkiva kehittäminen 5 op, Uudistuva johtajuus 5 op ja Talouden ohjaus 5 op

Asiantuntijan ydinosaaminen 40 op: Logistiikan johtaminen 5 op, Minne menet, logistiikka 5 op ja Opinnäytetyö 30 op

Täydentävä osaaminen 5 op: Esim. Hankintojen johtaminen 5 op

Opintojen joustava toteuttaminen

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena siten, että kontaktipäivät ajoittuvat perjantai-iltapäiviin sekä lauantaihin. Kontaktipäiviä järjestetään n. kaksi kuukaudessa, joiden välissä tapahtuu itsenäistä opiskelua. Opintojakso "Tutkiva kehittäminen" toteutetaan verkossa.

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja myös suomalaisissa ja ulkomaisissa kumppanikorkeakouluissa, esimerkiksi muissa ammattikorkeakouluissa (CampusOnline-tarjonta), yliopistoissa ja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia). Muualla suoritettuja korkeakouluopintoja voi hyväksilukea tutkintoon. Opiskelijalla tulee olla todistus tai muu dokumentti, jolla hän osoittaa suorittaneensa opinnot. Muualla hankittua osaamista voi kuvata ja näyttää toteen, jolloin osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Lisätietoja opinto-oppaassa.

Työelämäläheinen oppiminen

Tutkinto-ohjelmassa on vahva työelämäsidonnaisuus. Konkreettisesti tämä näkyy työelämävierailijoiden toteuttamina luentoina, oppimistehtävien sekä opinnäytetyön sitomisena oman organisaation kehittämiseen ja sitä kautta laajemmin työelämän kehittämiseen. Toteutamme myös yritysvierailuja mielenkiintoisiin edelläkävijäyrityksiin.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Logistiikan tutkinto-ohjelma on tarkoitettu logistiikan asiantuntijatehtävissä toimiville insinööreille, joilla on halu laajentaa valmiuksiaan työelämän johto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Opintojen tavoitteena on syventää osaamista johtamisen eri osa-alueilla sekä luoda valmiuksia erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän kehittämistehtäviin.

Kehittyminen logistiikan asiantuntijana avaa sinulle uusia ja haastavia työtehtäviä, sekä mahdollisuuden uralla etenemiseen. Syvennät johtamis- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiuksiasi toimia kansainvälisissä verkostoissa.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia organisaation liiketoiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana. Organisaatiosi kehittyy ja tietotaitosi kasvaa.

Saat merkittävää hyötyä verkostoitumisesta ja asiantuntijuuden vaihdosta koulutuksessa olevien kollegojen kanssa.

Kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Jatko-opinnot

Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009) sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

​Tutkinto-ohjelman suunnittelussa on ollut mukana työelämän edustajia, akateemisia asiantuntijoita, YAMK-opiskelijoita sekä JAMKin asiantuntijoita eri aloilta. Logistiikan YAMK tutkinto-ohjelman määräaikaisarviointi tehtiin vuonna 2016, jonka pohjalta tutkinto-ohjelmaa on kehitetty entistä paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi. Arvioijina toimivat työelämän edustaja, akateeminen asiantuntija, opiskelijat ja kouluttajat. Lisäksi suunnitteluun osallistuu säännöllisesti neuvottelukunta, johon kuuluu joukko logistiikan asiantuntijoita ja johtajia eri yrityksistä. Koulutusta kehitetään työelämässä toimivien opiskelijoiden jatkuvan palautteen perusteella.

Vastuuhenkilö

Aarresola Eero
Lehtori, Logistiikka
+358406476546
etunimi.sukunimi@jamk.fi