Ammatillinen opettajankoulutus

, 60 op

  • Koulutus
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Osaamiskuvaus

Jyväskylän ammatillisen opettajankorkeakoulun opetussuunnitelma on osaamisperustainen. Se tarkoittaa, että opinnoissa opiskelija nähdään aktiivisena toimijana, joka sitoutuu oman opiskelunsa suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Keskeistä on osaamisen hankkiminen ja osoittaminen, ei opintojen suorittaminen. Osaamisperustaisessa opettajankoulutuksessa rakennat henkilökohtaisen ja yksilöllisen opintopolkusi. Opintosi alkavat osaamisen itsearvioinnilla, jolloin tunnistat aiempaa osaamistasi suhteessa opettajankoulutuksen osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Ammatillisen opettajankoulutuksen opintojen tavoitteena on, että opettajankoulutuksen suorittaneella on valmiudet:
1. ohjata erilaisten opiskelijoiden oppimista; ja
2. kehittää opetusalaansa ottaen huomioon työelämän ja ammattien kehittyminen.
(Valtioneuvoston asetus 1129/2014 § 6)
Ammatilliselle opettajankoulutukselle asetettuja tavoitteita tulkiten kaksi keskeistä osaamisaluetta ovat oppimisen ohjaaminen ja tulevaisuuden tekeminen.  Ammatillisen opettajankoulutuksen tehtävänä on näillä osaamisalueilla olevien osaamisten kehittäminen, syventäminen ja arviointi. Kolmas osaamisalue on ammatillisen opettajuuden kehittäminen.

Opettajan osaamisalueet on kuvattu opettajankoulutuksen Opiskelijalle-sivulla:
https://www.jamk.fi/fi/opiskelijalle/ammatillisen-opettajakorkeakoulun-opiskelija/ammatillisen-opettajankoulutuksen-1

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Ammatillinen opettajankoulutus on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja asetuksen mukaan siihen sisältyy kasvatustieteellisiä perusopintoja, ammattipedagogisia opintoja, opetusharjoittelua ja muita opintoja (Valtioneuvoston asetus 1129/2014 § 2 ja 3). Opintojaksot jakautuvat kolmen opettajan osaamisalueen mukaisesti seuraavasti:

Oppimisen ohjaaminen
- Oppiminen ja elämänkulku 6 op
- Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5 op
- Oppimisen ohjaaminen 14 op

Tulevaisuuden tekeminen
- Koulutuksen tulevaisuus 6 op
- Tutkiva ja kehittävä opettajuus 8 op
- Opettajan muuttuva toimintaympäristö 5 op

Ammatillisen opettajuuden kehittäminen
- Opettajuuden rakentaminen 6 op
- Valinnaiset opinnot 5 op + 5 op

Opintojen joustava toteuttaminen

Opiskelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa on monimuotoista. Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät oppimispiirityöskentely, ohjauspäiviin osallistuminen, käytännön opetus- ja ohjaustaitojen kehittäminen Oppimisen ohjaaminen -opintojaksolla, verkko-opiskelu ja itsenäinen opiskelu. Opinnot on organisoitu siten, että lähipäivät, itsenäinen opiskelu ja oppimispiiritoiminta erilaisine ryhmätehtävineen muodostavat mielekkään ja monimuotoisen oppimisprosessin.
Lue lisää opintojen käytänteistä Opiskelijalle-sivuilla: https://www.jamk.fi/fi/opiskelijalle/ammatillisen-opettajakorkeakoulun-opiskelija/ammatillisen-opettajankoulutuksen

Työelämäläheinen oppiminen

Oppimisen ohjaamisen opinnoissa kehität opetus- ja ohjaustaitojasi käytännössä erilaisissa ammatillisen oppimisen ympäristöissä. Saat koulutuksesta valmiuksia myös opetusalasi kehittämiseen työelämän muutoksessa.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Ammatillinen opettajankoulutus pätevöittää sinut oman alasi opettajaksi. Opettajan pedagogiset opinnot antavat myös työyhteisöissä hyödyllisiä ohjausosaamisen taitoja.

