Siirry suoraan sisältöön

Johtaminen, ylempi AMK, Organisaation ja talouden johtaminen: Monimuotototeutus

Tunnus: YJH2024SS

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Opetuskieli:
suomi

Kuvaus

Valmistuttuasi osaat johtaa ja uudistaa organisaatioita ja työyhteisöjä. Osaat arvioida ja kehittää tavoitteellisesti omaa johtajuuttasi ja uraasi. Ymmärrät strategian merkityksen organisaation johtamisessa ja osaat laatia strategioita kansalliseen ja/tai kansainväliseen toimintaympäristöön. Edistät ja johdat eettisesti ja kestävän kehityksen arvojen mukaisesti työyhteisöäsi ja organisaatiota. Hyödynnät talouden johtamista esihenkilötyössä tunnistaen ja analysoiden kehittämistarpeita. Hallitset oman alasi syventävän tietoperustan sekä osaat tuottaa uutta tietoa eri tieteenalojen näkökulmat huomioiden. Osaat kriittisesti arvioida tietoa ja huolehtia omasta sekä työyhteisösi jatkuvasta osaamisen kehittämisestä. Osaat soveltaa johtamistyössäsi tutkimus- ja kehittämismenetelmiä uusien ja tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen tuottamiseksi.

Organisaation ja talouden johtamisen suuntautumisen johtamisopinnoissa kehität työyhteisön ja talouden johtamista digitalisoituvassa yhteiskunnassa tutkimustietoa hyödyntäen. Organisaation johtamisen opinnoissa kehität johtajuutta ja vastuullisuutta sekä moninaisen työyhteisön johtamista. Talouden johtamisen opinnoissa syvennyt talousjohtamisen etiikkaan, strategiseen ja julkisorganisaatioiden talousjohtamiseen sekä kansainväliseen taloushallintoon.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 Kevät 2027 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 3. / 2027
YJH2024SS-1010
TUTKIMUSOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

10
YZ00CK87 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
VAIHTOEHTOISET OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YZ00CB88 Määrällinen tutkimus 5 5 5 5
YZ00CB90 Laadullinen tutkimus 5 5 5 5
YJH2024SS-1011
JOHTAMISOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

20
YZ00CL56 Johtajana kehittyminen 5 5 2 3 2 3
YZ00CL57 Strateginen johtaminen 5 5 5 5
YZ00CL58 Talousjohtaminen 5 5 5 5
YZ00CL59 Henkilöstöjohtaminen 5 5 5 5
YJH2024SS-1012
TYÖYHTEISÖN JA TALOUDEN JOHTAMISEN OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

20 - 30
YH00CL69 Monimuotoisen työyhteisön johtaminen 5 5 5 5
YH00CL66 Corporate Social Responsibility 5 5 5 5
YH00CL70 Johtamisen ajankohtaiset ilmiöt 5 5 5 5
YH00CM20 Johtaminen digiajassa 5 5 5 5
YH00CM21 Talousjohtamisen etiikka 5 5 5 5
YH00CM22 Strateginen talousjohtaminen 5 5 5 5
YH00CM23 Julkisorganisaatioiden talousjohtaminen 5
YH00CL71 Talousjohtamisen kansainväliset ulottuvuudet 5 5 5 5
YJH2024SS-1013
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 7 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 5 5 5 5 5 5
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 5 5 5 5
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YJH2024SS-1015
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YH00CL72 Systeeminen johtaminen 5
YH00BO17 Organisaation kehittäminen 3 - 10
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23)

0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YJH2024SS-1018
RISTIINOPISKELUN OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YJH2024SS-1017
EUDRES-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
Yhteensä 90 45 40 15 17 28 20 20 10 5 17 28 0 20 20 0 10 5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Johtajana kehittyminen
Talousjohtaminen
Henkilöstöjohtaminen
Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
Corporate Social Responsibility
Johtamisen ajankohtaiset ilmiöt
Johtaminen digiajassa
Talousjohtamisen etiikka
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Organisaation kehittäminen
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
- tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Strateginen johtaminen
Talousjohtaminen
Johtamisen ajankohtaiset ilmiöt
Johtaminen digiajassa
Strateginen talousjohtaminen
Julkisorganisaatioiden talousjohtaminen
Talousjohtamisen kansainväliset ulottuvuudet
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Organisaation kehittäminen
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Henkilöstöjohtaminen
Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
Talousjohtamisen kansainväliset ulottuvuudet
Organisaation kehittäminen
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia.
- kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

Henkilöstöjohtaminen
Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
Corporate Social Responsibility
Johtamisen ajankohtaiset ilmiöt
Johtaminen digiajassa
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Organisaation kehittäminen
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Johtajana kehittyminen
Talousjohtaminen
Johtaminen digiajassa
Talousjohtamisen etiikka
Strateginen talousjohtaminen
Julkisorganisaatioiden talousjohtaminen
Talousjohtamisen kansainväliset ulottuvuudet
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Organisaation kehittäminen
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Tutkiva kehittäminen
Henkilöstöjohtaminen
Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
Corporate Social Responsibility
Johtamisen ajankohtaiset ilmiöt
Strateginen talousjohtaminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Organisaation kehittäminen
Luokittelemattomat
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Systeeminen johtaminen

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YJH2024SS-1010
TUTKIMUSOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

10
YZ00CK87 Tutkiva kehittäminen 5
VAIHTOEHTOISET OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YZ00CB88 Määrällinen tutkimus 5
YZ00CB90 Laadullinen tutkimus 5
YJH2024SS-1011
JOHTAMISOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

20
YZ00CL56 Johtajana kehittyminen 5
YZ00CL57 Strateginen johtaminen 5
YZ00CL58 Talousjohtaminen 5
YZ00CL59 Henkilöstöjohtaminen 5
YJH2024SS-1012
TYÖYHTEISÖN JA TALOUDEN JOHTAMISEN OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

20 - 30
YH00CL69 Monimuotoisen työyhteisön johtaminen 5
YH00CL66 Corporate Social Responsibility 5
YH00CL70 Johtamisen ajankohtaiset ilmiöt 5
YH00CM20 Johtaminen digiajassa 5
YH00CM21 Talousjohtamisen etiikka 5
YH00CM22 Strateginen talousjohtaminen 5
YH00CM23 Julkisorganisaatioiden talousjohtaminen 5
YH00CL71 Talousjohtamisen kansainväliset ulottuvuudet 5
YJH2024SS-1013
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YJH2024SS-1015
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YH00CL72 Systeeminen johtaminen 5
YH00BO17 Organisaation kehittäminen 3 - 10
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YJH2024SS-1018
RISTIINOPISKELUN OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YJH2024SS-1017
EUDRES-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5