Ylempi AMK

Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Osaamiskuvaus

Tutkinto-ohjelmassa kehitetään organisaation- ja talouden johtamisosaamista painottaen johtajuutta sekä strategista ajattelua. Organisaation ja talouden johtamisen tutkinto-ohjelmasta valmistunut YAMK-tradenomi osaa kehittää ja johtaa omaa organisaatiotaan vastuullisesti ja tuloksellisesti kansainvälisessä ja digitaalisessa toimintaympäristössä. Hän osaa soveltaa asiantuntija-alueensa tutkimustietoa ja ennakoida alan sekä työelämän muutoksia.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Organisaation ja talouden johtamisen tutkinto-ohjelman tuottama osaaminen rakentuu Yhteisestä Master-osaamisesta, (20 op) Asiantuntijan ydinosaamisesta (50 op) ja Täydentävästä osaamisesta (20 op). Yhteinen Master-osaaminen rakentuu Tutkimus - ja kehittämistoiminta -moduulista (10 op) ja Johtaminen -moduulista (10 op). Asiantuntijan ydinosaaminen sisältää Johtajuus ja johtaminen digiajassa-moduulista (20 op) sekä vaihtoehtoisesti Talouden johtaminen digiajassa (20 op) ja Opinnäytetyöstä (30 op). Täydentävän osaamisen moduuli (20 op) laajentaa ja syventää osaamista.

YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN 20 op
Moduuli 1
YZZZ0Z Tutkimus- ja kehittämistoiminta 10 op
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus
Moduuli 2
YZZZ1Z Johtaminen 10 op
YZWZ0210 Formulating Strategy
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus
YZZZ0230 Talouden ohjaus

ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN 50 op
Moduuli 3
YHOYHZ Johtaminen ja johtajuus digiajassa 20 op
YHLYH400 Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen
YHLYH500 Valmentava johtajuus
YHLH200 Johtaminen digiajassa
YMRJ2110 Responsible Management
Moduuli 4
YHOZ2Z Talouden johtaminen digiajassa 20 op
YHLYH100 Talousjohtamisen etiikka
YHYYA220 Strateginen talousjohtaminen
YHLYH200 Yrityksen verosuunnittelu
YHYYA320 Johdon tietojärjestelmät
Moduuli 5
YZZZZZ Opinnäytetyö 30 op
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK
YTZZ0601 Kypsyysnäyte
Moduuli 6

YZZT1Z TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 20 op
YZZZV110 Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
YHIHV3320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
YHIYH300 Strategic Human Resource Management
YHIHR300 Project Management
YHYY3000 Lohkoketjun syventävä osaaminen
Moduuli 7
ZZC02Z CAMPUSONLINE

Opintojen joustava toteuttaminen

Opinnot toteutetaan joustavasti monimuotokoulutuksena, pääsääntöisesti verkko-opintoina, joten opiskelu onnistuu riippumatta siitä, missä asuin- tai työpaikkasi sijaitsee. Osaamisperusteiset moduuleihin jaetut opintokokonaisuudet mahdollistavat yksilölliset opintopolut sekä tukevat osaamisen kehittymistä oman henkilökohtaisen suunnitelman ja urakehityksen mukaisesti. Ohjaus- ja tukipalveluiden avulla tuetaan opiskelijaa opintojen aikana tavoitteena ylläpitää ja vahvistaa opiskelijan hyvinvointia.

Tutkinnossa opitaan hyödyntämään digitaalisia ja vuorovaikutteisia työvälineitä ja sosiaalista mediaa. Verkko-opiskelu sisältää mm. verkkokeskusteluja ryhmän tai ohjaajan kanssa, tehtävien ja raporttien palautusta verkko-oppimisympäristöön, videoluentoja, omatoimista lähdemateriaaliin tutustumista ja vaikkapa webinaariin osallistumista. Verkko-opiskelu soveltuu itseohjautuvalle ja omasta osaamisen kehittymisestä kiinnostuneelle opiskelijalle. Opiskelijaryhmän toiveet huomioidaan toteutustavoissa. Lisäksi opiskelijaryhmät tapaavat verkko-oppimisympäristöissä tai voivat myös omatoimisesti sopia tapaamisia, niin halutessaan sekä oman valinnan mukaan osallistua myös erillisestä maksusta opintomatkoille.

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa, esimerkiksi muissa ammattikorkeakouluissa (CampusOnline-tarjonta), yliopistoissa ja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia). Opinnot on suunniteltu niin, että opiskelu on mahdollista ympärivuotisesti esim. Summer School- ja CampusOnline-opintotarjonnan avulla sekä edistämällä opinnäytetyötä. Tutkinto-ohjelmassa on täysin englanninkielisiä opintojaksoja ja opintojaksot sisältävät kansainvälistä englanninkielistä opiskelumateriaalia. Opintoja voidaan suorittaa kansainvälisissä yhteistyöoppilaitoksissamme esim. opiskelijavaihtona, lähtemällä 1-2 viikon mittaiselle opintomatkalle tai osallistumalla JAMKin järjestämille intensiivikursseille. Joustavuutta ja kansainvälisyyttä tarjotaan myös Summer School-opintotarjonnan muodossa Jyväskylässä.

