Ammatillinen opettajankoulutus

Ei tutkintoon johtava koulutus, 60 op

Ei tutkintoon johtava koulutus

  • Koulutus
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Osaamiskuvaus

Ammatillisen opettajankoulutuksen opintojen tavoitteena on, että opettajankoulutuksen suorittaneella on valmiudet:
1. ohjata erilaisten opiskelijoiden oppimista; ja
2. kehittää opetusalaansa ottaen huomioon työelämän ja ammattien kehittyminen.
(Valtioneuvoston asetus 1129/2014 § 6)
Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajankorkeakoulun opetussuunnitelma on osaamisperustainen. Ammatilliselle opettajankoulutukselle asetettujen tavoitteita tulkiten kaksi keskeistä osaamisaluetta ovat oppimisen ohjaaminen ja tulevaisuuden tekeminen. Ammatillisen opettajankoulutuksen tehtävänä on näillä osaamisalueilla olevien osaamisten kehittäminen ja näiden osaamisten arviointi.

Koulutuksen tehtävänä nähdään myös ammatilliseen opettajuuteen liittyvän ammatillisen toimijuuden kehittymisen tukeminen. Kolmantena opintojen komponenttina opettajaopinnoissa on ammatillisen opettajuuden kehittäminen.

Opettajan osaamisalueet on kuvattu opettajankoulutuksen opinto-oppaassa
https://opinto-oppaat.jamk.fi/fi/aokk/ope/opinnot-2019-2020/osaaminen/

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Ammatillinen opettajankoulutus on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja asetuksen mukaan siihen sisältyy kasvatustieteellisiä perusopintoja, ammattipedagogisia opintoja, opetusharjoittelua ja muita opintoja (Valtioneuvoston asetus 1129/2014 § 2 ja 3).

Opettajankoulutuksen opintojaksot jäsentyvät näihin asetuksessa mainittuihin opintoihin seuraavalla tavalla.
Kasvatustieteelliset perusopinnot koostuvat kahdesta opintojaksosta:
- Oppiminen ja elämänkulku (8 op)
- Koulutuksen tulevaisuus (8 op)
Ammattipedagogisiin opintoihin kuuluu:
- Opettajan kehittyvä toimintaympäristö (8 op)
- Pedagogisen osaamisen kehittäminen (15 op)
Opetusharjoittelun opintojakson nimi on:
- Oppimisen ohjaaminen (14 op)
Muihin opintoihin kuuluu:
- Ammatillisen opettajuuden kehittäminen (7 op)

Opintojen joustava toteuttaminen

Opiskelu ammatillisessa opettajankoulutuksen ryhmissä on mahdollista eri puolilla Suomea, verkko-opiskeluryhmässä tai kansainvälisessä ryhmässä. Opiskelu on monimuoto-opiskelua. Siinä yhdistyvät oppimispiirityöskentely, ohjauspäiviin osallistuminen, käytännön opetus- ja ohjaustaitojen kehittäminen Oppimisen ohjaaminen -opintojaksolla, verkko-opiskelu ja itsenäinen opiskelu.
Lue lisää opinto-oppaasta: https://opinto-oppaat.jamk.fi/fi/aokk/

Työelämäläheinen oppiminen

Opetusharjoitteluopinnoissa kehität opetus- ja ohjaustaitojasi käytännössä valitsemassasi oppilaitoksessa tai yhteistyöorganisaatiossa. Saat koulutuksesta valmiuksia myös opetusalasi kehittämiseen työelämän muutoksessa.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Ammatillinen opettajankoulutus pätevöittää sinut oman alasi opettajaksi. Opettajan pedagogiset opinnot antavat myös työyhteisöissä hyödyllisiä kouluttajan taitoja.

Kelpoisuudet

Ammatillisen opettajankoulutuksen hakijoilta edellytetään pääsääntöisesti: soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä.

Sosiaali- ja terveysalaa edustavalla hakijalla tulee olla joko soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kolme vuotta alan työkokemusta tai
soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja viisi vuotta alan työkokemusta. Yhteisten aineiden opettajaksi aikovilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto.

Suorittamalla ammatillinen opettajankoulutuksen saat yleisen pedagogisen kelpoisuuden. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op ovat siis samat kuin yliopistossakin tehdään. Taustatutkintosi määrittää, mitä aineita ja missä oppilaitoksessa olet kelpoinen opettamaan. Luokanopettajaksi voi opiskella vain yliopistossa. Opettajien kelpoisuudet määrittää lainsäädännön ”Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (A 986/1998)".

Jatko-opinnot

Ammatillisen opettajankoulutuksen jälkeen voit hakea jatko-opintoihin:
ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen (60 op) ja opinto-ohjaajankoulutukseen (60 op). Haku on vuosittain tammikuussa.

Opintojen aikana ja niiden päätyttyä voit osallistua myös täydennyskoulutuksiimme. Voit syventyä sinua kiinnostaviin aiheisiin ja päivittää osaamistasi uran eri vaiheissa.

Koulutuksen suunnittelu

Ammatillisen opettajankoulutuksen osaamisperustainen opetussuunnitelma perustuu erilaisen tiedonhankinnan avulla yhteisöllisesti muodostettuihin käsityksiin, jotka koskevat suomalaisen yhteiskunnan muutosta osana globaalia yhteisöä, työelämän muutosta ja siitä aiheutuvia osaamisvaatimuksia sekä ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen muutosta ja näistä muutoksista aiheutuvia opettajan työhön liittyviä osaamisvaatimuksia.

Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksen kehittämisessä tärkeässä roolissa on opiskelijapalaute, jota kerätään opintojen alkuvaiheessa, koulutusprosessin aikana ja valmistumisvaiheessa. Palautetietoa käytetään ensisijaisesti opetussuunnitelmatyön tukemiseen sekä oppimisympäristöjen ja oppimisen ohjaamisen kehittämiseen.
Lisäksi opettajankoulutuksen vaikuttavuutta arvioidaan seurantakyselyjen avulla kahden vuoden välein.
Opiskelijapalautetta käsitellään yhteisesti opettajankoulutuksen henkilöstötilaisuuksissa lukuvuoden aikana. Tuloksia käsitellään myös yksikön johtoryhmässä. Opettajankoulutuksen päällikkö tekee tarvittavat korjaukset opetussuunnitelman sisältöihin ja toteutustapoihin yhteisen keskustelun ja analysoinnin pohjalta.

Vastuuhenkilö

Juha Hautanen, päällikkö, opettajankoulutus