Kelpoisuudet

Ammatillisen opettajankoulutuksen hakijoilta edellytetään pääsääntöisesti: soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä.

Sosiaali- ja terveysalaa edustavalla hakijalla tulee olla joko soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kolme vuotta alan työkokemusta tai
soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja viisi vuotta alan työkokemusta. Yhteisten aineiden opettajaksi aikovilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto.

Suorittamalla ammatillisen opettajankoulutuksen saat yleisen pedagogisen kelpoisuuden opettajan työhön. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op ovat siis samat kuin yliopistossa suoritetut. Taustatutkintosi määrittää, mitä aineita ja missä oppilaitoksessa olet kelpoinen opettamaan. Luokanopettajaksi voi opiskella vain yliopistossa. Opettajien kelpoisuudet määrittää lainsäädännön ”Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (A 986/1998)".

Jatko-opinnot

Ammatillisen opettajankoulutuksen jälkeen voit hakea jatko-opintoihin:
ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen (60 op) ja opinto-ohjaajankoulutukseen (60 op). Haku on vuosittain tammikuussa.

Opintojen aikana ja niiden päätyttyä voit osallistua myös täydennyskoulutuksiimme. Voit syventyä sinua kiinnostaviin aiheisiin ja päivittää osaamistasi uran eri vaiheissa. Lue lisää jatkuvan oppimisen mahdollisuuksista jamk.fi/opelle -sivustolta.

Koulutuksen suunnittelu

Ammatillisen opettajankoulutuksen osaamisperustainen opetussuunnitelma perustuu erilaisen tiedonhankinnan avulla yhteisöllisesti muodostettuihin käsityksiin, jotka koskevat suomalaisen yhteiskunnan muutosta osana globaalia yhteisöä, työelämän muutosta ja siitä aiheutuvia osaamisvaatimuksia sekä ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen muutosta ja näistä muutoksista aiheutuvia opettajan työhön liittyviä osaamisvaatimuksia.

Eurooppalaiset laadunvarmistusstandardit edellyttävät, että korkeakoulut arvioivat määräajoin perusteellisesti omat tutkinto-ohjelmansa. Tutkinto-ohjelmien, ml. opettajankoulutusohjelmat, määräaikaisarviointi on JAMKin vastaus eurooppalaisiin ja kansallisiin vaatimuksiin.

Määräaikaisarvioinnin avulla tunnistetaan koulutuksen vahvuuksia, hyviä käytänteitä ja parantamisalueita opetussuunnitelmaan, oppimisprosessiin ja koulutuksen tuloksiin liittyen. Tietoa käytetään koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksen kehittämisessä. Ammatillisen opettajankoulutuksen määräaikaisarviointi toteutettiin vuonna 2020. Tulos on hyväksytty kaikilla osa-alueilla.

Opiskelijapalautteella on tärkeä rooli koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksen kehittämisessä. Palautetta kerätään opintojen alkuvaiheessa, koulutusprosessin aikana ja valmistumisvaiheessa. Palautetietoa käytetään opetussuunnitelmatyön tukemiseen sekä oppimisympäristöjen, oppimisen ohjaamisen ja opiskelua tukevien palvelujen kehittämiseen. Lisäksi opettajankoulutuksen vaikuttavuutta arvioidaan seurantakyselyjen avulla kahden vuoden välein.

Opiskelijapalautetta käsitellään yhteisesti opettajankoulutuksen henkilöstötilaisuuksissa lukuvuoden aikana. Tuloksia käsitellään myös yksikön johtoryhmässä. Opettajankoulutuksen päällikkö tekee tarvittavat korjaukset opetussuunnitelman sisältöihin ja toteutustapoihin yhteisen keskustelun ja analysoinnin pohjalta.

Vastuuhenkilö

Juha Hautanen, päällikkö, opettajankoulutus