Opintoihin tuo joustavuutta aikaisemman osaamisen ja opintosuoritusten hyväksilukeminen osaksi tutkintoa (Tutkintosääntö 17 §). Jyväskylän ammattikorkeakoulussa osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen jaetaan korkeakouluopintojen hyväksilukemiseen (korvaaminen ja sisällyttäminen), muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen ja opinnollistamiseen työssä ja projekti- tai vapaaehtoistoiminnassa. Muualla suoritettujen korkeakouluopintojen hyväksilukemisella voidaan korvata tutkinto-ohjelmassa olevia kokonaisia moduuleita tai erillisiä opintojaksoja tai sisällyttää niitä osaksi tutkintoa. Opiskelijalla tulee olla todistus tai muu dokumentti, jolla hän osoittaa suorittaneensa opinnot. Muualla hankittua osaamista voi kuvata ja näyttää toteen, jolloin osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Muualla suoritettujen opintojen tulee olla EQF 7-tasoisia. Lisätietoja opinto-oppaassa.

Työelämäläheinen oppiminen

Opinnot ovat kytkettävissä täysin oman työn ja organisaation kehittämiseen ja/tai osallistua JAMKin TKI-projekteihin. Opintojaksoilla ja opinnäytetyössä kehitetään omaa osaamista ja työtehtävää, organisaatiota ja työelämää. Lähes jokaisessa opintojaksossa toteutetaan työelämän kehittämisprojekti. YAMK-opiskelijaryhmä, joka koostuu eri alojen osaajista maantieteellisesti eri alueilta, tukee yhteisöllistä oppimista.

Tutkinto mahdollistaa oman yritystoiminnan kehittämisen opintojaksoilla, opinnäytetyössä sekä JAMKin ja Jyväskylän yritystehtaan ura- ja yrittäjyysopintojen tarjonnan kautta.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Valmistuneista suuri osa on työllistynyt teollisuuden asiantuntija- ja esimiestehtäviin, erityisesti taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtäviin. Lähes yhtä suuri osuus on työllistynyt julkisen sektorin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Lisäksi valmistuneet ovat sijoittuneet kaupan alalle ja rahoitussektorille. Osa on aloittanut uutta yritystoimintaa tai kehittänyt olemassa olevaa yritystään.

Valmistuneiden tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi toimitusjohtaja, maajohtaja, talousjohtaja, palvelujohtaja, pankinjohtaja, asiakkuuspäällikkö, palvelupäällikkö, kehittämispäällikkö tai asiantuntija.

Kelpoisuudet

YAMK-tutkinto avaa uusia uramahdollisuuksia, sillä saat kelpoisuuden julkiseen virkaan tai toimeen, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Jatko-opinnot

Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009) sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Organisaation ja talouden johtamisen tutkinto-ohjelmaa kehitetään yhdessä työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa. Työelämästä koostuva neuvottelukunta tukee yksikön kilpailukykyä toimintaympäristössä mm. osallistumalla aktiivisesti koulutussuunnitteluun. Neuvottelukunta koostuu alueen avainyhteistyökumppaneista. He tuovat näkemyksensä tutkintoon johtavan koulutuksen, erikoistumisopintojen, TKI-työn ja täydennyskoulutuksen kehittämisestä sekä työmarkkinoiden heikoista signaaleista. Neuvottelukunnassa opetussuunnitelmia käsitellään vuosittain prosessina, jossa jäsenet osallistuvat työelämän ennakointitiedon tunnistamiseen sekä opetussuunnitelman arviointiin. Työssäkäyvät YAMK-opiskelijat ja alumnit osallistuvat aktiivisesti vuoropuheluun koulutuksen kehittämistä tukien esim. eri palautekanavien kautta. YAMK-opiskelijoiden näkemys tulevaisuuden työelämän osaamistarpeista on toteutettu haastattelu- ja kyselytutkimuksen avulla.

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman osaamistavoitteet on johdettu Liiketoimintayksikön kokoaman toimintaympäristöanalyysin, JAMKin strategian sekä yksikön ydinosaamisalueiden pohjalta. Osaamisperusteisen uuden opetussuunnitelman kehittämisessä on hyödynnetty sekä kansallista että kansainvälistä ennakointietoa ja korkeakoulutuksen arviointiaineistoja (mm. EPAS, KARVI) sekä JAMKin yksiköiden yhteisen YAMK-kehittämisfoorumin kautta. Kansainvälisen osaamisen ennakointi tapahtuu osaltaan vertailemalla JAMKin kumppanuuskorkeakoulujen koulutusten sisältöjä ja vierailevien opettajien asiantuntemusta.

Vastuuhenkilö

Kalliomaa Sami
Yliopettaja, Liiketalous
+358400707536
etunimi.sukunimi@jamk.fi